Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí územného konania - Rodinný dom

Zverejnené: 18.10.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ-2019/11375- 04

 

Vec:

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym

zisťovaním

 

        Dňa 03.07.2019 podal a dňa 15.10.2019 doplnil  Filipa Bobáka, bytom Hrable 425/47, Michalová v zastúpení Ing. Antonom Rosíkom, bytom Závodie 1681/85, Čierny Balog na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “Rodinný dom, prípojky el., vod. kan., studňa, žumpa, oporné múry, prístupová komunikácia“  na pozemkoch parc.č. KN C 7156/39, 7156/21 v k.ú. Brezno. Napojenie novej komunikácie sa uskutoční na účelovú komunikáciu na pozemku parc.č. KN C7156/26 k.ú. Brezno.

          Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

          Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel  podľa § 36 stavebného zákona  oznamuje všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne konanie na deň

 

11.11.2019 (pondelok) o 9,00 hod.

 

so zrazom na Mestskom úrade v Brezne - stavebnom úrade,  č. dv. 12.

           Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade v Brezne, nám. M. R. Štefánika 1, č. dv. 12 v úradných dňoch a pri ústnom konaní.

           Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu na vydanie územného rozhodnutia uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.  V  rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

             V odvolacom konaní sa neprihliada na  námietky  a pripomienky, ktoré neboli uplatnené

v prvostupňovom  konaní  v určenej lehote, hoci uplatnené  mohli byť.

         

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP,

na základe poverenia

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 36 odst.4 stavebného  zákona a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Na vedomie

Ing. Anton Rosík, Závodie 1681/85, 976 52 Čierny Balog

Uni Credit Bank, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Mesto Brezno, odbor IŽPSP, úsek dopravy, Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno