Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/12620-02

Zverejnené: 28.10.2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2019/12620-02


Žiadateľ:  Istrofinal a.s., Mydlárska 8718/7A, 01 001 Žilina


Predmet konania:  výrub 51 ks drevín (30 ks smrek obyčajný, 7 ks jedľa biela, 14 ks hrab obyčajný)

    
Miesto výrubu:  na pozemkoch parc. č. C-KN 610/1, 610/88, 610/93, 610/96, 610/97,610/101, 610/125, 610/130 a 610/131 (zastavaná plocha a nádvorie)

          
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je realizácia stavby- komunikácie a technická infraštruktúra

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív