Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zástupcovia primátora

 

Ing. Miroslav FAŠANG

Nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 3

Adresa: Kozlovo 663/3, Brezno
Tel: 0905 596 193
Mobil: 0905 596 193
E-mail: miroslav.fasang@brezno.sk

 


Funkciu zástupcu primátora mesta zastáva 1. volebné obdobie.

 

Kompetencie prvého zástupcu primátora mesta Brezna

Zástupca primátora mesta Brezna je verejnou funkciou.

V súlade s ust. § 13b ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov primátor mesta Brezna poveril zástupcu primátora zastupovaním primátora mesta Brezno vo volebnom období 2018-2022 v nasledovnom rozsahu:

1/  zastupovanie primátora v oblasti:

 • regionálneho rozvoja mesta, rozvojových programov a investícií
 • životného prostredia, čistoty a údržby verejnej zelene, problematiky odpadového hospodárstva
 • spolupráca s verejnosťou pri vytváraní zdravého životného prostredia, úprave verejných priestranstiev a výstavbe verejných kultúrnych a športových zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a pod.
 • reprezentácia a zastupovanie mesta na oficiálnych prijatiach a podujatiach s patronátom alebo účasťou mesta

 

Výkon úkonov a činností zástupcu primátora v uvedených oblastiach má trvalý charakter a spočíva vo vykonávaní koordinačných,  koncepčných a kontrolných činností a spolupráci pri riadení dotknutých organizačných útvarov mestského úradu, ktoré  úlohy vo vymenovaných oblastiach zabezpečujú.

 

2/  zastupovanie primátora počas  dlhodobej  neprítomnosti  alebo nespôsobilosti na výkon funkcie:

 

Pri  dlhodobej neprítomnosti primátora, presahujúcej 3 kalendárne mesiace, alebo pri nespôsobilosti primátora na výkon funkcie zastupuje primátora mesta a plní jeho úlohy v celom rozsahu jeho práv a povinností okrem úloh vo výlučnej pôsobnosti primátora mesta.

3 / zastupovanie počas krátkodobej neprítomnosti primátora:

Pri krátkodobej neprítomnosti primátora (počas čerpania dovolenky, služobnej cesty, práceneschopnosti nepresahujúcej 3 mesiace a pod.) zastupuje primátora v rozsahu zverených úloh a kompetencií, ktoré primátor mesta  vymedzí v osobitnom písomnom  poverení na

Toto poverenie  nadobúda účinnosť  dňom  jeho vydania.

Účinnosť tohto poverenia zaniká uplynutím označeného volebného obdobia, odvolaním zástupcu primátora, zánikom mandátu poslanca zástupcu primátora alebo vydaním nového poverenia.

 


 

Mgr. Andrej BARANČOK 

Nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 1

Adresa: Krčulova 1199/6 Brezno
Mobil: 0915 814 814
E-mail: andrej.barancok@brezno.sk

 

 

Kompetencie druhého  zástupcu primátora mesta Brezna

Zástupca primátora mesta Brezna je verejnou funkciou.

V súlade s ust. § 13b ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov primátor mesta Brezna poveril zástupcu primátora zastupovaním primátora mesta Brezno vo volebnom období 2018-2022 v nasledovnom rozsahu:

1/  zastupovanie primátora v oblastiach a činnostiach:

 • rozvíjanie partnerskej spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinácia plánov spolupráce v oblasti družobných vzťahov mesta a dohľad na prípravu partnerských a družobných zmlúv
 • koordinácia činností stálych komisií mestského zastupiteľstva v súčinnosti s odbornými útvarmi mestského úradu, mestskou radou a mestským zastupiteľstvom
 • koordinácia rozdelenia úloh v súčinnosti s orgánmi mesta a mestského zastupiteľstva, a to hlavne pri plnení týchto úloh: rozpočet a ekonomické činnosti, regionálny rozvoj (regionálne združenia, ZMOS, agentúry regionálneho rozvoja, eurofondy, štrukturálne a kohézne fondy) 
 • účasť  na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a zastupiteľstva
 • plnenie úloh určených primátorom mesta, mestským zastupiteľstvom
 • prijímanie a vybavovanie žiadostí, podnetov a pripomienok občanov 
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy
 • plnenie ďalších úloh na základe písomného poverenia primátora mesta
 • spolupráca s bankovým sektorom
 • spolupráca so zamestnávateľmi na území mesta a vyhľadávanie nových investorov pre rozvoj cestovného ruchu a podnikania
 • tvorba stanovísk a pripomienok k materiálom na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií pri mestskom zastupiteľstve a pre primátora
 • pripomienkovanie všeobecne záväzných noriem, interných predpisov a iných riadiacich aktov.

Výkon úkonov a činností zástupcu primátora v uvedených oblastiach má trvalý charakter a spočíva vo vykonávaní koordinačných, koncepčných a kontrolných činností a spolupráci pri riadení dotknutých organizačných útvarov mestského úradu, ktoré  úlohy vo vymenovaných oblastiach zabezpečujú.

2 / zastupovanie počas krátkodobej neprítomnosti primátora:

Pri krátkodobej neprítomnosti primátora (počas čerpania dovolenky, služobnej cesty, práceneschopnosti nepresahujúcej 3 mesiace a pod.) zastupuje primátora v rozsahu zverených úloh a kompetencií, ktoré primátor mesta  vymedzí v osobitnom písomnom  poverení na určené  časové obdobie. 

Toto poverenie  nadobúda účinnosť  dňom  jeho vydania.

Účinnosť tohto poverenia zaniká odvolaním zástupcu primátora, zánikom mandátu poslanca zástupcu primátora  alebo vydaním nového poverenia zástupcovi primátora.


Oznámenie o výške platu zástupcov primátora mesta Brezno.

Na základe zákona č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 25 odsek 7 znie:

„Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania , patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 8.

Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od určenia starostom.“

 

Ing. Miroslav Fašang - plat 3110,00 € od 01.02.2023

Mgr. Andrej Barančok  - plat 3110,00 € od 01.01.2023