Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Stavebné povolenie - Vnútroblok Sitnianska II. Etapa

Zverejnené: 11.10.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Stavebné povolenie

 

Dňa 12.08.2019 podalo Mesto Banská Bystrica so sídlom Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, na tunajšom úrade žiadosť o stavebné  povolenie na stavbu ,,Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici,  časť: SO 02 Vnútroblok Sitnianska II. Etapa“ pre stavebné objekty:  SO 022  Vodné prvky, SO 023  Verejné osvetlenie, SO 024  Obnova a výsadba verejnej zelene,  SO 025 Detské ihriská, SO 026  Športové prvky a zariadenia, SO 027  Malá architektúra a mobiliár, na pozemku C-KN parc. č. 2495/1 (E-KN parc.č. 484/1) v k.ú. Sásová.

 

Stavebník Mesto Banská Bystrica má k pozemku C-KN parc.č. 2495/1 (E-KN parc.č. 484/1) vlastnícky vzťah podľa LV. č 1000.

 

Mesto Brezno ako príslušný všeobecný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), oznámil podľa § 61 stavebného zákona dotknutým orgánom jednotlivo a ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

 

Mesto Brezno ako príslušný všeobecný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 a § 119 ods. 3  stavebného zákona, preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona  a § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodol takto: stavba

 

,, Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici,  časť: SO 02 Vnútroblok Sitnianska II. Etapa“

 

na pozemku C-KN parc.č. 2495/1 (E-KN parc.č. 484/1)  v k. ú. Sásová, v rozsahu: SO 022  Vodné prvky, SO 023  Verejné osvetlenie, SO 024  Obnova a výsadba verejnej zelene,  SO 025 Detské ihriská, SO 026  Športové prvky a zariadenia, SO 027  Malá architektúra a mobiliár sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších noviel a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e.

1) Popis stavby:

Príprava územia predstavuje úpravu terénu odstránením prekážok brániacich výstavbe, zabezpečenie prístupu na stavbu a priestoru pre uskladnenie a manipuláciu s materiálmi a prístup k energiám, vytýčenie stavby a jej označenie v zmysle bezpečnostných noriem. Objem vybúraných materiálov bude priamo odvážaný na skládku. Napojenie na energie bude z miestnych rozvodov sietí. V rámci rekonštrukcie porastovej skladby drevín je navrhnutý výrub jestvujúcich vzrastlých stromov. Stavba je rozdelená na jednotlivé stavebné objekty:

 

SO 022 Vodné prvky

Vodným prvkom je pitná fontána umiestnená v strede vnútrobloku pri ihrisku pre parkour doplnením dlažby pri križovaní chodníkov. Pitná fontána je navrhnutá v stĺpovom prevedení typu HD410-HYDRO, výška 848 mm, výtok v lieviku priemeru 330 mm, pôdorysné rozmery dané betónovým základom 400 x 400 mm. Zaústenie prebytočnej vody z fontánky bude do vsakovacej ryhy vyplnenej štrkom frakcie 8 – 32 mm. Fontánka nebude v prevádzke v zimnom období. Napojenie prípojky vody je na jestvujúci rozvod v riešenom území, napojenie je navrhnuté cez navŕtavací pás s uzáverom  so zemnou súpravou pre odstavenie potrubia v prípade poruchy. Meranie množstva  vôd bude riešené fakturačným vodomerom umiestneným v navrhovanej vodomernej šachte. Potrubie celkovej dĺžky 84,75 m je navrhnuté z HDPE D32 x 2,0 mm (DN25), PN10, SDR17, bude uložené v zapaženej ryhe šírky 0,80 m v pieskovom lôžku. Vodomerná šachta je umiestnená na začiatku prípojky, za napojením na verejný vodovod a je riešená ako podzemná prefabrikovaná šachta vnútorných rozmerov 900 x 1200 mm so svetlou výškou 1800 mm z vodostavebného betónu so vstupom cez komín po stupačkách.

 

SO 023 Verejné osvetlenie

Jedná sa o výmenu existujúcich svietidiel pozdĺž bytových domov zo strany Tatranskej ul. v počte 12 ks a výmenu parkových svietidiel vnútrobloku v počte 19 ks, ktoré sa umiestnia na existujúce stožiare. Doplnené sú 4 reflektory pre osvetlenie školského areálu pre večerné športovanie. Svietidlá budú upevnené na nové oceľové, pozinkované, prírubové stožiare vysoké 7 m, ktoré sa pripoja káblami CYKY-J 5x6 mm2 uloženými spoločne s uzemňovacím vodičom v zemi. Kábel sa napojí na existujúce rozvody v odbočovacej stožiarovej svorkovnici. Káble sa uložia v ochrannej rúrke v káblovej ryhe v pieskovom lôžku v hĺbke 0,8 m

 

