Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prvé rokovanie mestského zastupiteľstva majú novozvolení poslanci za sebou

Zverejnené: 19.12.2022 08:41:31
obr: Prvé rokovanie mestského zastupiteľstva majú novozvolení poslanci za sebou

Mestskí poslanci v novom zložení sa stretli na prvom pracovnom zasadnutí. Na programe mali viacero bodov, okrem iného odsúhlasili úpravu šiestich všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa týkajú aj nepopulárnych opatrení, viacročný rozpočet, prijali zvýhodnený úver z Environmentálneho fondu či schválili návrhy na ocenenia za rok 2022.

 

BREZNO. Na ustanovujúcom zasadnutí 28. novembra zložilo sľub 17 poslancov. Ospravedlnená bola Petra Dzurmanová, ktorá ho zložila dodatočne na prvom zastupiteľstve v stredu 14. decembra.

 

O dôvode nepopulárnych opatrení v úvode informoval primátor

Na začiatku rokovania sa poslanci venovali úpravám všeobecne záväzných nariadení (VZN). Zmeny sa týkajú aj nepopulárnej úpravy daní a poplatkov, ku ktorým samosprávy či poslanecké zbory nepristupujú radi. Brezno je však jedným z miest, ktoré ich upravilo v nižšej miere. Ako v úvode informoval primátor Tomáš Abel, v dôsledku vládnych zásahov do rozpočtov samospráv miest a obcí vo forme daňového bonusu, povinného zvyšovania miezd a navýšenia energií sa breznianska samospráva musí vysporiadať s výpadkom viac ako 3 milióny eur. „Musíme tak pristúpiť k navýšeniam, ktoré nie sú likvidačné ani enormne vysoké v takom zmysle, že by sa nedali zo strany obyvateľov zvládnuť. Nie je to tak, že sa obyvatelia teraz idú vyššími daňami podieľať na celkovom výpadku. Podieľať sa budú sumou len vo výške cca 20 %, avšak 80 % musíme zvládnuť cez naše opatrenia vo forme väčšej efektivity práce, šetrenia na energiách, tovaroch a službách a mnohých ďalších. Ďakujem kolegom poslancom, ktorí sa zúčastňovali na pracovných stretnutiach, k zmene opatrení sme sa snažili pristupovať nielen konštruktívne, ale aj citlivo.“

 

Daň z pozemkov sa zvýši o 15 %

Po informáciách primátora poslanci pristúpili k jednotlivým návrhom VZN. Ako prvé na vedomie vzali vyhodnotenie pripomienkového konania k VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania za rok 2023. Podľa slov vedúcej odboru ekonomiky a financovania Ruženy Šefrankovej, finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane z príjmov, ktorý je mestu poukazovaný zo štátneho rozpočtu. Normatívy pre jednotlivé školské zariadenia mesto počítalo podľa skutočných reálnych výdavkov mesta s tým, že v upravenom VZN sú už zapracované a platné od 1. 1. 2023.

V rámci zmeny ďalšieho VZN sa zvýši daň z pozemkov o 15 %, a to na základe 15%-tnej inflácie v roku 2022, na druhej strane sa zníži úľava na dani vo výške 30 % na pozemky záhrad, ktorá sa bude týkať fyzických osôb (FO) v hmotnej núdzi a FO starších ako 65 rokov. Pri dani zo stavieb vzrastie sadzba o 15 %, okrem stavieb na bývanie a drobných stavieb, pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie o 15 % za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného.

Ročnú sadzbu dane za byt nachádzajúci sa v bytovom dome poslanci ustanovili vo výške 0,50 eura za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy bytu, a za nebytové priestory v bytovom dome bude ročná sadzba vyššia o 15 %. Daňovníkom pri stavbách na bývanie a byty vo vlastníctve FO v hmotnej núdzi a FO starších ako 65 rokov sa zníži o 30 %.

Na základe poslaneckého návrhu Martina Juhaniaka zastupiteľstvo schválilo jednotnú sadzbu dane 3,50 eura za nehnuteľnosti, ktoré sú využívané na podnikateľský účel. Majitelia psa chovaného v rodinnom dome a priľahlom pozemku zaplatia daň nižšiu o 75 %. Daň za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje sa pre rok 2023 nemení.

 

Vyhradené parkovacie miesto bude stáť cca 180 eur

Pri dani za užívanie verejného priestranstva poslanci odhlasovali zvýšenie o 15 % na každý aj začatý m2, v prípade umiestnenia prenosnej sklápacej garáže sa sadzba zvýši na 0,07 eura/m2/deň a pri trvalom parkovaní na 0,042 eura/m2/deň. Daň za ubytovanie zostáva na úrovni doposiaľ schváleného VZN.

 „Pre rok 2023 bude takéto vyhradené parkovacie miesto spoplatnené sumou cca 180 eur, čo je necelých 50 centov na deň. V okolitých mestách poplatky za tzv. parkovné sa pohybujú od 300 do 700 eur. Ak by tento poplatok mal byť pre niekoho likvidačný na rozdiel od iných daní a poplatkov, túto daň platiť nemusí (pozn. autora: teda si o vyhradené parkovacie miesto nepožiada, resp. ho zruší). Tak, ako v iných mestách na Slovensku, ide o nadštandardnú službu pre obyvateľov mesta, no nie je nutná,“ povedal primátor.

 

Za komunálny odpad FO zaplatia poplatok 32,85 eura/osoba/rok

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa Brezňanom zvýši v rozmedzí 15 až 20 %. Ako uviedol predseda finančnej komisie Martin Juhaniak, v zmysle nariadenia vlády nedošlo zo strany mesta v minulosti k úprave sadzby, týkajúcej sa hlavne poplatku za uloženie odpadu na skládke – táto sa nenavyšovala. Poslanci odhlasovali, že FO za komunálne odpady (KO) zaplatia 0,09 eura za osobu a kalendárny deň, za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,025 eura za kg, sadzba pre právnické osoby a podnikateľov pri 70, 110 a 1100-litrovej zbernej nádobe 0,025 eura za 1 liter KO, pri veľkoobjemovom kontajneri 0,020 eura za 1 kg KO, za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,025 za 1 kg.

 V rámci úprav VZN vzhľadom na rastúce náklady na prevádzku jednotlivých školských zariadení a zvyšovanie cien energií poslanci odhlasovali zmenu výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom a upravili VZN o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu, vo vlastníctve mesta.

 

Schválili prijatie úveru, rozpočet na roky 2023 – 2025, ako aj dotácie

Po majetkových záležitostiach poslanci odsúhlasili prijatie návratných zdrojov financovania z Environmentálneho fondu, čo ešte mesto doposiaľ nikdy nevyužilo. Úver 5 363 153 eur mesto použije na vykrytie kapitálových výdavkov, pričom 5 304 647 eur samospráva použije na realizovanie investičných akcií v roku 2023 a z 58 506 eur bude žiadať refundovať výdavky, ktoré boli už čiastočne realizované v roku 2022, avšak pokračujú aj v roku 2023.

 Na rad prišiel jeden z najdôležitejších bodov zastupiteľstva, a to rozpočet na roky 2023 – 2025, ktorý poslanci schválili (podrobný článok o rozpočte prinášame na strane 5).

 Odhlasovali tiež návrh poradovníka na byty, na vedomie vzali správu o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2022 a správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 9. 2022 do 31. 10. 2022.

 Na pokrytie nákladov spojených s dočasným užívaním majetku odobrili dotácie športovým telesám, a to ŠK Flipper 1653,35 eura, Športovému klubu plávania 1261,08 eura, Ice Skating team Brezno 490,93 eura, HK Brezno 6320,77 eura, ako aj kultúrnemu telesu DFS Šťastné detstvo vo výške 1669,99 eura či dotáciu na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste na rok 2023 vo výške 24 000 eur.

