Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zástupcovia primátora

Ing. arch. Ján KRÁLIK


Tel: 048 6306 210
Fax: 048 6306 228
Mobil: 0905 157 851

E-mail:  zastupca@brezno.sk jan.kralik@brezno.sk

Kandidát za SIEŤ
Funkciu zástupcu primátora mesta zastáva 1. volebné obdobie.

 

 

Kompetencie prvého zástupcu primátora mesta Brezna

Zástupca primátora mesta Brezna je verejnou funkciou.

V súlade s ust. § 13b ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov primátor mesta Brezna poveril zástupcu primátora vo volebnom období 2014 - 2018 zastupovaním v rozsahu:

Zastupovanie primátora mesta v oblasti 

 • regionálny rozvoj mesta, rozvojové programy a investície,
 • životné prostredie, čistota a údržba verejnej zelene, problematika odpadového hospodárstva,
 • spolupráca s verejnosťou pri vytváraní zdravého životného prostredia, úprava verejných priestranstiev a výstavba verejných kultúrnych a športových zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a podobne,
 • reprezentácia a zastupovanie mesta na oficiálnych prijatiach a podujatiach s patronátom alebo účasťou mesta.

Výkon úkonov a činností zástupcu primátora v uvedených oblastiach má trvalý charakter. Zahŕňa koordinačné, koncepčné a kontrolné činnosti a spoluprácu pri riadení dotknutých organizačných útvarov mestského úradu, ktoré úlohy vo vymenovaných oblastiach zabezpečujú.

Zastupovanie primátora mesta počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie
Pri dlhodobej neprítomnosti primátora, presahujúcej tri kalendárne mesiaci, alebo pri nespôsobilosti primátora na výkon funkcie zástupca zastupuje primátora mesta a plní jeho úlohy v celom rozsahu jeho práv a povinností, okrem úloh vo výlučnej pôsobnosti primátora mesta.

Zastupovanie počas krátkodobej neprítomnosti primátora
Pri krátkodobej neprítomnosti primátora

 • počas čerpania dovolenky,
 • počas trvania služobnej cesty,
 • počas práceneschopnosti nepresahujúcej tri mesiace a pod.

zástupca zastupuje primátora mesta v rozsahu zverených úloh a kompetencií, ktoré primátor mesta vymedzí v osobitnom písomnom poverení na určené časové obdobie.

Dodatok k písomnému povereniu zo 17.12.2014
Primátor mesta Brezna 10.2.2015 v súlade s ust. § 13) ods. 1, tretia veta zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydal Dodatok k písomnému povereniu na  zastupovanie primátora mesta, ktorým Ing. arch. Jána Králika určil za prvého zástupcu primátora mesta.


Mgr. Martin JUHANIAK

nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 1

Adresa: Štúrova 1, Brezno

Mobil: 0910 996 020

E- mail: martin.juhaniak@brezno.sk

 

 

Kompetencie druhého zástupcu primátora mesta Brezna

Zástupca primátora mesta Brezna je verejnou funkciou.

V súlade s ust. § 13b ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov primátor mesta Brezna poveril zástupcu primátora vo volebnom období 2014 - 2018 zastupovaním v rozsahu:

Zastupovanie primátora mesta v oblastiach a činnostiach:

 • oblasť sociálna a zdravotná; v týchto oblastiach úzka spolupráca s organizáciami, združeniami a spolkami, ktoré v meste pôsobia,
 • rozvíjanie partnerskej spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinácia plánov spolupráce v oblasti družobných vzťahov mesta a dohľad na prípravu partnerských a družobných zmlúv,
 • podieľanie  sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta,
 • koordinácia činností stálych komisií mestského zastupiteľstva v súčinnosti s odbornými útvarmi mestského úradu, mestskou radou a mestským zastupiteľstvom,
 • koordinácia rozdelenia úloh v súčinnosti s orgánmi mesta a mestského zastupiteľstva, a to hlavne pri plnení týchto úloh: rozpočet a ekonomické činnosti, regionálny rozvoj (regionálne združenia, ZMOS, agentúry regionálneho rozvoja, eurofondy, štrukturálne a kohézne fondy)
 • účasť  na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a zastupiteľstva
 • plnenie úloh určených primátorom mesta, mestským zastupiteľstvom,
 • prijímanie a vybavovanie žiadostí, podnetov a pripomienok občanov,
 • podieľanie sa na vypracovávaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2015 – 2020,  zabezpečenie kontroly jeho plnenia pri návrhu rozpočtu a schvaľovaní jeho záverečného účtu,
 • koordinácia činnosti poradného zboru z radov zamestnávateľov,
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy,
 • plnenie ďalších úloh na základe písomného poverenia primátora mesta,
 • spolupráca s bankovým sektorom,
 • spolupráca  so Zborom pre občianske záležitosti, sobášenie a ďalšie obrady,
 • spolupráca so zamestnávateľmi na území mesta a vyhľadávanie  nových investorov pre rozvoj cestovného ruchu a podnikania,
 • tvorba stanovísk a pripomienok k materiálom na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií pri mestskom zastupiteľstve a pre primátora,
 • pripomienkovanie všeobecne záväzných noriem, interných predpisov a iných riadiacich aktov.

Výkon úkonov a činností zástupcu primátora v uvedených oblastiach má trvalý charakter a spočíva vo vykonávaní koordinačných, koncepčných a kontrolných činností a spolupráci pri riadení dotknutých organizačných útvarov mestského úradu, ktoré  úlohy vo vymenovaných oblastiach zabezpečujú.

Zastupovanie počas krátkodobej neprítomnosti primátora
Pri krátkodobej neprítomnosti primátora (počas čerpania dovolenky, služobnej cesty, práceneschopnosti nepresahujúcej 3 mesiace a pod.) zastupuje primátora v rozsahu zverených úloh a kompetencií, ktoré primátor mesta  vymedzí v osobitnom písomnom  poverení na určené  časové obdobie.

Písomné poverenie nadobudlo účinnosť 10. februára 2015.