SO 024 Obnova a výsadba verejnej zelene

V rámci rekonštrukcie porastovej skladby drevín je navrhnutý výrub drevín, ošetrenie jestvujúcich drevín, výsadba vzrastlých stromov, výsadba kríkových porastov, výsadba trvalkových záhonov, rekonštrukcia trávnika. Z celkového počtu 201 drevín je 184 stromov a 17 solitérnych kríkov alebo kríkových skupín. Na výrub je navrhnutých 42 ks stromov. Ošetrenie jestvujúcich drevín je navrhnuté v 2 rozsahoch a to ošetrenie menšieho rozsahu (opílenie konárov a udržiavací rez) u 39 ks stromov a 7 kríkov a väčší odborný rez u 1 stromu a 1 kríku, bez zásahu je 102 stromov a 9 kríkových porastov. Výsadba solitérnych stromov je navrhnutá zo vzrastlých alejových foriem so zemným balom. Po výsadbe je nutné strom kotviť tromi kolmi s úväzkami kvôli stabilite a uchyteniu koreňov do rastlého terénu. Celkový počet nových navrhnutých stromov je 30 ks. Výsadba kríkov sú navrhnuté v kompaktných formách umožňujúcich efektívnu údržbu. Celkovo je navrhnutých 1390 ks kríkov na ploche 355 m2. Trvalkové záhony v počte 2 ks sú navrhnuté ako samostatné hmoty v kompaktných tvaroch v trávniku v exponovanej polohe v centre vnútrobloku popri chodníku a v mieste určenom pre komunitné aktivity. Celková plocha záhonov je 123 m2  s 984 ks trvaliek a 1230 ks cibuľovín. Novozaložený trávnik je navrhnutý na plochách poškodených realizáciou, najmä prejazdmi áut a medzinákladkami materiálov a na ploche lemujúcej rekonštruované chodníky do šírky 1 m. Výmera plochy s novým trávnikom je 2250 m2. Okrem novozaloženého trávnika je navrhnutá rekonštrukcia jestvujúcich trávnych plôch na mieste s nižšou kvalitou trávnika ako sú svahy s celodenným oslnením, tienisté plochy pod porastami drevín a poškodené plochy okolo herných prvkov a pod.

 

SO 025 Detské ihriská

Detské ihrisko je navrhnuté na mieste pôvodného ihriska na rovinatej terase východne od areálu ZŠ v severnej časti vnútrobloku. Plocha je využitá vo forme zostavy 3 prvkov tvoriacich jeden celok. Herné prvky – I. lezecká zostava, II. závesná dvojitá hojdačka so sedadlami s opierkou, III. hojdačka na pružine. Zoskupené sú pod jestvujúcimi stromami. Každý prvok je samostatne stojaci a má vlastnú dopadovú plochu. Pôvodné konštrukcie budú vybúrané. Nosná konštrukcia je z prirodzene rastlej, odkôrnenej, zbavenej belového dreva agátovej guľatiny ϕ 100 – 250 mm, použitý materiál herných prvkov je agátová guľatina, priame alebo ohýbané oceľové trubky, reťaze sú z 6 mm oceľového drôtu, kombinované oceľové laná ϕ 16 mm s hliníkovými alebo plastovými spojkami a doplnkami, sklz je laminátový. Kotvenie je do betónových pätiek bez dna, vrchná hrana pätiek je pod úrovňou vrstvy dopadového materiálu. Dopadové plochy sú pôdorysne riešené v celistvých tvaroch podľa potrebných vzdialeností od prvku a tvoria dopadovú plochu každému prvku samostatne. Povrch tvorí riečny štrk frakcie 4/8 v hrúbke vrstvy 400 a 200 mm, pod ktorou je geotextília. Obrubník je parkový v betónovom lôžku.

 

SO 026 Športové prvky a zariadenia

Športové prvky a plochy na šport sú lokalizované na viacerých miestach, preto sú kvôli prehľadnosti zoskupené do priestorových a funkčných celkov a to:

Športový areál pri ZŠ Sitnianska – predstavuje plochu využívanú pre telesnú výchovu a vyučovanie detí, je však prístupná aj širokej verejnosti, súčasná asfaltová plocha je s novým asfaltovým povrchom, ktorý sa upraví, na časť plochy bude aplikovaný plastový trávnik, plocha je tvarovo prispôsobená pre tri ihriská rôznych športov, bude doplnená o oplotenie zo severnej strany spevnenej plochy plotmi výšky 4 m, v dĺžke 8 m a 16 m, areál bude doplnený o dráhu pre skok do diaľky s pieskovým doskočiskom, stôl na stolný tenis umiestnený na dláždenú plochu zo zámkovej dlažby, besiedku, prístrešok pre voľnočasové aktivity a triedu v prírode, jestvujúce pletivo z južnej a západnej strany je bez úprav okrem otvoru pre vstup v strede z južnej strany, areál bude doplnený 4 reflektormi pre športovanie vo večerných hodinách ,

Ihrisko pre petanque – je umiestnené na terase východne od školského areálu (súčasťou ktorej je aj trávnaté ihrisko pre loptové hry), je navrhnuté vo forme mlatovej plochy s rozmermi 3,0 m x 15 m, prestavuje jedno hracie pole ohraničené obrubníkom, drevená obruba ohraničujúca hracie polia je z agátového (dubového) dreveného hranola 200 x 200 mm, v teréne ukotvená v betónových pätkách na oceľovom tŕni. Súčasťou ihriska je lavička bez operadla,

Fit zóna – je navrhnutá na ploche trávnika medzi centrálnou asfaltovou plochou a oporným múrom na východnej strane a pozostáva z exteriérových 9 fitness cvičných prvkov – orbitrek, lavica pre sklápačky, bicepsy a tricepsy, veslársky trenažér, bradlá, posilňovač ramien a hrudníka, rebriny, rebrík na rúčkovanie a hrazdy, pričom každý prvok je umiestnený ako solitera s vlastnou dopadovou plochou. Navrhnuté prvky sú kotvené do betónových pätiek príslušných rozmerov, konštrukcie sú z priamych a ohýbaných oceľových trubiek ϕ32, 60, 89 mm. Povrchová úprava je galvanizovaná oceľ s práškovou farbou, hlavné konštrukcie sú pozinkované a úchopy sú zabezpečené plastovými krytkami. Táto zóna je tiež  vybavená  2 kusmi lavičiek, nádobou na odpad a informačnou tabuľou,

Detská dopravná dráha – je umiestnená na centrálnej asfaltovej ploche v strede vnútrobloku, ktorá pôvodne slúžila pre skateboard, pričom chýbajúci asfalt na južnej strane plochy bude doplnený a dopravná dráha bude nastriekaná na asfalt bielymi čiarami podobne ako dopravné ihrisko, je navrhnutá ako obojsmerná v dvoch pruhoch bez križovania, s celkovou dĺžkou dráhy 115 m, a šírkou jazdného pruhu 1,25 m. Krajnice sú bielou plnou čiarou (150 x 2 mm), stredová čiara je biela prerušovaná (100 x 2 mm)

Ihrisko pre parkour – predstavuje samostatnú plochu s povrchom z liatej gumy, na ktorej sú rozložené konštrukcie a cvičné prvky, ktoré predstavujú polyfunkčný priestor pre náročnejšie cvičenie. Obsahuje stenové a trubkové prvky, ktoré sú vzájomne kombinované. Nosná konštrukcia stenových prvkov je z oceľovej zváranej pozinkovanej konštrukcie s hlavnými stojkami obdĺžnikových profilov a ďalších pridružených oceľových dielov. Opláštenie je z panelov pigmentovaného betónu dvoch typov vystužených oceľovým armovaním, ktoré sú k nosnej konštrukcii kotvené štyrmi alebo dvomi kotevnými bodmi. Primárne trubkové konštrukcie sú z oceľových trubiek, vzájomne priestorovo pospájané pozinkovanými fittingy. Prvky sú kotvené šraubami do základových dosiek resp. betónových pätiek.

 

V súčasnosti nepoužívané a nevhodné pozostatky a torzá pôvodných športových zariadení budú vybúrané a odvezené na riadenú skládku, niektoré budú demontované a premiestnené do areálu ZŠ.

 

SO 027 Malá architektúra a mobiliár

Prístrešok pre záujmovú činnosť detí – navrhnutý vo forme jednoduchej pergoly prekrývajúcej sedenia typu trieda v prírode, konštrukcia pozostáva z 10 zvislých stĺpov a vodorovných nosníkov, je rozdelená do 4 častí so striedavo umiestnenými rebrami vytvárajúcimi polotieň, pod ktorou sú umiestnené školské sedenia – lavice a stôl 10 ks pre dvojicu žiakov a sedenie pre učiteľa. Na os pergoly je umiestnená tabuľa.  Kotvenie nosnej konštrukcie je na oceľovej pásovine tvaru U v betónovej pätke, plocha pod pergolou je navrhnutá zo zámkovej dlažby.

Besiedka – predstavuje sedenie na kruhových sedadlách v kruhu s priemerom 6,5 m, ktorý je pravidelne rozdelený do 7 dvojíc samostatných sedení (stolička a stôl) a samostatne pre učiteľa. Sedenia sú na kruhových sedadlách s ϕ 300 mm. stôl je tiež kruhový s ϕ 400 mm. Nosné guliače pod sedením a stolom sú kotvené do betónového základu, plocha besiedky je zo zámkovej dlažby s parkovým obrubníkom

Panely pre grafity -  sú navrhnuté z typizovaných panelových stien v dvoch výškových variantoch, t.j. 2000 mm (13 ks) a 1500 mm (6 ks), šírka je zhodná 1500 mm. Panely sú s povrchovo upraveným betónom a sú usporiadané do stien po 3-4 kusy. Každý panel je kotvený samostatne na betónový základ chemickou kotvou do jedného celku. Celkový počet panelov je 19.

Kryté sedenia – konštrukcia je z galvanizovaného oceľového rámu s drevenou výplňou (92 lamiel z exotického dreva resp. borovice), sedenia sú v dvoch variantoch a to 2 ks s piknikovým sedením a 3 ks sedení bez stola. Osadenie konštrukcie do terénu je voľne položené alebo pomocou chemickej kotvy a šraubovým spojom M8 cez navarenú platničku. Celkové rozmery konštrukcie sú 2345 mm x 1800 mm x 2250 mm.

