Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V Brezne vznikne nová štvrť, mesto plánuje regeneráciu ďalších vnútroblokov

Zverejnené: 30.05.2022 10:45:49
obr: V Brezne vznikne nová štvrť, mesto plánuje regeneráciu ďalších vnútroblokov

Mestskí poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí. Okrem iného schválili názov novovzniknutej obytnej štvrte v Brezne, podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na regeneráciu dvoch vnútroblokov, dotácie pre kultúrne a športové telesá, ako aj tri organizácie predložili správu o činnosti za minulý rok.

 

BREZNO. V poradí 41. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 25. mája.

Brezno sa pridalo k samosprávam a vstúpilo do štrajkovej pohotovosti

V úvode rokovania primátor Tomáš Abel informoval o krízovej situácii na Slovensku, v rámci ktorej sa Brezno pridalo k mestám a obciam na Slovensku a vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom sú najmä pripravované legislatívne zmeny, tzv. protiinflačný balíček, ktorý výrazne okliešti ich rozpočty a spôsobí im značné finančné problémy. „Už dnes v mnohých samosprávach nefunguje žiadny rozvoj, vypínajú pouličné osvetlenie, idú do krízových režimov. Nám sa zatiaľ darí hospodáriť vyrovnane, no pokiaľ vstúpia do platnosti pripravované vládne zákony, budeme mať problémy ako každá jedna samospráva na Slovensku. Na úrovni mesta nám hrozí výpadok 1,5 až 2 milióny eur, čo by sa nás dotklo už v tomto roku.“ Z tohto dôvodu primátor v júni zvolá pracovné stretnutie, kde prerokujú návrh opatrení na riešenie situácie.

Ďalšie rokovania sa budú konať aj na úrovni Rady Zmosu a Únie miest Slovenska, ktorých členom je aj mesto Brezno.

Schválili názov štvrte, tiež dotácie na kultúru a šport

Jedným z prvých bodov bolo rokovanie o všeobecne záväznom nariadení mesta o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v Brezne, a to z dôvodu novej rozsiahlej výstavby v lokalite bývalých kasární, ako aj preto, že predmetnú ulicu už nie je možné číslovať doterajším číslovaním. Poslanci sa uzniesli na tom, že názov novovzniknutej obytnej štvrte v Brezne bude Štvrť kasárne.

 Po majetkových záležitostiach vzali na vedomie správu o stave a vývoji pohľadávok za prvý štvrťrok 2022 a schválili účelové dotácie pre oblasť kultúry a športu: Dychový orchester Brezno dostane 3807,97 eura, folklórny súbor Mostár 2578,44 eura, Divadelný súbor Jána Chalupku 2095,75 eura, ŠK Flipper 2116,98 eura, Športový klub plávania 1328,88 eura, Ice Skating 2527,76 eura, Futbalový klub Brezno 870,50 eura.

Technické služby naďalej udržia kvalitu služieb a pomôžu rozvíjať mesto

Poslanci vzali na vedomie správy o činnosti troch organizácií za minulý rok. Ako zhodnotil riaditeľ Technických služieb Lukáš Jeremiáš, zabezpečovali zimnú údržbu miestnych ciest a chodníkov, počas jarného upratovania vstupov do mesta vyzbierali 1,75 t odpadu, v rámci údržby zelene orezali 162 ks drevín a 2477 m2 krovín, po výrube vysadili 50 stromov, na jar zasa 24 424 ks kvetov a cibuľovín, z toho 4840 ks z vlastných zdrojov, pokosili 4-krát celé mesto, námestie a hlavné ťahy 8-krát, cintoríny 3-krát. Technické služby zorganizovali a spolupodieľali sa na rôznych kultúrnych a športových podujatiach.

 Z významných investičných akcií techničiarov možno spomenúť: dokončenie stavby rozhľadne v lokalite Horné lazy, začiatok výstavby futbalového ihriska Banisko, rekonštrukcia technológie chladenia na zimnom štadióne, zrekonštruovanie technológie čističky odpadových vôd pre prevádzku ČOV, vybudovanie spevnených plôch, extravilánových stojísk, urnových miest na starom cintoríne a spevnenie svahu, oprava ciest, inštalácia nového verejného osvetlenia vo vnútroblokoch ŠLN a Malinovského, pomocné práce pri rekonštrukcii MŠ Nálepkova. Ako uviedol riaditeľ, v nasledujúcom období plánujú udržať kvalitu služieb na minimálne rovnakej úrovni ako vlani a pomôcť ďalej rozvíjať mesto Brezno, a to budovaním nových spevnených plôch, starostlivosťou o verejné priestranstvá, športové a detské ihriská.

Brezno pre občanov pomáhalo mestu pri rôznych projektoch

Riaditeľ Lesov mesta Brezno Ján Lukáč informoval o hospodárení spoločnosti za rok 2021 (viac sa dočítate na strane 4).

 Poslanci vzali na vedomie aj správu o činnosti neziskovej organizácie Brezno pre občanov, ktorej hlavným cieľom je poskytovať všeobecne prospešné služby a realizovať projekty predovšetkým s finančnou dotáciou z externých zdrojov hlavne v prípade, že mesto Brezno nie je oprávneným žiadateľom. Ako informovala predsedníčka neziskovky Milada Medveďová, organizácia vlani spolupracovala s mestom na realizácii výzvy Spoločne za zelené mesto, s cieľom zapojiť obyvateľov do skrášlenia a zrevitalizovania okolia pri svojich obytných domoch, pričom v tomto roku pokračuje 2. ročník. Brezno pre občanov sa tiež zapojilo do ďalších výziev, žiadalo o dotáciu na realizáciu projektu Obnova Hrobky Lehotských, na opravu pamätných nápisov z druhej svetovej vojny MIN NET na Ulici Boženy Němcovej, venuje sa udržiavacím prácam v historickom sade Banisko, ktorý neustále zveľaďuje.

Vzali na vedomie Program rozvoja mesta, schválili regeneráciu vnútroblokov

Na rad prišla hodnotiaca správa o plnení aktivít Programu rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022, ktorú poslanci vzali na vedomie. Ide o základný strategický dokument, ktorým sa mesto pri výkone svojich činností stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Program rozvoja mesta je rozdelený do 10 prioritných oblastí, pričom vyhodnotenie aktivít a opatrení k 31. 12. 2021 ukázalo, že Program rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022 sa plní takmer na 70 percent.

 V závere rokovania zastupiteľstvo odsúhlasilo podanie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dvoch projektov týkajúcich sa regenerácie vnútroblokov na Rázusovej a Krčulovej ulici. Cieľom je regenerácia vnútroblokov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene a zlepšenia environmentálnych aspektov v meste, adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy, zlepšenie životného prostredia, rozvoj územia a vytvorenie estetického a zdravého prostredia.

 Na Rázusovej ulici vznikne nová stretávacia zóna, detské ihriská, vymenia a doplnia mobiliár (lavičky, koše, stojany na bicykle a pod.), vybudujú komunitnú záhradu. Podobný šat nadobudne aj Krčulova ulica, kde dotvoria oddychovú zónu, ako aj na skvalitnenie obytného prostredia je navrhnutá protihluková a protiprašná výsadba z krov. Projekt rieši aj výmenu a doplnenie mobiliáru, obnovu verejne prístupného detského ihriska a športoviska.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...