Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zrealizované / dotácie, granty

Realizované rozvojové projekty pomocou dotácií a grantov

 

Obnova národnej kultúrnej pamiatky Hrobka rodiny Lehotských  - III. etapa

bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

hrobka-lehotskych    logo-ministerstvo-kultury-sr

 

Mesto Brezno  v roku 2021 zrealizovalo poslednú III. etapu celkovej obnovy Hrobky s pomocou dotácie od Ministerstva kultúry SR v sume 15.000 eur v rámci  podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok. z vlastných finančných zdrojov mesto dofinancovalo projekt v sume 55.754 eur.

V roku 2018 bola zrealizovaná  I. etapa  obnovy Hrobky rodu Lehotských. s pomocou dotácie 25.000 eur od Ministerstva kultúry SR v rámci  podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok. Na  dofinancovanie použilo aj prostriedky z vlastného rozpočtu. Breznianska samospráva aj na II. etapu renovácie získala dotáciu v sume 20.000 eur prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dotáciu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu.  Na dofinancovanie II. etapy použila aj vlastné finančné zdroje. 

 

Realizácia obnovy Hrobky prebiehala pod dohľadom reštaurátora, akademického sochára Jána Fila. Práce na III. etape obnovy boli ukončené v novembri 2021 a Hrobka rodiny Lehotských dosiahla požadovanú výslednú podobu.

                       

Jedna z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne upadala a bola v kritickom stavebno-technickom stave. Hrobka zemianskej rodiny Lehotských, pôvodom z Kráľovej Lehoty, bola postavená okolo roku 1860  v neorenesančnom slohu. Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR Hrobka rodiny Lehotských je na podnet mesta od roku 1990 národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Hrobka dlhodobo chátrala a bola v kritickom stavebno-technickom stave.

 

Predmetom III. etapy  boli  prevažne práce v exteriéri: záverečná zjednocujúca povrchová úprava, hydrofobizačná úprava kamennej hmoty

Obnova kovových prvkov fasád – okenných mreží a kovovej armatúry, rekonštrukcia chýbajúcich a poškodených častí, farebná úprava a záverečná povrchová úprava. Obnova kamenného erbu, jeho záverečná zjednocujúca farebná úprava a povrchová úprava, hydrofobizačná úprava kamennej hmoty.

V interiéri bola zrealizovaná rekonštrukcia profilových prvkov a plôch, štukových prvkov penetrácia pred farebnou úpravou, farebná úprava plôch interiéru, soklové časti boli realizované v sanačnom systéme. Nakoniec bola prevedená úprava terénu a odvodnenie kultúrnej vrstvy chodníka a komunikácie v súvislosti s objektom hrobky.

 

Brezniansky cintorín na vás dýcha svojou históriou, ktorú má. Históriu ktorú spravuje pre naše mesto, aby ľudia nezabudli, že aj tu žili osobnosti, ktoré sa podieľali na kultúrnom živote Slovenska.

Zrealizovanie projektu má celospoločenský prínos, ktorý spočíva v zachovaní kultúrneho dedičstva – hrobka je jednou z málopočetnej skupiny hrobiek s historizujúcou architektúrou v neorenesančnom slohu na Slovensku.

Zrealizovaním projektu sa skultúrnili priestory cintorína, zvýšila sa úroveň bezpečnosti v cintoríne, zlepšil sa celkový vzhľad okolia mesta.

Hrobku – dominantu starého cintorína je možné vidieť z viacerých častí mesta a preto po zrealizovaní jej obnovy sa zlepšil celkový vzhľad mesta. Po nasvietení tejto dominanty cintorína sa umocní celkový dojem obyvateľov aj návštevníkov mesta.

 

   


Dobudovanie detského ihriska materskej školy ul. Dr. Clementisa, Brezno

Projekt bol realizovaný s podporou Nadácie EPH vo výške 10 000 Eur, mesto na projekt vyčlenilo z vlastných zdrojov 14 559,28 Eur

Nadácia EPH logo

Miesto realizácie projektu

Brezno, ul. Dr. Clementisa 3 – Materská škola Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša

 

Cieľ projektu

Podpora a zveľadenie obce, konkrétne na revitalizáciu verejných priestorov a podporu zariadení so spoločenským významom pre miestnu komunitu. Dobudovanie detského ihriska v areáli materskej škôlky Dr. Clementisa vytvorilo spolu so zrekonštruovanými jestvujúcimi objektami (pieskoviská, terasy, chodníky) jednotný prevádzkový celok. Jednotlivé prvky svojím uložením a celkovým riešením vytvorili jeden spoločný areál hernej zóny, ktorý je prispôsobený existujúcim peším prepojeniam.

 

Aktivity projektu

V rámci hlavných aktivít projektu Mesto Brezno v apríli 2021 uskutočnilo prieskum trhu. Po získaní dotácie z Nadácie EPH vo výške 10 000 Eur sa začalo s realizáciou projektu „Dobudovanie detského ihriska materskej školy Dr. Clementisa, Brezno. Spolupracujúca organizácia (Technické služby Brezno) odstránila v rámci prípravy staveniska existujúce kovové prvky. V 22. týždni začal Zhotoviteľ diela zemné práce a založenie stavby pozostávajúce z terénnych úprav,  predovšetkým z výkopov pre konečné úpravy terénu tak, aby boli zabezpečene rovné plochy pre osadenie jednotlivých prvkov a budovania navrhovaných prvkov (financované z vlastných zdrojov mesta Brezna). Po ukončení dobudovania dopadových plôch sa v 25. a 26. týždni sa uskutočnila v priestoroch detského ihriska montáž hracích prvkov TORID - veža so šmýkačkou, výlezmi a mostami, preliezky slon so šmýkačkou, lezeckej steny, pružinovej hojdačky, kolotoča a kruhového sedenia.

 

Cieľová skupina

 1. Deti predškolského veku
 2. Pedagogickí i nepedagogickí pracovníci pôsobiaci profesionálne v materskej škole na ul. Dr. Clementisa 3
 3. Rodičia detí navštevujúcich materskú školu
 4. Obyvatelia okolitých obytných domov

Pre deti novovybudovaný priestor poskytuje možnosti pohybových aktivít, ktoré rozvíjajú ich kognitívne ale i telesné schopnosti. Pedagogickí pracovníci mohli rozšíriť učebné osnovy a prispôsobiť ich nových podmienkach. Ako pre nich, tak aj pre nepedagogických pracovníkov sa revitalizáciou okolia budovy materskej školy skrášlilo prostredie, čo pozitívne vplýva na psychickú pohodu a to následne vplýva na pozitívny prístup zamestnancov ku deťom a k sebe navzájom, ako aj na kvalitnejší pracovný výkon zamestnancov.

Rozšírením kapacity materskej školy (iné zdroje financovania) a skvalitnením vyučovacieho procesu pre deti materskej školy sa umožnilo väčšiemu počtu rodičov, aby zostali pracovne aktívni a vylepšili si tak ekonomickú situáciu v rodine. Skrášlenie okolia budovy materskej školy taktiež pozitívne vplýva na obyvateľov okolitých bytových domov, ktorí žijú a trávia voľný čas v bezprostrednej blízkosti budovy materskej školy.

 

Špecifický cieľ:

Zrealizovaním projektu sa podarilo zabezpečiť pre deti v materskej škole kvalitné, komplexné predprimárne vzdelanie, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je aj rozvíjanie pohybových aktivít dieťaťa na čerstvom vzduchu. Zapojením sa do športových aktivít sa dieťaťu prirodzenou a hravou formou vštepuje záujem o zdravý životný štýl a zodpovednosť za svoje zdravie. To všetko komplexne vplýva na socializáciu dieťaťa, rozvoj kladných stránok osobnosti dieťaťa. Pohybové aktivity v príjemnom prostredí a v kolektíve vychovávajú dieťa k trpezlivosti,  ohľaduplnosti k svojim priateľom, utvárajú zmysel pre čestné športové zápolenie, utváranie schopnosti zmieriť sa s prehrou, pestovanie telu prospešných návykov (otužovanie). Projekt zároveň prispel ku skrášleniu a  skvalitneniu prostredia, v ktorom sa deti pohybujú, čo bezprostredne vplýva na ich výchovu v oblasti estetického cítenia. Okrem prínosu pre deti sa revitalizáciou okolia objektu materskej školy a podporou zariadenia so spoločenským významom pre miestnu komunitu skvalitnil aj život rodičov detí navštevujúcich materskú školu. Rodičia si dokázali zosúladiť súkromný a pracovný život a tým, že môžu ostať pracovne aktívni, dokážu si zlepšiť finančnú situáciu  a pre svoje dieťa zabezpečiť prístup ku kvalitnejším službám v oblasti predškolskej výchovy.

 

Realizácia projektu: máj 2021 – jún 2021

 

Celkové výdavky: 24 559,28 Eur

 

Poskytnuté nenávratné finančné prostriedky (NFP): 10 000 Eur

Poskytovateľ NFP: Nadácia EPH Bratislava

Nová, atraktívna herná zostava TORID zakúpená z grantu poskytuje deťom materskej školy zaujímavé pohybové aktivity. Kompozíciou je herná zostava vyrobená tak, aby vyhovovala všetkým nápadom detskej fantázie. Aktivity dieťaťa vďaka grantu Nadácie EPH pomôžu u neho rozvinúť aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny, kolektívu.  Výsledkom je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne dieťaťa ako východisko pre ďalšie školské vzdelávanie  v základnej škole a v ďalšom rozvoji osobnosti dieťaťa.

 

Prijímateľ NFP: Mesto Brezno

Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva - nadácia EPH PDF - dokument 271.84 kB

 

 


Regionálne prezentačné a odbytové miesto pre predaj produktov s regionálnou značkou – regionálny produkt Horehronie v Turisticko-informačnom centre Brezno

Ciele projektu:

Cieľom projektu je vytvorenie regionálneho prezentačného a odbytového miesta pre podporu predaja výrobkov označených regionálnou značkou – regionálny produkt Horehronie v okresnom meste Brezno. Prezentačné a zároveň predajné miesto v priestoroch turistického informačného centra bude prvé predajné miesto v rámci mesta. Veľkou výhodou umiestnenia prezentačného miesta v turisticko-informačnom centre je množstvo turistov a verejnosti, ktorá sa denne v TIC Brezno zastaví.

Vytvorením nového prezentačného a predajného miesta vytvoríme lepšiu ponuku výrobkov a produktov z regiónu ponúkaných v TIC Brezno nakoľko momentálne takáto ponuka v turisticko-informačnom centre absentuje. Veľkým pozitívom regionálneho prezentačného miesta je flexibilita a možnosť reklamné časti predajného miesta a stánku prenášať aj do exteriéru a tým prezentovať regionálnu značku – regionálny produkt Horehronie a taktiež prezentovať predajné miesto TIC Brezno na podujatiach v meste, ktoré každoročné navštívi množstvo turistov.

 

Aktivity projektu:

Zabezpečenie Promo stánku Premium Plus - prenosný prezentačný promo stánok pozostávajúci z foto steny s grafickým dizajnom regionálneho produktu Horehronie a mesta Brezno, skladacieho pultu s grafickým dizajnom regionálneho produktu Horehronie a stojanu na propagačné materiály regionálneho produktu Horehronie a držiteľov regionálnej značky.

 

Zabezpečenie prezentačnej vitríny na tovar - celosklenená prezentačná vitrína na vystavenie regionálnych výrobkov a produktov v rovnakom dizajne ako je zariadenie priestorov TIC Brezno.

 

Realizácia projektu: október 2020 – december 2020

 

Celkové výdavky:     1 695,91 EUR

 

Výška dotácie:          1 231,02 EURMestu pribudli v roku 2020 ďalšie štyri kamery v rámci realizácie projektu „Rozšírenie kamerového systému – III. etapa“

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Zrealizovaním  projektu bol naplnený cieľ:

 • predchádzať, potláčať a zamedzovať páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
 • komplexne, cieľavedome a koordinovane pôsobiť na príčiny
 • eliminovať podmienky pre páchanie kriminality.

Účelom rozšírenia mestského kamerového systému bolo monitorovanie väčšieho územia - priestoru prístupného verejnosti, zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie priestupkov proti verejnému poriadku, proti majetku , proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.           

Mesto získalo dotáciu vo výške 9.000 EUR z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Dofinancovanie projektu bolo z vlastných zdrojov mesta.                                          

     Projekt bol ukončený v roku 2020. Rozšíril sa rozsah monitorovania a kontrolovania mestského majetku o ďalšie objekty, ktoré sú v blízkosti nových štyroch kamier umiestnených v týchto lokalitách:

 1. Baldovský most
 2. Mládežnícka ulica
 3. Drakšiar
 4. Sládkovičova ulica

Jedna z kamier monitoruje kruhový objazd a nadchod pre peších pri Baldovskom moste a jeho okolí, ďalšia je umiestená na Mládežníckej ulici neďaleko nocľahárne „Nádej“ a známej bytovky. Tretia kamera monitoruje časť ulice Stromovej od križovatky s Chalupkovou ulicou,“ Posledná z nových kamier sa nachádza pri križovatke ulíc Sládkovičova a Nálepkova a jej úlohou je sledovať nielen školský areál, ale aj okolité verejné priestranstvo.

 

Pri fungovaní kamerového systému je garantované právo na súkromie občanov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Hlavná priorita zrealizovaného projektu bola v súlade s výzvou RVPK, s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti mesta, vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových lokalitách, zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov mesta.

 


Obnova národnej kultúrnej pamiatky Hrobka rodiny Lehotských  - II. etapa

Obnova národnej kultúrnej pamiatky Hrobka rodiny Lehotských  - II. etapa bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Mesto Brezno v roku 2018  zrealizovalo I. etapu  obnovy Hrobky rodu Lehotských. s pomocou dotácie 25.00 eur od Ministerstva kultúry SR v rámci  podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok. Na  dofinancovanie použilo aj prostriedky z vlastného rozpočtu. 


Breznianska samospráva na II. etapu renovácie získala dotáciu v sume 20.000 eur prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dotáciu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Na dofinancovanie II. etapy použila aj vlastné finančné zdroje.  

 

Realizácia obnovy Hrobky prebiehala pod dohľadom reštaurátora, akademického sochára Jána Fila. Práce na II. etape obnovy boli ukončené v novembri 2020.
 
        
Jedna z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne upadala a bola v kritickom stavebno-technickom stave. Hrobka zemianskej rodiny Lehotských, pôvodom z Kráľovej Lehoty, bola postavená okolo roku 1860  v neorenesančnom slohu. Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR Hrobka rodiny Lehotských je na podnet mesta od roku 1990 národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Hrobka dlhodobo chátrala a bola v kritickom stavebno-technickom stave.

Predmetom II. etapy sú prevažne práce v exteriéri: rekonštrukcia chýbajúcich a poškodených častí kamennej hmoty minerálnymi kompozitmi, plombovanie a tmelenie rekonštruovaných častí minerálnymi kompozitmi, spätná montáž demontovaných a rekonštruovaných kamenných prvkov. II. etapa obnovy Hrobky rodiny Lehotských bude ukončená  do konca roka 2020.
Požadovanú výslednú podobu Hrobka rodiny Lehotských dosiahne po III. etape, na ktorú bude mesto hľadať ďalšie externé zdroje a uchádzať sa aj o dotácie  na Ministerstve kultúry SR pre rok 2021, aby mohlo dokončiť reštaurátorské práce v interiéri. 
Mesto plánuje v budúcnosti po úplnom obnovení Hrobky sprístupniť túto pozoruhodnú národnú kultúrnu pamiatku pre všetkých.

 

 


Výmena trávnika na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 
bola realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“

Poskytnutá dotácia na podporu rozvoja športu bola vo výške 10.000 eur a 4.647 eur z vlastných zdrojov mesta ako zriaďovateľa školy.

 

Stav športového povrchu bol nevyhovujúci a nezaručoval úplnú bezpečnosť športovcov, žiakov, mládeže a ostatných užívateľov.

Projekt  splnil  hlavný cieľ:

 • Vymenil sa športový povrch – pôvodný športový povrch - opotrebovaný umelý trávnik bol demontovaný a na opravených podkladových vrstvách bol namontovaný nový umelý trávnik.

Boli splnené aj čiastkové ciele:

 • vytvorili sa možnosti pre ďalšie bezproblémové využívanie multifunkčného ihriska v meste,
 •  zabezpečilo sa vytvorenie bezpečného, hygienicky vyhovujúceho športového priestoru pre aktívne užitočné trávenie voľného času a zábavy,
 • Zatraktívnilo sa miesto stretnutia a oddychu pre deti a mládež, ale aj pre ich rodičov, starých rodičov a návštevníkov.

Cieľová skupina:

 • Primárna cieľová skupina: žiaci základnej školy Pionierska 4
 • Sekundárna cieľová skupina: aktívna skupina obyvateľov mesta

Práce na projekte prebehli počas marca 2020

Zrealizovaním projektu sa vyriešila výmena umelého trávnika vrátane podkladových vrstiev na multifunkčnom ihrisku a oprava podkladu pod umelým trávnikom – úprava podložia, dorovnanie nerovností  a vytvoril sa  bezpečný a po všetkých stránkach vyhovujúci priestor pre športové aktivity.

Multifunkčné ihrisko budú využívať najmä žiaci zo ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 v rámci hodín telesnej výchovy. Základná škola využije ihrisko pri organizovaní rôznych športových podujatí v rámci školy aj medzi školami a to na miestnej aj regionálnej úrovni.

 

 


Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí v telocvični pri ZŠ s MŠ Pionierska 2

Realizácia projekt bola financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Poskytnutá dotácia bola vo výške 20 175 eur a 2.242 eur z vlastných zdrojov mesta ako zriaďovateľa školy.

Telocvičňa bola vybudovaná a daná do prevádzky v roku 1989. Nakoľko boli priestory sociálnych zariadení a šatne vo veľmi zlom technickom stave, bolo už nevyhnutné ich zrekonštruovať.

Projekt  splnil  hlavné ciele:

 • zlepšil kvalitu a funkčnosť telocvične formou rekonštrukcie sociálnych zariadení a inžinierskych sietí,
 • prispel k rozvoju výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti telesnej a športovej výchovy,
 • zvýšil  estetickú úroveň  zariadenia, čo pozitívne vplýva na zvýšenie motivácie žiakov k zlepšovaniu ich pohybovej výkonnosti.

Cieľová skupina:

 • Primárna cieľová skupina: žiaci základnej školy Pionierska 2.
 • Sekundárna cieľová skupina: aktívna skupina obyvateľov mesta

 Práce na projekte prebehli počas letných prázdnin, rekonštruované bolo sociálne zariadenie, šatňa, rozvody vody, kanalizácia, elektroinštalácia, zdravotechnika, keramická dlažba podláh a obklady stien. Žiakom, mládeži ako aj ostatným zúčastneným na aktivitách v telocvični boli vytvorené  také podmienky, ktoré spĺňajú požiadavky zodpovedajúce štandardom z hľadiska kvality, hygieny a bezpečnosti.

Telocvičňu využívajú žiaci školy v rámci učebného procesu, ale aj počas voľno časových aktivít. Slúži na športové aktivity a súťaže aj pre školský klub detí, športové kluby, neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v meste Brezne, na konanie pravidelných okresných i regionálnych súťaží ako aj pre širokú verejnosť.


Nákup športovej výbavy pre deti a mládež mesta Brezna

Projekt: je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky

 – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“

Mesto získalo od ÚV SR dotáciu 3.500 EUR na nákup športovej výbavy pre rôzne druhy športov: futbal, volejbal, basketbal, florbal, hokejbal, bedminton, stolný tenis, gymnastické cvičenie, pohybové hry, kondičné tréningy v telocvični.

Mestu záleží na mladej generácii a vytvára vhodné podmienky pre aktívne trávenie voľného času detí a mládeže a preto prispieva aj na nákup športovej výbavy z vlastných finančných zdrojov.

Projektom boli splnené:

 • Hlavný cieľ: zabezpečenie materiálneho športovo-technického vybavenia a športovej výbavy pre deti a mládež mesta Brezna, ktorí sa venujú rôznym športovým aktivitám a to v rámci školskej ale aj mimoškolskej činnosti
 • Čiastkové ciele:
 1. vytvorenie predpokladov na športovú činnosť širokej verejnosti s dôrazom na deti

     a mládež,

 1. vytvorenie predpokladov pre dosahovanie pozitívnych športových výsledkov,
 2. poskytnutie lepších možností na zlepšovanie športových výkonov,
 3. vytvorenie predpokladov na pohybovú aktivitu a tým zlepšenie zdravotného stavu aj   

  rodičov detí a ostatných obyvateľov mesta.

 

Športová výbava bude využívaná predovšetkým na realizáciu športových aktivít  aktívne športujúcich chlapcov a dievčat. Snahou je pritiahnuť do telocvične čo najväčší počet detí a mládeže, aby si vybrali z ponuky rôznych športov a rozvíjali svoj vzťah k športu.


Hrobka zemianskej rodiny Lehotských

Mesto získalo dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 25.000 EUR na zrealizovanie I. etapy  obnovu národnej kultúrnej pamiatky – Hrobky rodiny Lehotských, číslo ÚZPF NNKP, Dúbravka – starý cintorín.

Jednou z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne je  Hrobka rodu Lehotských.

Hrobka zemianskej rodiny Lehotských, pôvodom z Kráľovej Lehoty, bola postavená okolo roku 1860  v neorenesančnom slohu. 

Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR Hrobka rodiny Lehotských na podnet mesta je od roku 1990 národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Hrobka dlhodobo chátrala a bola v kritickom stavebno-technickom stave.

 Zámerom projektu bolo v prvom rade odvrátiť ďalšie chátranie národnej kultúrnej pamiatky a riešiť jej havarijný stav. Základným cieľom bola obnova – súhrn reštaurátorských prác na záchranu hmotnej podstaty originálu a obnovu pôvodného výtvarného výrazu objektu v čo najautentickejšej podobe tak, aby boli zachované a rešpektované pôvodné výtvarné a pamiatkové hodnoty diela a aby pamiatka mohla dôstojne prezentovať pamiatkovú hodnotu tejto sakrálnej stavby. 

Projekt je rozdelený na tri etapy, do konca novembra sa zrealizovala prvá etapa. Ďalšie dve etapy mesto plánuje zrealizovať v nasledujúcom období.

V rámci realizácie I. etapy bolo reštaurovanie urobené tou istou technológiou, akú pred takmer 160 rokmi použili realizátori prác pri vybudovaní hrobky. Ide o vzácnu pamiatku už len z toho dôvodu, že vtedajšia technológia bola nóvum a jej použitie na náhrobnú architektúru je na Slovensku asi jediné.

Práce boli realizované prevažne v exteriéri. Reštaurované prestrešenie kopuly zabráni prieniku vody do jadra architektúry. Exteriér aj interiér bol vyčistený od hrubých nečistôt a depozitov, ale aj lišajníkov, machov, nárastov zelene. Kovové mreže a prvky armatúry boli očistené a ošetrené protikoróznym náterom, rekonštrukcia chýbajúcich a poškodených častí kamennej hmoty, doplnenie poškodeného tehlového muriva klenby kupoly, doplnenie jadrovej hmoty po obvode plášťa stavby, rekonštrukcia plášťa kupoly – medzivrstva, 100% rekonštrukcia strešnej krytiny s imitáciou strešnej škridly a čiastočná rekonštrukcia exteriérových dekoratívnych rebier kupoly, celoplošné podchytenie uvoľnených ríms a čiastočné doplnenie jadrovej hmoty ríms. V interiéri bolo prevedené spevňovanie a injektáž uvoľnených omietkových a štukových vrstiev, spevňovanie základných plôch a profilových prvkov. Čiastočne bol upravený a odvodnený priľahlý terén.

 


MESTSKÝ ELEKTROMOBIL  

Mesto získalo dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 30.000 EUR v rámci činnosti J1 - oblasť ELEKTROMOBILITA na „Mestský elektromobil“, ktorý bude využívaný výlučne na nehospodársku činnosť vo verejnom záujme, na výkon samosprávnych funkcií.

Z pohľadu ochrany životného prostredia je elektromobil najvhodnejším dopravným prostriedkom, lebo neznečisťuje prehustené mestské prostredie, zaťaženie hlukom je minimálne, prevádzkové náklady sú nízke. Oproti benzínovým autám sa menej opotrebujú aj súčiastky.

Ušetrené finančné prostriedky môže mesto využiť na ďalšie zlepšenie životných podmienok obyvateľov.

Úspešný projekt napĺňa stratégiu, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky - ovzdušie je nevyhnutnou zložkou životného prostredia pre existenciu života na Zemi. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité mu venovať náležitú starostlivosť a ochranu. Právna ochrana zaručuje každému občanovi právo na dobrú kvalitu ovzdušia, ale ukladá aj povinnosti na predchádzanie a minimalizáciu znečisťovania ovzdušia

Dňa 6.12.2018 bol na Mestskom úrade v Brezne prevzatý do majetku mesta elektromobil eGolf Comfortline. Mesto sa podieľalo na spolufinancovaní elektromobilu vo výške cca 5.300 EUR.

 

Moderný päťmiestny automobil na elektrický pohon s automatickou prevodovkou a maximálnym výkonom 150 kW neprodukuje žiadne emisie a na jedno nabitie prejde približne 200 kilometrov.  Systém rekuperatívneho brzdenia zvýši dojazd automobilu.  Generátor mení kinetickú energiu pri brzdení a dobiehaní na elektrickú energiu a neskôr túto energiu využíva pre jazdu. Na voliacej páke je možné regulovať intenzitu rekuperácie v troch stupňoch. Viac rekuperácie znamená väčšie množstvo získanej energie a zároveň väčší brzdný účinok.

Mesto očakáva úsporu prevádzkových nákladov na výkon činností vo verejnom záujme a na výkon samosprávnych funkcií.


Kamerový systém mesta Brezno

Kvôli zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov Brezna, ako aj zlepšeniu ochrany ich majetku mesto vybudovalo novú monitorovaciu sieť, ktorá patrí medzi najmodernejšie na Slovensku.

 

 Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

 

Prevencia kriminality

Keďže mestský analógový kamerový systém bol dlhodobo v kritickom stave, radnica sa ho v záujme ochrany bezpečnosti rozhodla inovovať a výrazne rozšíriť. Vlani sa mestu aj vďaka finančnej injekcii z ministerstva vnútra podarilo začať s realizáciou projektu Kamerový systém mesta Brezno, ktorý je primárne orientovaný na prevenciu kriminality, ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov, ako aj objektov verejného záujmu.

„Vzhľadom na vývoj informačných technológií aj mnohé podnety na rozširovanie monitorovacej siete v meste sme dospeli k záveru, že starý analógový systém je potrebné nahradiť novým a moderným, ktorý bude možné priebežne meniť a dopĺňať podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie v jednotlivých lokalitách,“ povedal primátor Tomáš Abel.

Zatiaľ jedenásť kamier

Mesto už koncom roka zrealizovalo práce potrebné na prechod z pôvodného dátového kamerového systému na optický, zariadilo nové dohľadové centrum v budove mestskej polície a už existujúce nefunkčné kamery vymenilo za nové. Momentálne v uliciach Brezna funguje 11 digitálnych zariadení, ktoré vďaka infra technológii dokážu zabezpečiť vyššiu kvalitu záznamov a obrazu aj pri zníženej viditeľnosti. Systém za takmer 180 tisíc eur aktuálne pozostáva z jednej stacionárnej kamery na mestskej polícii a desiatich otočných kamier na námestí, dome kultúry, železničnej a autobusovej stanici, zimnom a futbalovom štadióne, autobusovej zastávke pri Pointe a na sídlisku Mazorníkovo.

Podľa slov mestskej projektovej manažérky Viery Medveďovej zámer samosprávy splnil svoj cieľ. „V digitálnej kvalite je monitorovaný priestor prístupný verejnosti pomocou inštalovaných kamier na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, priestupkov proti verejnému poriadku, majetku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj monitorovanie a kontrolovanie mestského majetku – budov, škôl, športovísk, detských ihrísk a iných objektov.“

Pod kontrolou bude celé Brezno

Keďže mesto vybudovalo kompletnú optickú sieť, na ktorú sa už len budú inštalovať ďalšie kamery, samospráva plánuje podľa aktuálnych finančných možností kamerový systém rozširovať a dopĺňať podľa požiadaviek bezpečnosti a ochrany odkonzultovaných s mestskými aj štátnymi zložkami policajného zboru.

Šéf mestských policajtov v Brezne Ján Fedor pozitívne hodnotí predovšetkým kvalitu jeho záznamu. „Kvalitou snímaného obrazu sme sa posunuli na úroveň kamerových systémov ktoréhokoľvek veľkého európskeho mesta a to nielen počas dňa, ale aj v noci. Po osadení všetkých kamier sa mesto v zabezpečení ochrany majetku a bezpečnosti svojich obyvateľov dostane na popredné miesta nielen na Slovensku.“

Ako ďalej pokračoval, po dohode s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru bude systém rozšírený aj o stacionárne kamery, ktoré budú permanentne monitorovať všetky vjazdy a výjazdy z Brezna. „Pod kontrolou by tak malo byť v podstate celé mesto, pričom systém bude napojený aj na samotnú štátnu políciu, takže ľudia sa budú môcť aj z tohto pohľadu cítiť bezpečnejšie,“ uzavrel primátor Tomáš Abel.

 


Obnova interiéru kina Mostár v Brezne

Projekt „Obnova interiéru kina Mostár v Brezne“  je druhým projektom, ktorý bol zrealizovaný za pomoci Audiovizuálneho fondu.

Dotácia poskytnutá AVF vo výške 28.200 EUR bola využitá spolu s vlastnými zdrojmi mesta  v roku 2017 na  obstaranie 315  ks nových sedadiel vrátane prác spojených s umiestnením a montážou.

            Projektom sa splnil účel projektu, bol zmodernizovaný a zatraktívnený priestor kina a zvýšila sa funkčnosť, elegantnosť, komfort užívania priestoru a celkový estetický dojem.  Pre divákov sa zlepšil komfort sedenia a vizuálneho zážitku, zlepšil sa celkový dojem z predstavenia.

 

 

Projekty „Digitalizáciu kina“  a  „Obnovu interiéru kina Mostár“    

finančne podporil Audiovizuálny fond

https://www.avf.sk/