Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Združená prípojka – splašková kanalizácia ul. Horná a ul. Dolná, Brezno

Zverejnené: 25.10.2019

OBEC   VALASKÁ

Stavebný úrad

              Obecný úrad, Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská

Č.: 3996/2018

V Brezne dňa: 22.10.2019

Ev.č.:04/2019 DzG

 

 

ÚZEMNÉ    ROZHODNUTIE

 

Mesto Brezno so sídlom Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno podalo dňa 17.05.2018 a doplnilo dňa 12.09.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Združená prípojka – splašková kanalizácia ul. Horná a ul. Dolná, Brezno“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN C 6150/2, 6150/23, 1836/1, 3807/1, KN E 12803/1, 12600/3, 12803/2, 12600/5  v k. ú. Brezno.

Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 18.10.20197.   

          Obec Valaská ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 ods.1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa §  37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené  dotknutými  orgánmi  a posúdil  námietky  a vyjadrenia účastníkov konania.

     Na  podklade tohto  vydáva podľa  § 39 a 39a)  stavebného zákona v znení neskorších noviel

 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

 

„Združená prípojka – splašková kanalizácia ul. Horná a ul. Dolná, Brezno“

 

na pozemkoch parc. č. KN C 6150/2, 6150/23, 1836/1, 3807/1, KN E 12803/1, 12600/3, 12803/2, 12600/5 v k.ú. Brezno tak, ako je to zakreslené  v situačnom  výkrese, ktorý  tvorí nedeliteľnú  súčasť tohto rozhodnutia.                            

 

Pre umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1) Popis stavby:

Nová združená kanalizačná prípojka rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z 11 rodinných domov v koncovom prepojení ulíc Horná a Dolná. Jej trasa bude vedená od miesta zaústenia do existujúcej kanalizačnej šachty (koncová šachta prípojky splaškovej kanalizácie DN 200 vybudovaná v rámci výstavby verejnej kanalizácie v ulici Potočná) v trávnatej ploche, pokračovať bude okrajom ulice Dolná, ďalej v trávnatej ploche popri oplotení súbežne s okrajom ulice Horná, ukončená v existujúcej betónovej šachte, do ktorej sú v súčasnosti zaústené prípojky z domov na pozemkoch parc.č. KN C 1933/46 a 1933/58.

Celková dľžka združenej prípojky bude 201,68 m. Použité budú plnostenné kanalizačné rúry PVC-U, KG SW, SN 8 profilu DN 200. Do navrhovaného potrubia budú zaústené prípojky DN 150 z RD a to cez odbočné tvarovky DN 200/150 pod uhlom 45° resp. do dna kanal. šachty. Pozdľžny sklon potrubia prípojky z RD bude min. 2 %.

V miestach smerových a výškových lomov potrubia budú vybudované revízne kanalizačné šachty v počte 6 ks.

Ako stavenisko bude použitý pozemok parc.č. KN C 3595/5 k.ú. Brezno.

 

2Dodržať   požiadavky  dotknutých  orgánov  spolupôsobiacich v konaní:

 

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor:

- investor stavby pred vydaním stavebného povolenia požiada tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o dočasnom zábere poľnohospodárskej pôdy, resp. stanoviska na použite poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 18 citovaného zákona, ak doba záberu vrátane vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu neprevýši dobu jedného roka resp. o vydanie rozhodnutia o vyňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 citovaného zákona.

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne, okresný dopravný inšpektorát:

-dodržať podmienka ustanovení zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR Č. 9/2009 Z. z. Pred realizáciou stavby je potrebné predložiť návrh prenosného dopravného značenia ak dôjde k obmedzeniu cestnej premávky.

Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanovených všeobecných podmienok pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. vodnej správy

1.Združená vodovodná prípojka je v zmysle § 52 vodného zákona považovaná za vodnú stavbu.

Uskutočnenie predmetnej vodnej stavby podlieha vydaniu stavebného povolenia podľa § 26 ods. l vodného zákona a podľa § 66 a § 120 zákona č.50/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o ktoré je investor povinný požiadať Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad na vodné stavby.

1.1. K žiadosti je povinný doložiť náležitosti vyplývajúce zo zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. B. Bystrica:

-Napojenie do verejnej kanalizácie mesta Brezno je potrebné odsúhlasiť s vlastníkom, resp. s prevádzkovateľom predmetnej verejnej kanalizácie. Podľa našich vedomostí, vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd z tejto verejnej kanalizácie je legislatívne vysporiadané, potrebné je prípadne zhodnotiť-preveriť či realizáciou navrhovanej stavby dôjde k zmene podmienok povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, ak áno, bude potrebné zo strany vlastníka/prevádzkovateľa verejnej kanalizácie príslušný orgán štátnej vodnej správy požiadať o vydanie zmeny príslušného rozhodnutia.

-Po zrealizovaní navrhovanej združenej prípojky, teda odvedení splaškových odpadových vôd z predmetných rodinných domov do verejnej kanalizácie, bude potrebné existujúce vyústenie do povrchového vodného toku (drobný vodný tok Mazorníkovo v správe našej organizácie, evidenčné číslo správcu toku 532) odstrániť, resp. zaslepiť. Spôsob odstránenia, zaslepenia žiadame odsúhlasiť

s pracovníkom našej Správy povodia horného Hrona, Ing. Jurajom Schonom, mobil 0903 601 835, potrebné bude aj jeho prizvanie k začatiu a ukončeniu prác na odstránení/zaslepení výustného objektu.

-V prípade, že existujúci výustný objekt by mal byť ponechaný pre účely odvádzania dažďových vôd, bude potrebné ho legislatívne vysporiadať čo sa týka užívania i čo sa týka vypúšťania vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) do povrchových vôd. O vydanie príslušných povolení bude potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy, a o vyjadrenie k vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd aj náš štátny podnik. V tom prípade bude zo strany investora potrebné objasniť a doplniť informácie v rozsahu: druh a výmera odvodňovaných plôch, množstvá vypúšťaných vôd (v lis, aj m3/rok), spôsob kontroly vypúšťaných vôd a kanalizácie vrátane prečistiacich zariadení na nej umiestnených, spôsob prečisťovania vôd (v zmysle § 36 ods. 17 vodného zákona min. zachytávaním plávajúcich látok napr. na lapačoch strešných splavenín, v záchytných košoch uličných vpustov a pod., a v prípade potreby aj znečisťujúcich látok, napr. ropných látok na odlučovači ropných látok).

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy odpadového hospodárstva:

-zabezpečiť triedenie odpadov, vzniknutých pri predmetnej stavbe v mieste ich vzniku;

- nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť na skládke odpadov .Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre využitie zeminy na povrchovú úpravu terénu mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podl'a § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- odpady stavebného charakteru, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom 17 03 02 - bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 O 1 a pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, odovzdať prednostne do zariadení určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa ROL TA s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;

- odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- pred podaním žiadosti o kolaudáciu predmetnej stavby, investor požiada tunajšiu štátnu správu odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde súčasťou žiadosti budú doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri danej stavbe.

 

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina:

 1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. ( zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia).
 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, NN zemné káblové vedenie na každú stranu l.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.
 5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Brezno.
 6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
 7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica,

Všeobecné technické podmienky napojenia na verejnú kanalizáciu:

Na združenej splaškovej kanalizačnej prípojke požadujeme vybudovať revíznu šachtu pred zaústením do verejnej kanalizácie vo vlastníctve Mesta Brezno, svetlosti:

- min. 0400 mm pre hľbku šachty do 2,0 m

- min. 0 800 mm pre hľbku šachty nad 2,0 m

- šachta na kanalizačnej prípojke vo verejnom priestranstve pod cestnou komunikáciou - betónová

min. priemer 1000 mm, vstupný komín min. priemer 600 mm, tesnenie prefabrikovaných dielcov elastomérnym tesnením, uprednostňuje sa spoj typ Q.1, hrúbku steny skruže určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie

Šachtou nesmú prechádzať iné vedenia.

Je zakázané používať montážnu PUR penu na akýkoľvek prvok kanalizačnej prípojky.

Trasu prípojky v prípade cudzieho pozemku je nutné prejednať s jeho majitel'om.

Napojenie prípojok na verejné siete má právo výhradne prevádzkovatel' verejnej kanalizácie. Napojenie

prípojky vykonáme na základe objednávky. Zriadenie kanalizačnej prípojky bez napojenia na verejnú kanalizáciu

môže vykonať aj iný subjekt oprávnený k vykonávaniu týchto činností.

Náklady na zriadenie kanalizačnej prípojky hradí žiadateľ (zemné práce, materiál, montáž).

Technické podmienky pre pripojenie nehnutel'nosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v správe StVPS, a.s., zo dňa 1.3.2010 sú zverejnené na stránke www.stvps.sk.

V zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z. podl'a § 4 je vlastníkom vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bvstrica (StVPS, a.s.) :

Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist. zariadení v správe našej spoločnosti.

Pri realizácii žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z. :

- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode

a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane

- min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode

a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne

- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne (STN 756101)

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. zakázané:

vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy

Pri križovaní inžinierskych sietí v záujmovom území požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých

navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.

Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný výkop.

Pri výkopových prácach a pri zásype ryhy v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného/ kanalizačného potrubia požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti ( zabezpečí StVPS, a.s. Závod 01 - prevádzka vodovodov Brezno, Sekurisova 4, Brezno, p. Mgr. Molčan, prevádzka ČOV a kanalizácií Brezno, Sekurisova 4, Banská Bystrica - p. Ing. Gregorčok).

O neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica požadujeme spísať protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.

Zmluvné podmienky:

Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákaznickym centrom StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova 4, Brezno (objednávka na vytýčenie exist.zariadení v správe našej spoločnosti, objednávka na napojenie na verej. Kanalizáciu, prepracovanie zmluvného vzťahu na odber vody z verej.vodovodu a vypúšťanie splaškových odpadových vôd do verej.kanalizácie pre rodinné domy:

Ul. Horná, Brezno - č.d. 2669/39, 2480/41, 2779/43, 6762/45, 3765/47, 1762/40

Ul. Dolná, Brezno - č.d. 1718/52, 1717/50, 1716/48, 1715/46, 1713/43

Pri žiadosti o pripojenie objektov na verejnú kanalizáciu je nutné doložiť:

-Situáciu širších vzťahov s umiestnením stavby a s vyznačením predmetnej parcely.

-Vyjadrenie StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica č. 12048/2018ZC3597-1091 zo dňa 15.10.2018

k stavebnému zámeru.

-Pri uzatvorení odberatel'skej zmluvy je potrebné doložiť list vlastníctva objektov pripojených na verejný vodovod a kanalizáciu.

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu:

-Uzatvorenú zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (vyššie uvedené predmetné rodinné domy) a písomný súhlas zástupcu prevádzky kanalizácií ( p. Ing. Gregorčok) s realizáciou napojenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie v správe StVPS, a. s., resp. revíznu správu kanalizačnej prípojky a kópiu evidenčnej karty kanalizačnej prípojky potvrdenú zástupcom prevádzky kanalizácii StVPS, a. s., Závod 01 Banská Bystrica.

-Porealizačné vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.

 

Slovenský plynárenský priemysel Distribúcia a.s. Bratislava:

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi

prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel.č. +421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

-stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hľbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podl'a § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podl'a § 286, alebo § 288 zákona Č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä, •• TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 70202, •• ,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

-stavebník je povinný dodržať pri umiestnení vonkajších obvodov kanalizačných šácht splaškovej kanalizácie, vrátane domových kontrolných šácht na prípojkách min. vodorovnú vzd. - 1 m od plynárenského zariadenia - podľa STN 73 6005,

-stavebník zabezpečí po ukončení montážnych prác v mieste križovania navrhovaných kanalizačných potrubí s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami (PZ) - obnovu pieskového lôžka PZ v súlade s ustanovení TPP 7020 01 / TPP 702 02,

-Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu navrhovanej stavby je zároveň aj súhlasným stanoviskom pre územné konanie o umiestnení navrhovanej stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení

-Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

-SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podl'a bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK . Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68

zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatel'a na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení.

 1. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https:/Iwww.telekom.sk/vyjadrenia

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 2. Žiadatel' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následne] realizácie výstavby, žiadatel' nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj

telekomunikačnú prípojku.

 1. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadať o vytýčenie.

 

Mesto Brezno, odbor IŽPSP, úsek dopravy:

-PD doplniť o návrh prenosného dopravného značenia. Predložený návrh prenosného dopravného značenia musí byť schválený tunajším dopravným inšpektorátom.

-V prípade poškodenia obrubníkov žiadame poškodené obrubníky nahradiť novými, nové obrubníky osadiť na pôvodné miesto do betónového lôžka a výškovo upraviť.

-Zásypy ryhy v komunikácii realizovať podľa predložených vzorových priečnych rezov s doplnením jednej asfaltovej vrstvy 50 mm z ABS II (STN 736121) presahujúcou na obidve strany ryhy v obrusnej vrstve 20 cm, konečná úprava komunikácie - asfaltovanie bude realizované v celej dlžke zásahu a polovičnej šírke komunikácie, minimálne však v šírke 2,5m.

-Nespevnené plochy môžu byť zasypané vykopaným materiálom, ryhu postupne zhutňovať ľahkou dynamickou doskou po vrstvách 20cm, horná vrstva zásypu v hrúbke 20 cm bude dosypaná humusom, ryhu výškovo upraviť, zatrávniť.

-Pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o zvláštne užívanie miestnych komunikácií uzávierku a určenie dopravného značenia, prenosné aj trvalé, v ktorom Mesto Brezno určí podmienky realizácie prác. K žiadosti doložiť vyjadrenie správcu miestnych komunikácií - Technické služby Brezno a vyjadrenie ORPZ ODI Brezno so schváleným projektom dopravného značenia.

-Pred realizáciou prác požiadať vlastníkov sietí o presné vytýčenie uložených sieti. (S SE, SPP, VEOLIA, TS, UPC, TELEKOM, MO SR)

-Pred realizáciou prác vysporiadať vlastnícke vzťahy, resp. doplniť súhlasy vlastníkov parciel, na ktorých bude kanalizácia uložená.

