Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rozpočet mesta na rok 2024 poslanci jednohlasne schválili. Dane a poplatky samospráva zvyšovať nebude

Zverejnené: 19.12.2023 12:11:13
obr: Rozpočet mesta na rok 2024 poslanci jednohlasne schválili. Dane a poplatky samospráva zvyšovať nebude

Mestskí poslanci na programe mali viacero bodov rokovania, najdôležitejším bolo schválenie rozpočtu mesta na rok 2024. Okrem iného odsúhlasili dokument, ktorý je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mesta, uzatvorenie rámcovej zmluvy o spolupráci pri prevádzke a zabezpečení poskytovania služieb verejnej osobnej dopravy či mimoriadnu dotáciu na obnovu fasády farskej budovy.

 

BREZNO. V stredu 13. decembra sa uskutočnilo posledné tohtoročné pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Strategický dokument určuje víziu rozvoja mesta do roku 2032

Na začiatku rokovania poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno. Predloženým návrhom schválili zmenu doposiaľ platného VZN, platného od januára 2024.

   Zastupiteľstvo odsúhlasilo nový strategický strednodobý dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Brezno do roku 2032, ktorý je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mesta. Ide o  program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja Brezna, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný. Dokument, ktorý začne platiť od nového roka, spracovala externá spoločnosť, pričom na tvorbe spolupracovali pracovné skupiny zložené z vedenia samosprávy, zamestnancov mestského úradu, poslancov MsZ a komisií a podnikateľských subjektov v rámci regiónu.

Odsúhlasili poriadky mestskej polície, poradovník bytov, zmluvu o doprave

Náčelník mestskej polície Ladislav Majer predložil zaktualizovaný organizačný ako aj pracovný poriadok MsP, v ktorom obšírnejšie zadefinovali pracovno-právne vzťahy, hlavne čo sa týka prijímania mestských policajtov, previerok telesnej zdatnosti, psychotestov, výberového konania, tiež tzv. kariérneho rastu pri MsP, pracovný čas a čas odpočinku, upravili pracovnú náplň policajtov, samostatne odborného referenta  či zamestnancov pri obsluhe kamerového systému.

   Poslanci tiež odsúhlasili zaktualizovaný poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta. V zozname je 40 žiadateľov o 1-izbový byt, 101 o 2-izbový byt, 39 o 3-izbový byt, 2 o 4-izbový byt a 10 o obytnú miestnosť.

   Jedným z viac diskutovaných bodov bolo schválenie zmluvy o spolupráci pri prevádzke a zabezpečení poskytovania služieb verejnej osobnej dopravy medzi mestom Brezno a Banskobystrickým samosprávnym krajom (podrobnejšie informácie prinášame v článku na strane 5).
Zostavenie návrhu rozpočtu bolo náročné

Po majetkových záležitostiach nasledovalo odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2024, ktoré poslanci vzali na vedomie.  „Zostavenie návrhu rozpočtu bolo v tomto období veľmi ťažké, a preto oceňujem realistický prístup k tvorbe rozpočtu. Najväčším rizikom pri jeho tvorbe a v jeho realizácii sú a budú vonkajšie vplyvy, ktoré mesto nemá šancu ovplyvniť (nepredvídateľnosť legislatívneho procesu, zmeny zákonov, ktoré znamenajú buď znižovanie príjmov alebo zvyšovanie výdavkov samosprávy). Navrhovaný rozpočet mesta, vrátane finančných operácií, je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok. Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorý rozpočet pripravovali, majú môj obdiv, lebo skutočne sa zostavoval veľmi ťažko.“

V prípade dofinancovania samospráv zo štátu, mesto prostriedky využije v prospech obyvateľov

Na rad prišiel najdôležitejší bod rokovania zastupiteľstva,  schvaľovanie rozpočtu mesta na budúci rok. Ako informoval predkladateľ návrhu primátor Tomáš Abel, rozpočet  je reálny, vyrovnaný a napriek tomu, že zostaviť ho bolo veľmi náročné, mestu Brezno sa to podarilo. „Niektoré samosprávy napriek všetkej snahe vyrovnané rozpočty zostaviť nevedia a idú do rozpočtového provizória. Mnohé sú nútené opakovane zvyšovať dane a poplatky, k čomu sme my nepristúpili a našich obyvateľov už aj v tak ťažkej situácii zaťažovať nebudeme. Za posledné obdobie štát nedofinancoval obrovské výpadky na energiách, mzdách či legislatívnych zmenách, ktoré bez samospráv schválil a výrazne ich tak ekonomicky poškodil. Zásadná vec je, že vláda nás nijakým spôsobom v rámci rozpočtov nekorigovala, nedotovala a museli sme vychádzať z toho, čo bolo schvaľované a pripravované v minulom období. Napriek tomu, že ZMOS vstúpil do štrajkovej pohotovosti, vyvíjal aktivity, do ktorých sa zapojilo aj naše mesto, zásadný posun v tomto nenastal.“

  Podľa slov primátora, najväčší výpadok mesto zaznamenalo z príjmu podielovej dane, pretože daňovým bonusom prišlo približne o 2 milióny eur. Ako dodal, breznianska samospráva všetko zvládne bez toho, aby musela prepúšťať zamestnancov či obmedzila základné služby pre obyvateľov. „Pozitívne je, že budeme pokračovať v rozbehnutých investičných akciách a mesto nezastaví rozvoj v celom rozsahu, ale naďalej bude napredovať. Ďakujem prednostke, vedúcim zamestnancom a všetkým, ktorí rozpočet pripravovali, ako aj hlavnej kontrolórke za odborné stanovisko, odporúčania a upozornenia. Vo vzťahu k budúcemu roku budeme veľmi opatrní a našou ambíciou bude, ak sa rozpočtové prostriedky navýšia, použiť ich v prospech našich obyvateľov.“

  Ako už bolo medializované, vláda pre mestá, obce a samosprávne kraje plánuje uvoľniť 60 miliónov eur. Viceprimátor Miroslav Fašang po dohode s predsedami komisie pre šport Pavlom Ambrosom a komisie pre kultúru Andrejom Barančokom podal návrh, v prípade dofinancovania samospráv zo štátneho rozpočtu v roku 2024 vyčleniť finančné prostriedky na dofinancovanie dotácií pre šport, kultúru, mladé talenty, na nenávratný finančný príspevok mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta, na poukážky pre seniorov, na príspevok pri narodení dieťaťa vo výške predchádzajúceho roka, a to formou zmeny rozpočtu na rok 2024.

   Poslanci rozpočet mesta na rok 2024, ako aj doplňujúci návrh viceprimátora jednohlasne schválili. 

Návštevou a malým darčekom poslancov potešili žiaci ZŠ s MŠ Karola Rapoša

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna, správu o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s pohľadávkami mesta a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na  prvý polrok 2024.

   Odsúhlasilo správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy Karola Rapoša, Pionierska 2, MPČĽ 35, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Riaditelia informovali o činnosti, projektoch, ale aj o tom, ktoré problémy ich najviac trápia. Ako dodal primátor, samospráva podporuje školy aj z vlastných zdrojov a do škôl investovala toľko finančných prostriedkov, čo sa  neinvestovalo za posledných 30 rokov. Napriek tomu, že nás čaká ťažký rok, mesto ako zriaďovateľ bude v rámci možností nápomocné. Primátor a poslanci, ktorých na zastupiteľstve potešili návštevou a malým darčekom žiaci ZŠ s MŠ Karola Rapoša, poďakovali vedeniu všetkých škôl a ich zamestnancom za náročnú a dobre odvedenú prácu.

  Zároveň schválili zástupcov mesta do Rady školy pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša, ktorými sú poslanci Ján Králik, Milan Palovčík, Matej Garaj, Petra Dzurmanová.

Mimoriadnu dotáciu schválili na obnovu fasády farskej budovy

Na vedomie vzali návrh harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a rámcový program zasadnutia, pričom rokovacím dňom je spravidla streda. Schválili dotáciu pre účely športu, a to na  úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku: Hokejový klub Brezno vo výške 14 442,94 eura,  Športový klub plávania Brezno:  867,84 eura,  Ice Skating Team Brezno:1 823,67 eura, ŠK Flipper: 775,28 eura.

   Odhlasovali tiež mimoriadnu dotáciu na obnovu fasády budovy, v ktorej sídli Rímskokatolícka cirkev, farnosť v Brezne, na Námestí gen. M. R. Štefánika 32/39 vo výške 10 000 eur. Ide o budovu v pamiatkovej zóne a snahou mesta je, aby dominanty námestia mali atraktívny vzhľad, v súlade so stanoviskami pamiatkového úradu.

Primátor poďakoval poslancom za prácu a spoločne dosiahnuté výsledky

Mestské zastupiteľstvo zrušilo päť uznesení, jedno z vlaňajška a štyri z roku 2023, všetky sa týkali predkladania žiadostí o úver z envirofondu.  Na záver vzalo na vedomie ústnu informáciu primátora o organizačných zmenách mestského úradu v roku 2023 a predsedov komisií mestského zastupiteľstva.

  V závere zasadnutia primátor poďakoval kolegom poslancom za konštruktívny celý rok, prácu pre mesto a jeho obyvateľov, iniciatívu, návrhy, za výsledky, ktoré spoločne dosiahli, poprial im všetko dobré a krásne vianočné sviatky.

MONIKA DOLŇANOVÁ

 

FOTO: M. B.


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...