Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zrealizované / dotácie, granty

Realizované rozvojové projekty pomocou dotácií a grantov

 

Výmena trávnika na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 
bola realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“

Poskytnutá dotácia na podporu rozvoja športu bola vo výške 10.000 eur a 4.647 eur z vlastných zdrojov mesta ako zriaďovateľa školy.

 

Stav športového povrchu bol nevyhovujúci a nezaručoval úplnú bezpečnosť športovcov, žiakov, mládeže a ostatných užívateľov.

Projekt  splnil  hlavný cieľ:

 • Vymenil sa športový povrch – pôvodný športový povrch - opotrebovaný umelý trávnik bol demontovaný a na opravených podkladových vrstvách bol namontovaný nový umelý trávnik.

Boli splnené aj čiastkové ciele:

 • vytvorili sa možnosti pre ďalšie bezproblémové využívanie multifunkčného ihriska v meste,
 •  zabezpečilo sa vytvorenie bezpečného, hygienicky vyhovujúceho športového priestoru pre aktívne užitočné trávenie voľného času a zábavy,
 • Zatraktívnilo sa miesto stretnutia a oddychu pre deti a mládež, ale aj pre ich rodičov, starých rodičov a návštevníkov.

Cieľová skupina:

 • Primárna cieľová skupina: žiaci základnej školy Pionierska 4
 • Sekundárna cieľová skupina: aktívna skupina obyvateľov mesta

Práce na projekte prebehli počas marca 2020

Zrealizovaním projektu sa vyriešila výmena umelého trávnika vrátane podkladových vrstiev na multifunkčnom ihrisku a oprava podkladu pod umelým trávnikom – úprava podložia, dorovnanie nerovností  a vytvoril sa  bezpečný a po všetkých stránkach vyhovujúci priestor pre športové aktivity.

Multifunkčné ihrisko budú využívať najmä žiaci zo ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 v rámci hodín telesnej výchovy. Základná škola využije ihrisko pri organizovaní rôznych športových podujatí v rámci školy aj medzi školami a to na miestnej aj regionálnej úrovni.

 

 


Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí v telocvični pri ZŠ s MŠ Pionierska 2

Realizácia projekt bola financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Poskytnutá dotácia bola vo výške 20 175 eur a 2.242 eur z vlastných zdrojov mesta ako zriaďovateľa školy.

Telocvičňa bola vybudovaná a daná do prevádzky v roku 1989. Nakoľko boli priestory sociálnych zariadení a šatne vo veľmi zlom technickom stave, bolo už nevyhnutné ich zrekonštruovať.

Projekt  splnil  hlavné ciele:

 • zlepšil kvalitu a funkčnosť telocvične formou rekonštrukcie sociálnych zariadení a inžinierskych sietí,
 • prispel k rozvoju výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti telesnej a športovej výchovy,
 • zvýšil  estetickú úroveň  zariadenia, čo pozitívne vplýva na zvýšenie motivácie žiakov k zlepšovaniu ich pohybovej výkonnosti.

Cieľová skupina:

 • Primárna cieľová skupina: žiaci základnej školy Pionierska 2.
 • Sekundárna cieľová skupina: aktívna skupina obyvateľov mesta

 Práce na projekte prebehli počas letných prázdnin, rekonštruované bolo sociálne zariadenie, šatňa, rozvody vody, kanalizácia, elektroinštalácia, zdravotechnika, keramická dlažba podláh a obklady stien. Žiakom, mládeži ako aj ostatným zúčastneným na aktivitách v telocvični boli vytvorené  také podmienky, ktoré spĺňajú požiadavky zodpovedajúce štandardom z hľadiska kvality, hygieny a bezpečnosti.

Telocvičňu využívajú žiaci školy v rámci učebného procesu, ale aj počas voľno časových aktivít. Slúži na športové aktivity a súťaže aj pre školský klub detí, športové kluby, neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v meste Brezne, na konanie pravidelných okresných i regionálnych súťaží ako aj pre širokú verejnosť.


Nákup športovej výbavy pre deti a mládež mesta Brezna

Projekt: je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky

 – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“

Mesto získalo od ÚV SR dotáciu 3.500 EUR na nákup športovej výbavy pre rôzne druhy športov: futbal, volejbal, basketbal, florbal, hokejbal, bedminton, stolný tenis, gymnastické cvičenie, pohybové hry, kondičné tréningy v telocvični.

Mestu záleží na mladej generácii a vytvára vhodné podmienky pre aktívne trávenie voľného času detí a mládeže a preto prispieva aj na nákup športovej výbavy z vlastných finančných zdrojov.

Projektom boli splnené:

 • Hlavný cieľ: zabezpečenie materiálneho športovo-technického vybavenia a športovej výbavy pre deti a mládež mesta Brezna, ktorí sa venujú rôznym športovým aktivitám a to v rámci školskej ale aj mimoškolskej činnosti
 • Čiastkové ciele:
 1. vytvorenie predpokladov na športovú činnosť širokej verejnosti s dôrazom na deti

     a mládež,

 1. vytvorenie predpokladov pre dosahovanie pozitívnych športových výsledkov,
 2. poskytnutie lepších možností na zlepšovanie športových výkonov,
 3. vytvorenie predpokladov na pohybovú aktivitu a tým zlepšenie zdravotného stavu aj   

  rodičov detí a ostatných obyvateľov mesta.

 

Športová výbava bude využívaná predovšetkým na realizáciu športových aktivít  aktívne športujúcich chlapcov a dievčat. Snahou je pritiahnuť do telocvične čo najväčší počet detí a mládeže, aby si vybrali z ponuky rôznych športov a rozvíjali svoj vzťah k športu.


Hrobka zemianskej rodiny Lehotských

Mesto získalo dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 25.000 EUR na zrealizovanie I. etapy  obnovu národnej kultúrnej pamiatky – Hrobky rodiny Lehotských, číslo ÚZPF NNKP, Dúbravka – starý cintorín.

Jednou z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne je  Hrobka rodu Lehotských.

Hrobka zemianskej rodiny Lehotských, pôvodom z Kráľovej Lehoty, bola postavená okolo roku 1860  v neorenesančnom slohu. 

Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR Hrobka rodiny Lehotských na podnet mesta je od roku 1990 národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Hrobka dlhodobo chátrala a bola v kritickom stavebno-technickom stave.

 Zámerom projektu bolo v prvom rade odvrátiť ďalšie chátranie národnej kultúrnej pamiatky a riešiť jej havarijný stav. Základným cieľom bola obnova – súhrn reštaurátorských prác na záchranu hmotnej podstaty originálu a obnovu pôvodného výtvarného výrazu objektu v čo najautentickejšej podobe tak, aby boli zachované a rešpektované pôvodné výtvarné a pamiatkové hodnoty diela a aby pamiatka mohla dôstojne prezentovať pamiatkovú hodnotu tejto sakrálnej stavby. 

Projekt je rozdelený na tri etapy, do konca novembra sa zrealizovala prvá etapa. Ďalšie dve etapy mesto plánuje zrealizovať v nasledujúcom období.

V rámci realizácie I. etapy bolo reštaurovanie urobené tou istou technológiou, akú pred takmer 160 rokmi použili realizátori prác pri vybudovaní hrobky. Ide o vzácnu pamiatku už len z toho dôvodu, že vtedajšia technológia bola nóvum a jej použitie na náhrobnú architektúru je na Slovensku asi jediné.

Práce boli realizované prevažne v exteriéri. Reštaurované prestrešenie kopuly zabráni prieniku vody do jadra architektúry. Exteriér aj interiér bol vyčistený od hrubých nečistôt a depozitov, ale aj lišajníkov, machov, nárastov zelene. Kovové mreže a prvky armatúry boli očistené a ošetrené protikoróznym náterom, rekonštrukcia chýbajúcich a poškodených častí kamennej hmoty, doplnenie poškodeného tehlového muriva klenby kupoly, doplnenie jadrovej hmoty po obvode plášťa stavby, rekonštrukcia plášťa kupoly – medzivrstva, 100% rekonštrukcia strešnej krytiny s imitáciou strešnej škridly a čiastočná rekonštrukcia exteriérových dekoratívnych rebier kupoly, celoplošné podchytenie uvoľnených ríms a čiastočné doplnenie jadrovej hmoty ríms. V interiéri bolo prevedené spevňovanie a injektáž uvoľnených omietkových a štukových vrstiev, spevňovanie základných plôch a profilových prvkov. Čiastočne bol upravený a odvodnený priľahlý terén.

 


MESTSKÝ ELEKTROMOBIL  

Mesto získalo dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 30.000 EUR v rámci činnosti J1 - oblasť ELEKTROMOBILITA na „Mestský elektromobil“, ktorý bude využívaný výlučne na nehospodársku činnosť vo verejnom záujme, na výkon samosprávnych funkcií.

Z pohľadu ochrany životného prostredia je elektromobil najvhodnejším dopravným prostriedkom, lebo neznečisťuje prehustené mestské prostredie, zaťaženie hlukom je minimálne, prevádzkové náklady sú nízke. Oproti benzínovým autám sa menej opotrebujú aj súčiastky.

Ušetrené finančné prostriedky môže mesto využiť na ďalšie zlepšenie životných podmienok obyvateľov.

Úspešný projekt napĺňa stratégiu, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky - ovzdušie je nevyhnutnou zložkou životného prostredia pre existenciu života na Zemi. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité mu venovať náležitú starostlivosť a ochranu. Právna ochrana zaručuje každému občanovi právo na dobrú kvalitu ovzdušia, ale ukladá aj povinnosti na predchádzanie a minimalizáciu znečisťovania ovzdušia

Dňa 6.12.2018 bol na Mestskom úrade v Brezne prevzatý do majetku mesta elektromobil eGolf Comfortline. Mesto sa podieľalo na spolufinancovaní elektromobilu vo výške cca 5.300 EUR.

 

Moderný päťmiestny automobil na elektrický pohon s automatickou prevodovkou a maximálnym výkonom 150 kW neprodukuje žiadne emisie a na jedno nabitie prejde približne 200 kilometrov.  Systém rekuperatívneho brzdenia zvýši dojazd automobilu.  Generátor mení kinetickú energiu pri brzdení a dobiehaní na elektrickú energiu a neskôr túto energiu využíva pre jazdu. Na voliacej páke je možné regulovať intenzitu rekuperácie v troch stupňoch. Viac rekuperácie znamená väčšie množstvo získanej energie a zároveň väčší brzdný účinok.

Mesto očakáva úsporu prevádzkových nákladov na výkon činností vo verejnom záujme a na výkon samosprávnych funkcií.


Kamerový systém mesta Brezno

Kvôli zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov Brezna, ako aj zlepšeniu ochrany ich majetku mesto vybudovalo novú monitorovaciu sieť, ktorá patrí medzi najmodernejšie na Slovensku.

 

 Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

 

Prevencia kriminality

Keďže mestský analógový kamerový systém bol dlhodobo v kritickom stave, radnica sa ho v záujme ochrany bezpečnosti rozhodla inovovať a výrazne rozšíriť. Vlani sa mestu aj vďaka finančnej injekcii z ministerstva vnútra podarilo začať s realizáciou projektu Kamerový systém mesta Brezno, ktorý je primárne orientovaný na prevenciu kriminality, ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov, ako aj objektov verejného záujmu.

„Vzhľadom na vývoj informačných technológií aj mnohé podnety na rozširovanie monitorovacej siete v meste sme dospeli k záveru, že starý analógový systém je potrebné nahradiť novým a moderným, ktorý bude možné priebežne meniť a dopĺňať podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie v jednotlivých lokalitách,“ povedal primátor Tomáš Abel.

Zatiaľ jedenásť kamier

Mesto už koncom roka zrealizovalo práce potrebné na prechod z pôvodného dátového kamerového systému na optický, zariadilo nové dohľadové centrum v budove mestskej polície a už existujúce nefunkčné kamery vymenilo za nové. Momentálne v uliciach Brezna funguje 11 digitálnych zariadení, ktoré vďaka infra technológii dokážu zabezpečiť vyššiu kvalitu záznamov a obrazu aj pri zníženej viditeľnosti. Systém za takmer 180 tisíc eur aktuálne pozostáva z jednej stacionárnej kamery na mestskej polícii a desiatich otočných kamier na námestí, dome kultúry, železničnej a autobusovej stanici, zimnom a futbalovom štadióne, autobusovej zastávke pri Pointe a na sídlisku Mazorníkovo.

Podľa slov mestskej projektovej manažérky Viery Medveďovej zámer samosprávy splnil svoj cieľ. „V digitálnej kvalite je monitorovaný priestor prístupný verejnosti pomocou inštalovaných kamier na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, priestupkov proti verejnému poriadku, majetku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj monitorovanie a kontrolovanie mestského majetku – budov, škôl, športovísk, detských ihrísk a iných objektov.“

Pod kontrolou bude celé Brezno

Keďže mesto vybudovalo kompletnú optickú sieť, na ktorú sa už len budú inštalovať ďalšie kamery, samospráva plánuje podľa aktuálnych finančných možností kamerový systém rozširovať a dopĺňať podľa požiadaviek bezpečnosti a ochrany odkonzultovaných s mestskými aj štátnymi zložkami policajného zboru.

Šéf mestských policajtov v Brezne Ján Fedor pozitívne hodnotí predovšetkým kvalitu jeho záznamu. „Kvalitou snímaného obrazu sme sa posunuli na úroveň kamerových systémov ktoréhokoľvek veľkého európskeho mesta a to nielen počas dňa, ale aj v noci. Po osadení všetkých kamier sa mesto v zabezpečení ochrany majetku a bezpečnosti svojich obyvateľov dostane na popredné miesta nielen na Slovensku.“

Ako ďalej pokračoval, po dohode s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru bude systém rozšírený aj o stacionárne kamery, ktoré budú permanentne monitorovať všetky vjazdy a výjazdy z Brezna. „Pod kontrolou by tak malo byť v podstate celé mesto, pričom systém bude napojený aj na samotnú štátnu políciu, takže ľudia sa budú môcť aj z tohto pohľadu cítiť bezpečnejšie,“ uzavrel primátor Tomáš Abel.

 


Obnova interiéru kina Mostár v Brezne

Projekt „Obnova interiéru kina Mostár v Brezne“  je druhým projektom, ktorý bol zrealizovaný za pomoci Audiovizuálneho fondu.

Dotácia poskytnutá AVF vo výške 28.200 EUR bola využitá spolu s vlastnými zdrojmi mesta  v roku 2017 na  obstaranie 315  ks nových sedadiel vrátane prác spojených s umiestnením a montážou.

            Projektom sa splnil účel projektu, bol zmodernizovaný a zatraktívnený priestor kina a zvýšila sa funkčnosť, elegantnosť, komfort užívania priestoru a celkový estetický dojem.  Pre divákov sa zlepšil komfort sedenia a vizuálneho zážitku, zlepšil sa celkový dojem z predstavenia.

 

 

Projekty „Digitalizáciu kina“  a  „Obnovu interiéru kina Mostár“    

finančne podporil Audiovizuálny fond

https://www.avf.sk/