Mobiliár – pozostáva z osadených 12 ks lavičiek s operadlom, 4 ks lavičiek bez operadla, 2ks betónových lavičiek z liateho pohľadového betónu bez operadla, 3 ks masívnych lavíc s operadlom, 3 ks masívnych lavíc bez operadla, 2ks  masív palubovka plató, 1 ks Smart lavička so solárnym zdrojom energie, 2ks šachový stôl so sedením, 9 ks nádob na odpad so strieškou, 2 ks informačných nosičov a 6 ks stojanov na bicykle.

 

2) Stavba  bude  uskutočnená  podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

3) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

4) Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu upravené stavebným  zákonom v úplnom znení a príslušné technické normy.

 

5) Stavba bude ukončená do 10/2021.

 

6) Stavba bude uskutočňovaná prostredníctvom zhotoviteľa. Stavebník je povinný pred realizáciou prác oznámiť stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa stavby.

 

7) Projektovú dokumentáciu stavby vyhotovil Ing. Zoltán Balko, Tríbečská 1, 949 01 Nitra, krajinný architekt č. 0013KA

 

8) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

 

9) Za priestorové usporiadanie v teréne zodpovedá stavbyvedúci a stavebník.

 

10) Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch  v znení neskorších noviel.

 

11) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

12) Pred realizáciou prác požiadať o vytýčenie všetkých vlastníkov jestvujúcich inžinierskych sietí a dodržať bezpečnosť práce aj v ich ochranných pásmach. 

 

13) Prípadné škody, ktoré v priebehu výstavby vzniknú na susedných nehnuteľnostiach bezodkladne odstrániť, prípadne kompenzovať v plnej výške preukázaných nákladov.

 

14) Dodržať podmienky Rozhodnutia Obce Malachov ako príslušného orgánu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody, číslo OcÚ 281/18 zo dňa 08.03.2019 o výrube drevín.

 

15) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

Mesto B. Bystrica, vyj.č. OVZ-ZP 30050/156962/2018 z 04.10.2018

 • Zabezpečiť počas realizácie stavby také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný vplyv na
  okolie a na životné prostredie. Okolie stavby udržovať v čistote po celú dobu výstavby.
 • V prípade nutnosti výrubu drevín na pozemku v okolí stavby požiadať o výrub drevín podľa
  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Mesto Banská Bystrica a toto podmienené
  právoplatné rozhodnutie doložiť do konania o povolení stavby. Plánovaný výrub zelene tak
  uskutočniť, len na základe tohto vydaného súhlasu na výrub drevín.

 

OÚ B. Bystrica, OSŽP – ŠVS, vyj. č. OU-BB-OSZP3-2018/029010-002 z 28.09.2018

 • Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
 • Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
 • Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí.
 • K napojeniu navrhovanej vodovodnej prípojky na existujúce vodovodné potrubie je potrebný súhlas vlastníka a prevádzkovateľa existujúceho vodovodného potrubia.
 • K odvedeniu prebytočných vôd do podzemných vôd je potrebné kladné hydrogeologické posúdenie.
 • Príslušným stavebným úradom na stavbu je Mesto Banská Bystrica.

 

OÚ B. Bystrica, OSŽP – ŠSOH, vyj.č. OU-BB-OSZP3-2018/027835-002 z 14.09.2018

 • odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na
  odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na
  odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
 • u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady,
  ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, odovzdať iba do
  povolených zariadení (zariadenia, zberne skládky);
 • dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) mesta Banská Bystrica o nakladaní
  s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom;
 • pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12,
  14 a § 77 zákona o odpadoch;
 • k dokumentácii v kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
  starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o
  odpadoch, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a
  zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe

 

SSD, a.s., vyj. č. 4600047282 z 01.10.2018

 • V predmetnej lokalite katastra Sásová KN 2495/1 sa nachádzajú podzemné VN vedenia,
  podzemné NN vedenia a skrine.
 • Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
  251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1. meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 • Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
  presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 • Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke, link: https://online.sse.sk/vtc/yytyc.wv alebo zaslanú na mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk
  vytýči určený pracovník SSD.
 • Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať
  zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do
  stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
 • V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1
  meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
  nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 • Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích
  osôb

 

StVPS, a.s., vyj.č. 12151/2018/ZC3570-1080 z 11.10.2018

 • V záujmovom území je v ulici Tatranská situovaný verejný vodovod DN 200 mm liatina a verejná kanalizácia DN 300 mm OVC zberač AM-7-6 v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, s. (StVPS, a.s.), Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.

 

Upozorňujeme:

Vzhľadom na dĺžku navrhovanej vodovodnej prípojky nezaručujeme kvalitu dodanej pitnej vody pre navrhovanú pitnú fontánu. Kvalita vody je zabezpečená v mieste napojenia na verejný vodovod.

Doporučujeme pravidelné odkalovanie vodovodnej prípojky.

