Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V Brezne vznikne nová štvrť, mesto plánuje regeneráciu ďalších vnútroblokov

Zverejnené: 30.05.2022 10:45:49
obr: V Brezne vznikne nová štvrť, mesto plánuje regeneráciu ďalších vnútroblokov

Mestskí poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí. Okrem iného schválili názov novovzniknutej obytnej štvrte v Brezne, podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na regeneráciu dvoch vnútroblokov, dotácie pre kultúrne a športové telesá, ako aj tri organizácie predložili správu o činnosti za minulý rok.

 

BREZNO. V poradí 41. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 25. mája.

Brezno sa pridalo k samosprávam a vstúpilo do štrajkovej pohotovosti

V úvode rokovania primátor Tomáš Abel informoval o krízovej situácii na Slovensku, v rámci ktorej sa Brezno pridalo k mestám a obciam na Slovensku a vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom sú najmä pripravované legislatívne zmeny, tzv. protiinflačný balíček, ktorý výrazne okliešti ich rozpočty a spôsobí im značné finančné problémy. „Už dnes v mnohých samosprávach nefunguje žiadny rozvoj, vypínajú pouličné osvetlenie, idú do krízových režimov. Nám sa zatiaľ darí hospodáriť vyrovnane, no pokiaľ vstúpia do platnosti pripravované vládne zákony, budeme mať problémy ako každá jedna samospráva na Slovensku. Na úrovni mesta nám hrozí výpadok 1,5 až 2 milióny eur, čo by sa nás dotklo už v tomto roku.“ Z tohto dôvodu primátor v júni zvolá pracovné stretnutie, kde prerokujú návrh opatrení na riešenie situácie.

Ďalšie rokovania sa budú konať aj na úrovni Rady Zmosu a Únie miest Slovenska, ktorých členom je aj mesto Brezno.

Schválili názov štvrte, tiež dotácie na kultúru a šport

Jedným z prvých bodov bolo rokovanie o všeobecne záväznom nariadení mesta o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v Brezne, a to z dôvodu novej rozsiahlej výstavby v lokalite bývalých kasární, ako aj preto, že predmetnú ulicu už nie je možné číslovať doterajším číslovaním. Poslanci sa uzniesli na tom, že názov novovzniknutej obytnej štvrte v Brezne bude Štvrť kasárne.

 Po majetkových záležitostiach vzali na vedomie správu o stave a vývoji pohľadávok za prvý štvrťrok 2022 a schválili účelové dotácie pre oblasť kultúry a športu: Dychový orchester Brezno dostane 3807,97 eura, folklórny súbor Mostár 2578,44 eura, Divadelný súbor Jána Chalupku 2095,75 eura, ŠK Flipper 2116,98 eura, Športový klub plávania 1328,88 eura, Ice Skating 2527,76 eura, Futbalový klub Brezno 870,50 eura.

Technické služby naďalej udržia kvalitu služieb a pomôžu rozvíjať mesto

Poslanci vzali na vedomie správy o činnosti troch organizácií za minulý rok. Ako zhodnotil riaditeľ Technických služieb Lukáš Jeremiáš, zabezpečovali zimnú údržbu miestnych ciest a chodníkov, počas jarného upratovania vstupov do mesta vyzbierali 1,75 t odpadu, v rámci údržby zelene orezali 162 ks drevín a 2477 m2 krovín, po výrube vysadili 50 stromov, na jar zasa 24 424 ks kvetov a cibuľovín, z toho 4840 ks z vlastných zdrojov, pokosili 4-krát celé mesto, námestie a hlavné ťahy 8-krát, cintoríny 3-krát. Technické služby zorganizovali a spolupodieľali sa na rôznych kultúrnych a športových podujatiach.

 Z významných investičných akcií techničiarov možno spomenúť: dokončenie stavby rozhľadne v lokalite Horné lazy, začiatok výstavby futbalového ihriska Banisko, rekonštrukcia technológie chladenia na zimnom štadióne, zrekonštruovanie technológie čističky odpadových vôd pre prevádzku ČOV, vybudovanie spevnených plôch, extravilánových stojísk, urnových miest na starom cintoríne a spevnenie svahu, oprava ciest, inštalácia nového verejného osvetlenia vo vnútroblokoch ŠLN a Malinovského, pomocné práce pri rekonštrukcii MŠ Nálepkova. Ako uviedol riaditeľ, v nasledujúcom období plánujú udržať kvalitu služieb na minimálne rovnakej úrovni ako vlani a pomôcť ďalej rozvíjať mesto Brezno, a to budovaním nových spevnených plôch, starostlivosťou o verejné priestranstvá, športové a detské ihriská.

Brezno pre občanov pomáhalo mestu pri rôznych projektoch

Riaditeľ Lesov mesta Brezno Ján Lukáč informoval o hospodárení spoločnosti za rok 2021 (viac sa dočítate na strane 4).

 Poslanci vzali na vedomie aj správu o činnosti neziskovej organizácie Brezno pre občanov, ktorej hlavným cieľom je poskytovať všeobecne prospešné služby a realizovať projekty predovšetkým s finančnou dotáciou z externých zdrojov hlavne v prípade, že mesto Brezno nie je oprávneným žiadateľom. Ako informovala predsedníčka neziskovky Milada Medveďová, organizácia vlani spolupracovala s mestom na realizácii výzvy Spoločne za zelené mesto, s cieľom zapojiť obyvateľov do skrášlenia a zrevitalizovania okolia pri svojich obytných domoch, pričom v tomto roku pokračuje 2. ročník. Brezno pre občanov sa tiež zapojilo do ďalších výziev, žiadalo o dotáciu na realizáciu projektu Obnova Hrobky Lehotských, na opravu pamätných nápisov z druhej svetovej vojny MIN NET na Ulici Boženy Němcovej, venuje sa udržiavacím prácam v historickom sade Banisko, ktorý neustále zveľaďuje.

Vzali na vedomie Program rozvoja mesta, schválili regeneráciu vnútroblokov

Na rad prišla hodnotiaca správa o plnení aktivít Programu rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022, ktorú poslanci vzali na vedomie. Ide o základný strategický dokument, ktorým sa mesto pri výkone svojich činností stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Program rozvoja mesta je rozdelený do 10 prioritných oblastí, pričom vyhodnotenie aktivít a opatrení k 31. 12. 2021 ukázalo, že Program rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022 sa plní takmer na 70 percent.

 V závere rokovania zastupiteľstvo odsúhlasilo podanie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dvoch projektov týkajúcich sa regenerácie vnútroblokov na Rázusovej a Krčulovej ulici. Cieľom je regenerácia vnútroblokov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene a zlepšenia environmentálnych aspektov v meste, adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy, zlepšenie životného prostredia, rozvoj územia a vytvorenie estetického a zdravého prostredia.

 Na Rázusovej ulici vznikne nová stretávacia zóna, detské ihriská, vymenia a doplnia mobiliár (lavičky, koše, stojany na bicykle a pod.), vybudujú komunitnú záhradu. Podobný šat nadobudne aj Krčulova ulica, kde dotvoria oddychovú zónu, ako aj na skvalitnenie obytného prostredia je navrhnutá protihluková a protiprašná výsadba z krov. Projekt rieši aj výmenu a doplnenie mobiliáru, obnovu verejne prístupného detského ihriska a športoviska.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...

29.05.2023 15:11:28 Mesto Brezno

Proces kosenia je nevyspytateľný. Naplánované práce veľakrát zmarí daždivé počasie

Z dôvodu vlhkého a relatívne teplého počasia rýchlo rastie tráva. Technické služby však robia všetko, čo je ...

29.05.2023 15:08:46 Mesto Brezno

Dni mesta Brezna budú mať opäť aj medzinárodný charakter

    Sviatok horehronskej metropoly prídu osláviť aj delegácie z partnerských miest. Okrem oficialít si vychutnajú slávnostnú ...

29.05.2023 15:08:00 Kultúra a šport

Na Cestu rozprávkovým lesom sa vydal rekordný počet návštevníkov

    Les pod breznianskou Skalkou sa zmenil na rozprávkový. Minulú sobotu si celé rodiny užili ...

29.05.2023 10:42:54 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

  Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – to ...

25.05.2023 09:40:07 Mesto Brezno

Spoločné čítanie detí a seniorov v rámci projektu Vraciame sa do detstva

SPOLOČNÉ ČÍTANIE DETÍ A SENIOROV  v ZPS a DS Boženka v dňoch 6. 6. 2023 ...

25.05.2023 08:47:12 Mesto Brezno

Študenti pomáhajú seniorom z denného centra Prameň vzdelávať sa vo využívaní moderných technológií

  Seniori z Prameňa si rozvíjajú digitálne zručnosti. Cieľom spolupráce so školami je naučiť ich niečo ...

25.05.2023 08:45:05 Mesto Brezno

Deň matiek si pripomenuli aj v Boženke

    BREZNO. Krásny sviatok Deň matiek oslávili aj v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka. ...

25.05.2023 08:40:59 Mesto Brezno

V obradnej sieni seniorom zablahoželali k životným jubileám

    V utorok 16. mája si primátor uctil vzácnych ľudí, ktorí v tomto roku oslávili významné životné ...