 

Odsúhlasili nový Komunitný plán na roky 2023 – 2027

Poslanci schválili správu o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky za rok 2021. Ako informovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, mesto splnilo väčšinu opatrení, pričom sa rieši predovšetkým oblasť bývania, vzdelávania, zamestnanosti. Na vedomie vzali správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta za rok 2021 a schválili nový Komunitný plán sociálnych služieb mesta na roky 2023 – 2027, ktorý pripravila firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti spracovania strategických dokumentov pre samosprávy v spolupráci so zamestnancami mestského úradu, organizáciami a obyvateľmi. „Realizovaný bol integrovaným systémom, aby nebola vylúčená žiadna z komunít na území mesta, pretože táto oblasť zahŕňa aj vzdelávanie, bývanie, bezpečnosť, šport. Všetky uvedené politiky, ktoré sú obsiahnuté v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Brezno, sú integrálnou súčasťou príslušných prenesených a originálnych kompetencií, synergicky vplývajú na zvyšovanie kvality života jednotlivca a v konečnom dôsledku celej komunity.“

 

Výsledok kontroly NKÚ ukázal, že mesto nemalo žiadne porušenia ani zistenia

Hlavná kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023, ktorý poslanci schválili, zároveň vzali na vedomie správu o výsledku dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem subjektu územnej samosprávy pri hospodárení s majetkom mesta – s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta, kde nebolo zistené nezákonné prideľovanie bytov, ako aj správu o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2021, pričom kontrolovaným subjektom bola Základná umelecká škola v Brezne.

Nasledovala správa o výsledku kontroly NKÚ, príjmov obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie. Ako informovala prednostka Zuzana Ďurišová, kontrolovaným obdobím bol rok 2020 a z kontroly je vypracovaný záznam o výsledku. „Som veľmi rada, že tak, ako v minulom období pri kontrolách NKÚ, ani tentokrát sme nemali žiadne porušenia, zistenia, čo je výborný výsledok. Ďakujem všetkým zamestnanom odboru vnútornej správy, odboru ekonomiky a financovania za skvele odvedenú právu v období pandémie, kde sa mesto veľakrát muselo spoliehať len na vlastnú správnosť postupov, ktoré si určilo.“

 Poslanci na vedomie vzali správu o činnosti mestskej polície. Pri tejto príležitosti sa primátor mestským policajtom verejne poďakoval za ich prácu, s ktorou vyjadril aj spokojnosť. Na vedomie vzali správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022, ktorú podali riaditelia škôl a školských zariadení. Zastupiteľstvo taktiež poďakovalo vedeniu škôl a zamestnancom za náročnú a dobre odvedenú prácu.

 

Schválili mená jednotlivcov a kolektívov na ocenenia mesta za rok 2022

Blíži sa slávnostné mestské zastupiteľstvo, ktoré je tradične spojené s oceňovaním osobností. Na základe schválenia poslancami Cenu mesta Brezna udelia týmto jednotlivcom a kolektívom: PhDr. Miroslav Glembek, Záchranná zdravotná služba. Cenu primátora mesta Brezna si odnesie Dychový orchester mesta Brezno – 70. výročie vzniku, MUDr. Lucia Gorduličová, Spevácka skupina Senior pri Dennom centre Prameň, MUDr. Anna Dibáková, OOCR Horehronie a titul Čestný občan mesta Brezna získa doc. Ing. Milan Fiľo PhD., Dr. h. c.

Zároveň delegovali zástupcov do Rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a do Mestskej školskej rady, prísediacich Okresného súdu v Brezne na volebné obdobie 2023 – 2026, doplnili poslanca mestského zastupiteľstva na výkon sobášiaceho.

Predĺžili tiež platnosť strategického rozvojového dokumentu Program rozvoja mesta 2016 – 2022 do doby schválenia nového Programu rozvoja mesta Brezna na roky 2023 – 2032, t. j. do 30. 6. 2023.

V závere prednostka informovala o organizačných zmenách mestského úradu, pričom k nim došlo hlavne z dôvodu, že zamestnanci odchádzajú do dôchodku alebo na materskú dovolenku.

Po rozsiahlom rokovaní primátor kolegom poslancom poďakoval za schválenie rozpočtu na zložitý budúci rok a ukončil prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

15.07.2024 10:50:49 Kultúra a šport

Degustácia kvalitných vín prilákala desiatky návštevníkov

Júlový program Breznianskeho kultúrneho leta pokračoval štvrtým ročníkom podujatia s názvom Víno z breznianskeho rínku. Lahodný ...

15.07.2024 10:42:08 Mesto Brezno

Brezno sa spamätáva z ničivej búrky. Obyvatelia počítajú škody

Rozbité strechy, okná a fasády, zničené autá, polámané stromy, zaplavené ulice a domy, neprejazdné cesty. To ...

10.07.2024 09:37:40 Kultúra a šport

Keď deti pomáhajú deťom, svet je krajší

Štvrtáci zo Základnej školy na Pionierskej 2 majú srdcia na správnom mieste. Výťažok z predaja vlastných ...

10.07.2024 09:37:00 Kultúra a šport

Prvé kolo tohtoročnej športiády prinieslo rekordnú účasť

Dopravné ihrisko na nábreží Hrona sa v uplynulú stredu stalo dejiskom prvého kola trojdielnej série športových ...

03.07.2024 13:45:37 Mesto Brezno

Na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili dotácie športovým a kultúrnym telesám

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, správy hlavnej kontrolórky, o výsledkoch hospodárenia organizácií ...

03.07.2024 13:40:21 Kultúra a šport

Breznianske kultúrne leto odštartovala Express party

Kultúrne leto v Brezne je tu! Začalo veľkou Express party na námestí, plnou skvelých tanečných hitov. ...

03.07.2024 13:37:02 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team boli fantastickí! Aréna praskala vo švíkoch

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko zažili fanúšikovia Paľa Habera a ...

03.07.2024 13:22:37 Mesto Brezno

V Základnej škole Karola Rapoša sa rozlúčili so svojou riaditeľkou, ktorá odchádza do dôchodku

V piatok 28. júna sa zatvorili brány základných aj stredných škôl. Žiaci sa na dva mesiace ...

25.06.2024 15:12:48 Kultúra a šport

Vyhliadkovú vežu nad Breznom opäť dobyli bežci

Pretekárov od extrémneho prekážkového behu na vrchol druhej najvyššej rozhľadne na Slovensku neodradilo ani nepriaznivé počasie. ...

24.06.2024 14:46:40 Mesto Brezno

Preventívne proti požiarom. Mestské lesy vybudovali ďalšiu vodnú nádrž

Lesy mesta Brezno po vlaňajšej rekonštrukcii malej vodnej hrádze Brest v Michalovej nedávno dokončili výstavbu ďalšej ...

17.06.2024 10:37:05 Kultúra a šport

Do Brezna dorazil Festival remeselného piva

Námestie ponúklo raj pre pivných nadšencov. K skvelej nálade prispel aj pestrý sprievodný program a hlavne ...

17.06.2024 10:36:04 Mesto Brezno

V záujme zlepšenia rozvoja mesta sa primátor už tradične stretol s občanmi

V Brezne sa už stalo tradíciou, že v záujme zlepšenia komunikácie a rozvoja mesta sa primátor ...

17.06.2024 10:34:33 Mesto Brezno

Banisko sa rozrástlo o predajný stánok a trasa k Vyhliadkovej veži o doplnkovú infraštruktúru

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie v spolupráci s mestom Brezno, ktoré sa pokladá za vstupnú ...

15.06.2024 18:41:05 Kultúra a šport

POZOR ZMENA - žumarovačka - zlaňovanie 16.6.2024

  Z dôvodu nepriaznivej predpovedi počasia na nedeľu sa zajtra žumarovačka - zlaňovanie veže neuskutoční a o ...

13.06.2024 13:57:05 Kultúra a šport

Centrum Horehronia opäť hostilo charitatívny cyklistický pelotón

Už po pätnásty raz putovali naprieč Slovenskom nadšenci cyklistiky, aby pomohli onkologicky chorým deťom a ich ...