 

Všeobecné technické podmienky napojenia na verejný vodovod:

 • Mimo ochranné pásmo verejného vodovodu, do vzdialenosti 5 m od napojenia na verejný vodovod, na prístupnom mieste pre odčítanie vodomeru z vonkajšej strany prípadného oplotenia, požadujeme vybudovať navrhovanú vodomernú šachtu pre jednu vodomernú zostavu - betónovú min. vnútorných rozmerov 900 x 1200 mm s dnom 300 mm pod potrubie, s poklopom 600 x 600 mm a s rebríkom alebo stupačkami.
 • Šachtou nesmú prechádzať iné vedenia. Vodomerná šachta musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru, musí byť chránená pred vniknutím vody a nečistôt, musí byť odvodnená, vetrateľná, bezpečne prístupná. Zakazuje sa odvodnenie šachty do splaškovej kanalizácie.
 • Je zakázané používať montážnu PUR penu na akýkoľvek prvok vodovodnej prípojky.
 • Trasu prípojky v prípade cudzieho pozemku je nutné prejednať s jeho majiteľom
 • Trasa prípojky v mieste napojenia na verejný vodovod má byť priama (kolmo na verejný vodovod), čo najkratšia, bez zbytočných lomov.
 • Napojenie prípojok na verejné siete a osadenie vodomeru má právo výhradne prevádzkovateľ verejného vodovodu. Napojenie prípojky vykonáme na základe objednávky. Zriadenie vodovodnej prípojky bez napojenia na verejný vodovod môže vykonať aj iný subjekt oprávnený k vykonávaniu týchto činností.
 • Náklady na zriadenie vodovodnej (kanalizačnej ) prípojky hradí žiadateľ (zemné práce, materiál, montáž). Technické podmienky pre pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v správe StVPS, a., zo dňa 1.3.2010 sú zverejnené na stránke www.stvps.sk.
 • V zmysle Zákona č. 442/2002 Z. podľa § 4 je vlastníkom vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

 

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica (StVPS, a.s.) :

 • Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist. zariadení v správe našej spoločnosti.
 • Pri realizácii žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. :

- min.                                   - min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane

- min.                                   - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

 

Požadujeme dodržať min. krytie vodovodnej prípojky 1,2 m.

 

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne

- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne (STN 756101)

 

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zák č. 442/2002 Z.z. zakázané:

 1. vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému

vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav

 1. vysádzať trvalé porasty
 2. umiestňovať skládky
 3. vykonávať terénne úpravy

 

Pri križovaní inžinierskych sietí v záujmovom území požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých
navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005

 

 • Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný výkop. Pri výkopových prácach a pri zásype ryhy v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti (zabezpečí StVPS, a.s. Závod 01 - prevádzka vodovodov B. Bystrica-mesto, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica - p. Jablonský, prevádzka ČOV a kanalizácií B. Bystrica, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica - p. I Kostiviar).

O neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica požadujeme spísať protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.

 • Žiadame dodržať min. vzdialenosť plynovodu od vodomernej šachty 1 m.

 

Zmluvné podmienkv:

 • obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73 (uzatvorenie zmluvného vzťahu na odber vody z verej. vodovodu, objednávka na vytýčenie exist. zariadení v správe našej spoločnosti, objednávka na napojenie na vere vodovod a osadenie vodomeru).

 

Pri žiadosti o pripojenie objektu na verejný vodovod je nutné doložiť:

 1. Situáciu širších vzťahov s umiestnením stavby a s vyznačením predmetnej parcel
 2. Vyjadrenie StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica Č. 12151/2018/ZC3570-1080 zo dňa 10.2018 k stavebnému zámeru.
 3. Pri uzatvorení odberateľskej zmluvy je potrebné doložiť list vlastníctva objektu pripojeného na verejný vodovod.

 

Pri kolaudačnom konastavby žiadame predložiť stavebnému úradu:

 1. 1. Uzatvorenú zmluvu o dodávke pitnej vody.

 

SPP-D, a.s., vyj.č. TD/NS/0397/2018/Ka z 19.09.2018

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

 • Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 • v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
 • stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel.č. +421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
 • stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 • stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
 • stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 • ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 • prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 • odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od krytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 • každé poškodenie zariadenia SPP-O, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
 • upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovensobchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania
  p
  revádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 • stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 70202,
 • stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 • stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 • stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

 

OSOBITNÉ PODMIENKY:

 • Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumencii pre potreby vydania stavebného povolenia je súhlasným vyjadrením pre zlúčené územné a stavebné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpnostných a ochranných pásiem plynárenských zariade
 • stavebník je povinný dodržať pri umiestnení okrasných drevín a stromov vodorovnú vzdialenosť - 1 m od plynárenského zariadenia
 • stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaných inžinierskych sietí v zemnom prevedení s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie, tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 90601, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D .
 • stavebník po ukončení montážnych prác v mieste kde dôjde ku križovaniu navrhovaných pripojení na inžinierske siete - vodovodná prípojka, prípojka splaškovej kanalizácie a prípojka dažďovej kanalizácie - s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami (PZ) zabezpečí obnovu pieskového lôžka PZ v súlade s TPP 7020 01 / TPP 702 stavebník je povinný po ukončení montážnych prác navrhovaných vedení technického vybavenia v mieste/miestach, kde dôjde k ich uloženiu v ochrannom pásme plynárenských zariadení ( PZ ), resp. k ich križovaniu s PZ - pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D na kontrolu realizácie prác - za účelom dodržania stanovených všeobecných podmienok
 • stavebník pri realizácii navrhovanej stavby je povinný - dodržať najmenšie dovolené krytie plynárenských zariadení - 0,80 m podľa STN 73 6005, resp. TPP 702 01 / TPP 702 02, ďalej pri realizácii výkopových prác pre konštrukčné vrstvy väčšie ako 0,50 m od existujúcej nivelety stavebník je povinný zabezpečiť účasť zodpovedného zástupcu SPP-D , r ním povereného zástupcu prevádzkovateľa siete na kontrolu dodržania najmenšieho dovoleného krytia plynárenských zariadení
 • stavebník je povinný dodržať pri zriadení základovej časti (betónové lôžko) obrubníkov na spevnených plochách a ich súbehu s existujúcimi plynárenskými zariadeniami (PZ) - min. vodorovnú vzdialenosť - 0.5 m od vonkajšieho obrysu PZ z dôvodu výkonu údržby na PZ

 

STEFE B. Bystrica, a.s., vyj.č. 6210/lnv/2019 z 16.09.2019

 • požiadať spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. o vytýčenie potrubných rozvodov a optochráničiek (048/3220201- sekretariát spoločnosti)
 • dodržať ochranné pásma tepelných zariadení v zmysle 36 zákona č 657/2004 Z. z.
 • pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami rešpektovať ustanovenia STN 73 6005 a jej príloh
 • v mieste križovania podzemných vedení vykonávať zemné práce výhradne ručne
 • 5 dní pred realizáciou prác oznámiť začatie prác v ochrannom pásme tepelných zriadení
 • pri obnažení potrubných rozvodov alebo optochráničiek je potrebné okamžite vyzvať zástupcu
  spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a. k obhliadke
 • pred spätným zásypom potrubných rozvodov a optochráničiek prizvať k obhliadke zástupcu
  spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s. a zásyp potrubných rozvodov uskutočniť v zmysle
  "Montážnych pokynov spoločnosti ISOPLUS časť M"
 • nepohybovať sa a neparkovať so stavebnými mechanizmami na nespevnených častiach úsekov
  nad potrubným rozvodom

 

FÁBIAN, s.r.o., vyj.č. vyjad/056-2018 z 17.09.2018

 • Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany existujúcich sietí (podľa Zákona č.351/2011 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení a to hlavne STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia, STN 73 3050 zemné práce,)
 • Stavebník je povinný v zmysle §66 ods.7 zákona č.351/2011 Z.z. zakresliť do projektu stavby priebeh všetkých vedení v mieste stavby za čo - zodpovedá projektant.
 • Správca sietí v zákrese negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnuté dáta v elektronickej forme nezbavujú žiadateľa od povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
 • Pred začatím zemných prác musí byť vykonané vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré zabezpečí príslušný pracovník správcu siete s kontaktnými údajmi: +421 918 487 002, siete@bbxnet.sk, vytýčenie sa realizuje na základe samostatnej objednávky na náklady stavebníka, resp. investora stavby.
 • O vytýčení sa vyhotoví Zápisnica vytýčení podzemného telekomunikačného vedenia a zariadenia, kde žiadateľ sa zaväzuje, že upozorní stavebných pracovníkov na vyznačenú polohu zariadení na povrchu s možnou odchýlkou skutočného uloženia zariadenia ±30cm
 • V ochrannom pásme vytýčenej trasy podzemného telekomunikačného vedenia podľa § 68 zákona 351/2011 z. žiadateľ nebude používať žiadne mechanizačné prostriedky (hĺbiace stroje, zbíjačky a pod) a bude vykonávať výkopové práce výlučne ručným spôsobom.
 • Overiť výškové uloženie zariadení ručnými výkopovými sondami.
 • Odkryté zariadenia musia byť zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu
 • Bezodkladne oznámiť o každom poškodení zariadenia na te číslo: 0904 405 848. Poškodenie zariadenia sa klasifikuje ako trestný čin poškodzovania verejnoprospešného zariadenia a k riešeniu je privolaná polícia SR.
 • Pri prípadnom vykopaní elektromagnetických markrov je potrebné vrátiť ich na pôvodné miesto tak, aby smerovali kolmo na povrch zeme, v prípade ich poškodenia je nutné vymeniť ich za typovo rovnaké.
 • Pri zásype požadujeme prizvať nášho zástupcu (Mgr. Miroslava Očenáša, cez sekretariát: 0904 405 848) kvôli kontrole neporušenosti zariadeni
 • Nezriaďovať skládky, stavebné dvory a budovať zariadenia nad existujúcou sieťou v správe BBX, s.r.o.
 • V zmysle §66 ods. 10 zákona 351/2011 Z.z. v prípade potrebnej prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete BBX s.r.o., kde náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať.
 • Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 • V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie

 

NASES, vyj.č. 330-2018/1-10326 z 12.09.2018

 • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 • Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NAS ES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
 • V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh
  všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 • Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej
  forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
 • Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný, novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529.
 • Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
 • Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NAS ES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na
  telefónne číslo +421 232 780 799
 • V prípade od krytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo naj kratšej možnej dobe
  a zabezpečenie siete ochrannom fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
 • Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
 • V zmysle ustanovenia §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho
  vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené
  s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia
  realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete.
 • Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68
  zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platom znení.
 • Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je
  oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu
  agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa
  vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., vyj.č. 216181257 z 19.09.2018

 • podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka,
 • investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sieti a zariadení pred zahájením výkopových prác,
 • bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
 • preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a
  zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
 • preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 • v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor.
 • bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 • v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC
  realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou.
 • zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
 • v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa uskutočni na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC,

 

Z uvedených dôvodov teda žiadame:

 • dodržať ust. zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení,
 • dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC.
 • toto vyjadrenie platí 1 rok, v prípade, že investor bude realizovať stavebné práce neskôr, ako 1 rok od dňa vydania tohto vyjadrenia, je investor povinný požiadať UPC BROADBAND SLOVAKIA, r.o. o nové vyjadrenie.
 • Poukazujeme na skutočnosť, že nedodržanie podmienok ochrany tak ako je to vyššie uvedené je okrem iného porušením ust. z. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom a účinnom znení s tam uvedenými následkami

 

Slovak Telekom, a.s., vyj.č. 6611912759 z 09.05.2019

 • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačené mu polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
 • V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 • Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 • Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 • V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
 • Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 • V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou zakýchkoľvek dôvodov
  pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 • Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 • Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https:/lwww.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez chladu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 • Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.
 • Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 • Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 • Prílohy k vyjadreniu:

Všeobecné podmienky ochrany SEK

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

 • Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

 

Všeobecné podmienky ochrany SEK

 • V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom ,a.s.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

 

 • Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené o Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
  • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
  • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
  • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
  • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
  • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

 • V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 • Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

 

ORANGE SLOVENSKO, a.s. (Michlovský, spol. s r.o.), vyj.č. BB-1287/2019 z 16.05.2019

 • Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
 • Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce
  výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

 • vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
 • rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
 • Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
  • pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
  • preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
  • dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
  • nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
  • súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
  • aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
  • pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
  • aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
  • overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
  • pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
 • ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ
  • V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Pod spevnenými plochami je nutné vykonať na PTZ Orange zvýšenie mechanickej ochrany uložením do betónových žľabov. V mieste spojkového zariadenia pod spevnenou plochu je nutné vybudovať manipulačnú šachtu. Ďalšie podmienky budú
   stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne
  • Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v časti.
  • Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

 

ZAaRES BB, vyj.č. 651/2018-ST143 z 08.10.2018

 • Súhlasíme s návrhom riešenia územia.
 • V prípade výrubu drevín vysadených v minulých rokoch vo forme náhradnej výsadby, požadujeme nerúbať, ale vykopať. Dreviny bude možné vysadiť na iné miesto, požadujeme oznámenie začiatku prác na organizáciu ZAaRES.
 • V prípade poškodenia nadzemných a podzemných častí jestvujúcich drevín počas realizácie stavby budeme požadovať náhradu vo výške spôsobenej škody na drevinách.
 • Trávnaté plochy, ktoré budú poškodené počas výkopových prác, skládkami materiálu, pohybom mechanizmov žiadame obnoviť podľa technologického postupu zatrávnenia v zmysle Cenníka 823-.1 Plochy a úprava území, vrátane zálievky a prvej kosby trávnika. Po ukončení realizácie stavby žiadame odstrániť z plôch zelene všetky odpady vzniknuté počas realizácie stavby.
 • Počas realizácie stavby, žiadame neprisypávať päty kmeňov stromov akrov vykopanou zeminou, neorezávať spodné vetvy stromov, ale ich vhodne vyviazať, priebežne odstraňovať skládky biologického a stavebného materiálu

 