-Počas realizácie prác zabezpečiť možnosť prechodu chodcov k nehnuteľnostiam cez dočasnú lavicu, motorovým vozidlám umožniť prechod dočasným premostením.

-PD doplnenú podľa vyššie uvedených podmienok požadujeme predložiť na opätovné vyjadrenie.

 

RÚ VZ B.Bystrica:

1/ Počas realizácie predmetnej stavby je potrebné prijať a vykonať opatrenia na minimalizovanie negatívnych vplyvov a dopadov na zdravie obyvateľov a z hl'adiska ochrany zdravých životných podmienok (negatívne dopady z dopravy. hluku. prašnosti).

2) Pri výstavbe splaškovej kanalizácie zabezpečiť dostatočnú ochranu vodovodného potrubia v danej lokalite tak, aby výstavbou a prevádzkovaním kanalizácie nedošlo k negatívnemu ovplyvneni u kvality vody vo verejnom vodovode.

 

Technické služby mesta Brezno:

-v časti Dolná ulica je v chodníku medzi šachtami Š2 až Š5 vedenie verejného osvetlenia a pre začiatkom prác bude potrebné požiadať TS Brezno o vytýčenie siete VO

                                                                        

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky  a pripomienky účastníkov konania.

 

      Toto  rozhodnutie  platí  podľa  §  40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

     

 

 

 

 

ODÔVODNENIE  :

      Stavebný  úrad obce Valaská zaevidoval  dňa 17.05.2018 návrh mesta Brezno v zastúpení prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, so sídlom Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno  na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Združená prípojka – splašková kanalizácia ul. Horná a ul. Dolná, Brezno“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN C 6150/2, 6150/23, 1836/1, 3807/1, KN E 12803/1, 12600/3, 12803/2, 12600/5  v k. ú. Brezno.  Pretože návrh neobsahoval všetky požadované náležitosti, stavebný úrad vyzval listom  zo dňa 23.05.2018 stavebníka na doplnenie podania a konanie prerušil. Lehota na doplnenie bola predľžená listom zo dňa 24.08.2018.

     Po doplnení dňa 12.09.2019 oznámil stavebný úrad listom zo dňa 13.09.2019 účastníkom konania (verejnou vyhláškou) a dotknutým orgánom (jednotlivo) začatie územného konania a nariadil miestne šetrenie a ústne prejednanie na 18.10.2019. Na miestnom šetrení bolo zistené, že  stavebné práce na stavbe nie sú zahájené, umiestnenie stavby je navrhované v intraviláne mesta.  Podkladom pre  vydanie územného rozhodnutia  bola žiadosť a doklady k nej priložené,  vyjadrenia dotknutých orgánov, účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri miestnom šetrení.

    V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného  zákona a zistil,  že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti  o životné  prostredie ani neohrozuje životné prostredie. 

     K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili Mesto Brezno ŽPaSP doprava, Technické služby Brezno, Okresný úrad Brezno PLO, OR PZ ODI Brezno, OÚ Brezno SŽP – úsek ŠVS a  úsek OH,   Regionálny úrad verejného zdravotníctva B.Bystrica, TI a.s. Bratislava, SSD a.s. Žilina, StVPS a.s. B.Bystrica, SPP – D a.s. Bratislava, ST a.s. Bratislava,  Orange Slovensko a.s. Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Bratislava, Veolia Energia Brezno a.s., SVP š.p.OZ B.Bystrica. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.           

          Zo strany  účastníkov   konania  neboli   k umiestneniu predmetnej stavby podané žiadne námietky a pripomienky.         

          Obec/mesto  je v zmysle zákona  NR SR  číslo 145/1995 Z. z. -  správnych poplatkoch v znení noviel od platenia správnych poplatkov oslobodená.

                                                          

POUČENIE : Podľa  § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení  neskorších  noviel proti tomu  rozhodnutiu možno podať  odvolanie do  15 dní odo  dňa oznámenia rozhodnutia  na obec Valaská   -  stavebný úrad,   Nám. 1.mája 460/8, 976 46 Valaská.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto  rozhodnutie preskúmateľne súdom.

                            

 

 

                                       Mgr. Peter Jenča
                                          starosta obce  

 

                                                                        

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky  v zmysle § 42 odst.2 stavebného  zákona a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

Vyvesené dňa:.............                                                                             Zvesené dňa:..................

 

 

 

 

 

                                                  Pečiatka a podpis organizácie

                                               potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

 

 

 

Na vedomie:

Mesto Brezno – primátor mesta, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Mesto Brezno, odbor IŽPaSP, úsek dopravy, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

TS Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno

SSD a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina

SPP-D,a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava

StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica

OÚ Brezno, OSŽP, úsek ŠVS, Nám. Gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív