Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V Brezne vznikne nová štvrť, mesto plánuje regeneráciu ďalších vnútroblokov

Zverejnené: 30.05.2022 10:45:49
obr: V Brezne vznikne nová štvrť, mesto plánuje regeneráciu ďalších vnútroblokov

Mestskí poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí. Okrem iného schválili názov novovzniknutej obytnej štvrte v Brezne, podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na regeneráciu dvoch vnútroblokov, dotácie pre kultúrne a športové telesá, ako aj tri organizácie predložili správu o činnosti za minulý rok.

 

BREZNO. V poradí 41. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 25. mája.

Brezno sa pridalo k samosprávam a vstúpilo do štrajkovej pohotovosti

V úvode rokovania primátor Tomáš Abel informoval o krízovej situácii na Slovensku, v rámci ktorej sa Brezno pridalo k mestám a obciam na Slovensku a vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom sú najmä pripravované legislatívne zmeny, tzv. protiinflačný balíček, ktorý výrazne okliešti ich rozpočty a spôsobí im značné finančné problémy. „Už dnes v mnohých samosprávach nefunguje žiadny rozvoj, vypínajú pouličné osvetlenie, idú do krízových režimov. Nám sa zatiaľ darí hospodáriť vyrovnane, no pokiaľ vstúpia do platnosti pripravované vládne zákony, budeme mať problémy ako každá jedna samospráva na Slovensku. Na úrovni mesta nám hrozí výpadok 1,5 až 2 milióny eur, čo by sa nás dotklo už v tomto roku.“ Z tohto dôvodu primátor v júni zvolá pracovné stretnutie, kde prerokujú návrh opatrení na riešenie situácie.

Ďalšie rokovania sa budú konať aj na úrovni Rady Zmosu a Únie miest Slovenska, ktorých členom je aj mesto Brezno.

Schválili názov štvrte, tiež dotácie na kultúru a šport

Jedným z prvých bodov bolo rokovanie o všeobecne záväznom nariadení mesta o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v Brezne, a to z dôvodu novej rozsiahlej výstavby v lokalite bývalých kasární, ako aj preto, že predmetnú ulicu už nie je možné číslovať doterajším číslovaním. Poslanci sa uzniesli na tom, že názov novovzniknutej obytnej štvrte v Brezne bude Štvrť kasárne.

 Po majetkových záležitostiach vzali na vedomie správu o stave a vývoji pohľadávok za prvý štvrťrok 2022 a schválili účelové dotácie pre oblasť kultúry a športu: Dychový orchester Brezno dostane 3807,97 eura, folklórny súbor Mostár 2578,44 eura, Divadelný súbor Jána Chalupku 2095,75 eura, ŠK Flipper 2116,98 eura, Športový klub plávania 1328,88 eura, Ice Skating 2527,76 eura, Futbalový klub Brezno 870,50 eura.

Technické služby naďalej udržia kvalitu služieb a pomôžu rozvíjať mesto

Poslanci vzali na vedomie správy o činnosti troch organizácií za minulý rok. Ako zhodnotil riaditeľ Technických služieb Lukáš Jeremiáš, zabezpečovali zimnú údržbu miestnych ciest a chodníkov, počas jarného upratovania vstupov do mesta vyzbierali 1,75 t odpadu, v rámci údržby zelene orezali 162 ks drevín a 2477 m2 krovín, po výrube vysadili 50 stromov, na jar zasa 24 424 ks kvetov a cibuľovín, z toho 4840 ks z vlastných zdrojov, pokosili 4-krát celé mesto, námestie a hlavné ťahy 8-krát, cintoríny 3-krát. Technické služby zorganizovali a spolupodieľali sa na rôznych kultúrnych a športových podujatiach.

 Z významných investičných akcií techničiarov možno spomenúť: dokončenie stavby rozhľadne v lokalite Horné lazy, začiatok výstavby futbalového ihriska Banisko, rekonštrukcia technológie chladenia na zimnom štadióne, zrekonštruovanie technológie čističky odpadových vôd pre prevádzku ČOV, vybudovanie spevnených plôch, extravilánových stojísk, urnových miest na starom cintoríne a spevnenie svahu, oprava ciest, inštalácia nového verejného osvetlenia vo vnútroblokoch ŠLN a Malinovského, pomocné práce pri rekonštrukcii MŠ Nálepkova. Ako uviedol riaditeľ, v nasledujúcom období plánujú udržať kvalitu služieb na minimálne rovnakej úrovni ako vlani a pomôcť ďalej rozvíjať mesto Brezno, a to budovaním nových spevnených plôch, starostlivosťou o verejné priestranstvá, športové a detské ihriská.

Brezno pre občanov pomáhalo mestu pri rôznych projektoch

Riaditeľ Lesov mesta Brezno Ján Lukáč informoval o hospodárení spoločnosti za rok 2021 (viac sa dočítate na strane 4).

 Poslanci vzali na vedomie aj správu o činnosti neziskovej organizácie Brezno pre občanov, ktorej hlavným cieľom je poskytovať všeobecne prospešné služby a realizovať projekty predovšetkým s finančnou dotáciou z externých zdrojov hlavne v prípade, že mesto Brezno nie je oprávneným žiadateľom. Ako informovala predsedníčka neziskovky Milada Medveďová, organizácia vlani spolupracovala s mestom na realizácii výzvy Spoločne za zelené mesto, s cieľom zapojiť obyvateľov do skrášlenia a zrevitalizovania okolia pri svojich obytných domoch, pričom v tomto roku pokračuje 2. ročník. Brezno pre občanov sa tiež zapojilo do ďalších výziev, žiadalo o dotáciu na realizáciu projektu Obnova Hrobky Lehotských, na opravu pamätných nápisov z druhej svetovej vojny MIN NET na Ulici Boženy Němcovej, venuje sa udržiavacím prácam v historickom sade Banisko, ktorý neustále zveľaďuje.

Vzali na vedomie Program rozvoja mesta, schválili regeneráciu vnútroblokov

Na rad prišla hodnotiaca správa o plnení aktivít Programu rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022, ktorú poslanci vzali na vedomie. Ide o základný strategický dokument, ktorým sa mesto pri výkone svojich činností stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Program rozvoja mesta je rozdelený do 10 prioritných oblastí, pričom vyhodnotenie aktivít a opatrení k 31. 12. 2021 ukázalo, že Program rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022 sa plní takmer na 70 percent.

 V závere rokovania zastupiteľstvo odsúhlasilo podanie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dvoch projektov týkajúcich sa regenerácie vnútroblokov na Rázusovej a Krčulovej ulici. Cieľom je regenerácia vnútroblokov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene a zlepšenia environmentálnych aspektov v meste, adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy, zlepšenie životného prostredia, rozvoj územia a vytvorenie estetického a zdravého prostredia.

 Na Rázusovej ulici vznikne nová stretávacia zóna, detské ihriská, vymenia a doplnia mobiliár (lavičky, koše, stojany na bicykle a pod.), vybudujú komunitnú záhradu. Podobný šat nadobudne aj Krčulova ulica, kde dotvoria oddychovú zónu, ako aj na skvalitnenie obytného prostredia je navrhnutá protihluková a protiprašná výsadba z krov. Projekt rieši aj výmenu a doplnenie mobiliáru, obnovu verejne prístupného detského ihriska a športoviska.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

30.01.2023 14:27:48 Mesto Brezno

Technické služby aj vlani zrealizovali veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov

Technické služby Brezno bilancujú. Vlani zvládli zrealizovať všetky stanovené výzvy, ako i plnohodnotne poskytnúť služby obyvateľom mesta. ...

30.01.2023 14:27:07 Mesto Brezno

Spomienkovými oslavami si uctili pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu

Tridsiaty prvý január 1945 sa stal pamätným a dôležitým dátumom pre obyvateľov Brezna, ktorí s radosťou vítali slobodu ...

30.01.2023 14:26:09 Mesto Brezno

V Brezne ocenili osobnosti mesta za rok 2022

Primátor Brezna ocenil osobnosti mesta za rok 2022. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela ...

30.01.2023 14:25:05 Mesto Brezno

V hoteli Ďumbier kompletne renovujú izby

Mesto Brezno pokračuje v rekonštrukcii hotela Ďumbier. Po obnove fasády, strechy, žľabov, výmene okien, prišla na rad ...

30.01.2023 14:23:47 Mesto Brezno

Michaela Padúchová zo Športového streleckého klubu Brezno dosiahla nový slovenský rekord

Veľkolepý úspech zaznamenala v Holíči pretekárka Športového streleckého klubu Brezno Michaela Padúchová. S výkonom 424,4 bodu v disciplíne vzduchová ...

30.01.2023 14:20:04 Mesto Brezno

Mestský dom kultúry má dostať nový šat. Do užšieho kola súťaže postúpili štyri architektonické návrhy

Mesto Brezno vlani na konci roka vyhlásilo súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie mestského domu kultúry. ...

25.01.2023 10:26:39 Mesto Brezno

Sabína Špániková: Baví ma posúvanie vlastných limitov

Má iba 15 rokov a už je slovenskou juniorskou šampiónkou v plávaní. Počas Európskeho olympijského festivalu mládeže ...

23.01.2023 10:35:33 Mesto Brezno

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej ...

23.01.2023 10:34:34 Mesto Brezno

Referendum o zmene Ústavy SR je neplatné. V okrese Brezno bola účasť voličov necelých 32 percent

Na Slovensku sa v sobotu 21. januára konalo deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Týkalo sa zmeny ...

23.01.2023 10:33:38 Mesto Brezno

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Mesto Brezno upozorňuje občanov, že do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, ...

23.01.2023 10:32:26 Mesto Brezno

Podporte petíciu za záchranu nemocnice v Brezne a jej zaradenie do II. úrovne

Tento týždeň v Brezne spúšťajú petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o., v celom jej doterajšom rozsahu ...

23.01.2023 10:31:31 Mesto Brezno

Prevádzka klziska na námestí už skončila

Radosť do Brezna prinieslo klzisko na námestí, ktoré fungovalo od polovice decembra. Jeho prevádzka už skončila, ...