RROGRES – HL, s.r.o., vyj.č. 008/18 z 09.10.2018

 • Na predloženej dokumentácii: Regenerácia vnútro bloku Sitnianska na sídlisku Sásová
  v Banskej Bystrici SO 02 Vnútroblok Sitnianska II. Etapa SO 023 Verejné osvetlenie sa
  nachádzajú podzemné rozvody a stožiare verejného osvetlenia (V.O.) patriace pod naše
  prevádzkovanie a ktorých majiteľom a správcom je mesto Banská Bystrica.
 • Žiadame - pred začatím zemných prác o ich vytýčenie (formou objednávky v našej firme)
  Pri súbehu s káblami V.O. a betónovými pätkami stožiarov V.O. Vás dôrazne žiadame o dodržanie vzdialenosti ochranného pásma od káblov V.O.- 1m a od betónových pätiek
  O. - 1,5m ako ukladá norma STN.
 • Pri križovaní alebo v súbehu s podzemnými rozvodmi V.O . Vás žiadame, aby tieto boli dostatočne zabezpečené proti poškodeniu, previsu a následne požadujeme obnoviť krytie a značenie /fólie, chráničky a pod./
 • Žiadame aby sa zemné práce ktoré sú v súbehu alebo križujú rozvody V.O. vykonávali
  ručne, prípadne s malými mechanizmami.
 • V prípade obnaženia alebo poškodenia káblov V.O. žiadame o prizvanie na kontrolu pred
  ich zásypom a aby táto kontrola bola zaznamenaná v stavebnom denníku.
 • Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za chyby, ktoré v čase prevzatia dotknutých objektov
  neboli zrejmé a ktoré sú v priamej súvislosti s vykonanými zemnými prácami.
 • V prípade že uvedené nebude dodržané budeme postupovať v rámci platného zákona s následným vymáhaním finančných nákladov spojených s odstránením porúch a škôd
  spôsobených zhotoviteľom.
 • Nesúhlasíme s navrhovanými typmi svietidiel pre V.O., ani so systémom stmievania.
 • Požadujeme zapracovať do projektu LED svietidlá Katrina od f. Lamberga a svietidlo LDK
  PARK 36W eRBE - 4200lm od f. Ledky.sk, a to z dôvodu že nesúhlasíme inštalovať na
  každej ulici iný typ svietidla. Uvedené typy svietidiel už máme namontované niekoľko rokov
  a sú spoľahlivé.
 • Na osvetlenie multifunkčného ihriska súhlasíme s navrhovanými reflektormi, bod rozdelenia
  sústavy navrhujeme v ovládacom stĺpiku .
 • Treba zvážiť umiestnenie prepäťovej ochrany (v stožiari je priestor iba na stožiarovú svorkovnicu, treba počítať aj s budúcou údržbou) či nepostačuje doplnenie centrálne v RVO
  poprípade v niektorých stožiaroch

 

16) Pred uvedením stavby do užívania požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

 

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania.

 

 

Odôvodnenie:

 

            Dňa 12.08.2019 podalo Mesto Banská Bystrica so sídlom Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, na tunajšom úrade – príslušnom všeobecnom stavebnom úrade, žiadosť o stavebné  povolenie na stavbu ,, Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici,  časť: SO 02 Vnútroblok Sitnianska II. Etapa“ pre stavebné objekty:  SO 022  Vodné prvky, SO 023  Verejné osvetlenie, SO 024  Obnova a výsadba verejnej zelene,  SO 025 Detské ihriská, SO 026  Športové prvky a zariadenia, SO 027  Malá architektúra a mobiliár, na pozemku C-KN parc. č. 2495/1 (E-KN parc.č. 484/1) v k.ú. Sásová.

 

Mesto Brezno ako príslušný všeobecný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), oznámil podľa § 61 stavebného zákona dotknutým orgánom jednotlivo a ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

 

Stavba je v súlade s územným plánom, navrhnutá z časti vo funkčnej ploche PB 01 Bývanie – územia zastavené bytovými domami a z časti vo funkčnej ploche PS 01 Športové vybavenie – územie so športovými plochami a zariadeniami ako súčasť príslušných regulovaných blokov, pre ktoré platia rovnomenné regulačné listy.

 

Stavebný úrad v  uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizovanie predmetnej stavby neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a je v súlade so záujmami spoločnosti.

           

K vydaniu povolenia stavby sa vyjadrili nasledovné orgány a účastníci konania spolupôsobiaci v konaní: OÚ B. Bystrica, odb. KR, odd. COaKP;  Mesto B. Bystrica, odd. IVaRP; MsÚ B. Bystrica, odd. UMKaIS; Energotel, a.s.; OTNS, a.s.; O2 Slovakia, s.r.o.; Spoje, s.r.o.; ELTODO SK, a.s.; SITEL; MVSR, centrum podpory B. Bystrica, odd. TS; STEFE B. Bystrica, a.s.; OR HAZZ B. Bystrica; MOSR, ASM, detaš. prac. Stred; Mesto B. Bystrica, OPA-RA; MsÚ B. Bystrica, OVZ-ZP; OÚ B. Bystrica, OSŽP-ŠVS; OÚ B. Bystrica, OSŽP – ŠSOH; OÚ B. Bystrica, OSŽP – ŠSOPaK; SSD, a.s.; StVPS, a.s.; SPP-D, a.s.; STEFE B. Bystrica, a.s.;Fábian, s.r.o.; NASES; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.; Slovak Telekom, a.s.; ORANGE SLOVENSKO, a.s.;ZAaRES; PROGRES – HL, s.r.o. Ich  stanoviská  neboli záporné  ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby. Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bola žiadosť, doklady k nej priložené a  vyjadrenie dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní.

 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

 

Mesto  je v zmysle zákona  NR SR  číslo 145/1995 Z. z. - o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel od platenia správnych poplatkov oslobodené.

 

Poučenie: Podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad mesta Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno .

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

                                    

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

                                                                    Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

                                                                                 na základe poverenia

 

Toto rozhodnutie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel musí byť toto rozhodnutie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel je toto rozhodnutie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív