Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Získaním úveru a dotácie na výstavbu nájomného domu bude bývanie dostupné aj pre mladé rodiny

Zverejnené: 27.09.2021 12:57:07
obr: Získaním úveru a dotácie na výstavbu nájomného domu   bude bývanie dostupné aj pre mladé rodiny

Mestskí poslanci sa v stredu 22. septembra stretli na svojom pravidelnom zasadnutí. V programe mali viacero bodov, okrem iného schválili úpravu štyroch všeobecne záväzných nariadení, vzali na vedomie správy organizácií o ich činnosti za prvý rok 2021, odsúhlasili nenávratný finančný príspevok či dotácie, ako aj uzatvorenie záložných zmlúv za účelom zabezpečenia úveru na výstavbu bytového domu na Mazorníkove.

 

Dve úpravy VZN sa týkajú oblasti školstva

Úvod mestského zastupiteľstva patril úprave všeobecne záväzných nariadení mesta. Ako prvé poslanci vzali na vedomie pripomienkové konanie k návrhu VZN o obmedzení hazardných hier na území mesta v roku 2022. Ich prevádzkovanie  sa zakazuje vykonávať počas 12 dní v kalendárnom roku, a to počas sviatkov – 1. a 6. januára, 17. a 18. apríla, 1. a 8. mája, 29. augusta, 1. a 15. septembra, 17. novembra, 26. decembra ako aj na Silvestra 31. decembra.

  Novelizácia zákona MPSVaR s účinnosťou od 1. 8. 2021 o dotáciách na stravu od nového školského roka 2021/2022 priniesla zmeny, v rámci ktorých sa zrušila dotácia 1,20 eura, stanovená pre všetky deti, a zaviedla dotáciu 1,30 eura len pre určitú skupinu detí, ktoré sú v tomto zákone stanovené. Na základe legislatívnej zmeny zastupiteľstvo vzalo na vedomie úpravu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno. Na vedomie vzalo aj ďalší návrh VZN, ktorým sa určujú spádové materské školy a školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tento návrh reaguje na zmenu v školskom zákone, ktorý počnúc týmto školským rokom zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky 5-ročné deti v škôlke. Zároveň reaguje na zmenu zákona o štátnej správe v školstve, pretože mestu ukladá stanoviť spádové oblasti pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Okrem toho poslanci prijali návrh úpravy školských obvodov základných škôl, pričom posledná úprava bola v roku 2010. Odvtedy však došlo k navýšeniu kapacity miest v dvoch MŠ, a to na uliciach Dr. Clementisa a na Nálepkovej, ktoré patria pod ZŠ Karola Rapoša.

  V rámci ďalšej schválenej zmeny VZN, tentokrát o verejnom poriadku na území mesta, si breznianska samospráva vyhradzuje právo odstrániť akékoľvek plagáty, komerčné a reklamné oznamy, občiansku inzerciu, propagačné letáky, alebo iné tlačoviny, ktoré budú na verejnoprospešných zariadeniach umiestnené bez súhlasu mesta.

Schválili nenávratný finančný príspevok aj dotácie

Po majetkových záležitostiach poslanci vzali na vedomie správu o plnení rozpočtu mesta za prvý polrok 2021, o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 5. 2021 do 31. 7. 2021, o stave a vývoji pohľadávok za druhý štvrťrok 2021 a schválili návrh na IV. zmenu rozpočtu na rok 2021.

   Aj tento rok bolo možné požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 5000 eur na obnovu pamiatkovej zóny. Mesto vyhodnotilo žiadosti a žiadateľom, ktorí splnili podmienky stanovené vo VZN, po schválení poslancami vyhovie. Príspevok získa: Juraj Bacík na projekt Obnova priečelia NKP „Dom meštiansky“, spotrebné družstvo Coop Jednota Brezno na stavebné úpravy fasády obchodného domu a spoločnosť Tremab Invest, s. r. o., na zhotovenie stavebných prác potrebných pre nutnú sanáciu objektu s miestom realizácie na budove Hradby 76.

  Po odhlasovaní zastupiteľstvom kultúrne a športové telesá mesta ešte tento rok dostanú dotáciu na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku, a to Divadelný súbor Jána Chalupku, FS Mostár, Spevácky zbor mesta Brezna, Ice Skating Team Brezno, Športový strelecký klub pri MŠK Brezno, Futbalový klub Brezno a Hokejový klub Brezno.

   Poslanci svojím hlasom podporili aj projekt nemocnice slúžiaci pre obyvateľov Brezna a Horehronia. Schválili 52 492 eur na zakúpenie modernizácie trafostanice a 250 000 eur na stavebné práce,  úpravy a dozor diela s názvom  Stavebné úpravy – pracovisko MR. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, na základe ustanovenia, ktoré mesto už dostalo z ministerstva zdravotníctva a poisťovní, tento zámer má zelenú. „Myslím, že sa nám ho spoločnými silami podarí zrealizovať čo najskôr.“

Zvolili  nových členov do rady školy a dozornej rady OOCR

Po správach hlavnej kontrolórky o výsledku kontrol v školách a školských zariadeniach, ako aj na športoviskách Technických služieb, poslanci zároveň vzali na vedomie správy o činnosti Technických služieb a mestskej polície za prvý polrok 2021.

  Do rady školy pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 schválili zástupcov mesta, novými členmi sa stali Pavel Ambros, Pavol Kupec, Daniel Struhár a Martin Marcinek a do funkcie člena dozornej rady OO CR Región Horehronie zvolili zástupcu mesta, zamestnankyňu mestského úradu Ruženu Šefrankovú.

   Odhlasovali tiež návrh na vydanie rozhodnutia vo veci porušenia povinnosti o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Rok 2020 poznamenala pandémia

Na rokovaní zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta na roky 2004 – 2022 za rok 2020. Ako informovala vedúca útvaru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, rok 2020 poznamenala pandémia, kedy mesto nemohlo organizovať žiadne skupinové aktivity, osobné stretnutia, ale na druhej strane plnilo ďalšie úlohy, zamerané na pomoc jednotlivým cieľovým skupinám. Zároveň poďakovala všetkým dobrovoľníkom, aj z radov poslancov a obyvateľov, ktorí poskytli pomocnú ruku mestu, a tiež SČK, ktorý v čase, kedy sociálne taxíky nemohli voziť obyvateľov, výdatne pomáhal aj nad rámec jeho pracovnej doby.

Úver aj dotácia zabezpečia podstatne nižšie nájomné pre žiadateľov o byt

Jedným z predkladaných bodov bol na podnet spoločnosti Ing. Services, s. r. o., zámer využitia časti areálu bývalých kasární za účelom výstavby, resp. prestavby existujúcich objektov na bytový komplex. Predmetom riešenia boli zmeny regulatívy zastavanosti a podlažnosti plôch v lokalite bývalých kasární, pričom stavba bytového domu sa mení z pôvodných štyroch podlaží na šesť a zastavanosť zo 60 % na 80 %. Poslanci obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Brezno pre účely výstavby Rezidencia Kanón Brezno schválili.

  Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26. 5. 2021 schválilo investičný zámer mesta Brezno, ktorým je obstaranie Nájomného bytového domu na Ulici MPČĽ Brezno - Mazorníkovo s 96 nájomnými bytmi bežného štandardu formou výstavby. Projekt bude financovaný úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Poslanci na ostatnom zastupiteľstve schválili uzatvorenie záložných zmlúv medzi ŠFRB ako záložným veriteľom a mestom Brezno ako záložcom za účelom zabezpečenia úveru vo výške 3 663 470  eur na obstaranie nájomného bytového domu formou výstavby, ako aj úveru vo výške 196 150 eur na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti k tomuto bytového domu.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo získať ako úver, tak aj dotáciu od ministerstva dopravy vo výške viac ako 2 milióny eur, čo umožní nielen realizovať výstavbu, ale aj podstatne nižšie nájomné pre žiadateľov o byt a tým dostupné bývanie pre mladé rodiny,“ uviedol primátor. Ako dodal na záver, ide o klasickú výstavbu bytového domu stredného štandardu, s ktorou mesto začne ešte v tomto roku.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M. B. 

 


Novinkyviac

18.10.2021 11:25:29 Mesto Brezno

Vo Francúzsku vzdali hold gen. M. R. Štefánikovi. Na spomienke sa zúčastnil aj primátor Brezna

Primátor Brezna Tomáš Abel sa zúčastnil na pracovnej ceste vo Francúzsku, kde spoločne s delegáciou zo Slovenska ...

18.10.2021 11:24:06 Mesto Brezno

Oprava miestnych komunikácií v Brezne. Niektoré cesty sú už vyasfaltované

Breznianska samospráva realizuje veľkú opravu miestnych komunikácií, ktoré plánuje obnoviť do konca novembra. Cesty v niektorých častiach ...

18.10.2021 11:22:08 Mesto Brezno

Samospráva postupne zverejňuje výberové konania na pozície do nového zariadenia pre seniorov

Mesto Brezno spustilo výberové konania na zamestnancov do prevádzky nového zariadenia pre seniorov Boženka. Ako prvé ...

18.10.2021 11:17:56 Mesto Brezno

Kontajnerové stojiská pribudnú aj v extraviláne mesta

Kontajnerové stojiská nebudú chýbať ani v extraviláne mesta. Technické služby prvé dokončili na Šiašove, postupne pribudnú aj ...

18.10.2021 11:16:55 Mesto Brezno

Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená (2. časť)

Mesto Brezno vytvára sieť cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé časti mesta s jeho centrom, ale aj s priemyselnými ...

11.10.2021 15:48:06 Mesto Brezno

Mesto odštartovalo megaprojekt. Začalo s výstavbou bytov na Mazorníkove takmer pre stovku nájomníkov

Mesto začalo s výstavbou nájomného domu na Mazorníkove s 96 bytmi bežného štandardu. Ide o najväčší ...

11.10.2021 15:46:52 Mesto Brezno

Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená

Mesto Brezno vytvára sieť cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé časti mesta s jeho centrom, ale aj ...

05.10.2021 13:51:28 Mesto Brezno

Tradičný Ondrejský jarmok 2021

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa Tradičný Ondrejský jarmok uskutoční v termíne:  25. – 26. – 27.  ...

04.10.2021 11:39:24 Mesto Brezno

Tretia etapa obnovy Hrobky rodiny Lehotských

Mesto Brezno realizuje záverečnú etapu obnovy Hrobky rodu Lehotských v starom cintoríne, pričom na zachovanie tejto národnej ...

04.10.2021 11:36:24 Mesto Brezno

Výťažok z Bomburových slávností primátor odovzdal Damiánkovi

Primátor Tomáš Abel minulý týždeň odovzdal výťažok z predaja guľášov predávaných na Bomburových slávnostiach rodine Damiánka, ktorý ...

04.10.2021 11:35:10 Mesto Brezno

Mesto pokračuje v budovaní kontajnerových stojísk

V Brezne budujú ďalšie kontajnerové stojiská, a to na uliciach MPČĽ, Nálepkova, Rázusova, Černákova, do konca roka ...

04.10.2021 11:33:14 Kultúra a šport

Spevácke zbory opäť potvrdili, že hudba má v sebe čosi nesmierne vzácne

Mesto Brezno bolo dejiskom diania 15. ročníka festivalu Horehronské slávnosti zborového spevu, ako aj festivalovej prehliadky ...