Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prvé rokovanie mestského zastupiteľstva majú novozvolení poslanci za sebou

Zverejnené: 19.12.2022 08:41:31
obr: Prvé rokovanie mestského zastupiteľstva majú novozvolení poslanci za sebou

Mestskí poslanci v novom zložení sa stretli na prvom pracovnom zasadnutí. Na programe mali viacero bodov, okrem iného odsúhlasili úpravu šiestich všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa týkajú aj nepopulárnych opatrení, viacročný rozpočet, prijali zvýhodnený úver z Environmentálneho fondu či schválili návrhy na ocenenia za rok 2022.

 

BREZNO. Na ustanovujúcom zasadnutí 28. novembra zložilo sľub 17 poslancov. Ospravedlnená bola Petra Dzurmanová, ktorá ho zložila dodatočne na prvom zastupiteľstve v stredu 14. decembra.

 

O dôvode nepopulárnych opatrení v úvode informoval primátor

Na začiatku rokovania sa poslanci venovali úpravám všeobecne záväzných nariadení (VZN). Zmeny sa týkajú aj nepopulárnej úpravy daní a poplatkov, ku ktorým samosprávy či poslanecké zbory nepristupujú radi. Brezno je však jedným z miest, ktoré ich upravilo v nižšej miere. Ako v úvode informoval primátor Tomáš Abel, v dôsledku vládnych zásahov do rozpočtov samospráv miest a obcí vo forme daňového bonusu, povinného zvyšovania miezd a navýšenia energií sa breznianska samospráva musí vysporiadať s výpadkom viac ako 3 milióny eur. „Musíme tak pristúpiť k navýšeniam, ktoré nie sú likvidačné ani enormne vysoké v takom zmysle, že by sa nedali zo strany obyvateľov zvládnuť. Nie je to tak, že sa obyvatelia teraz idú vyššími daňami podieľať na celkovom výpadku. Podieľať sa budú sumou len vo výške cca 20 %, avšak 80 % musíme zvládnuť cez naše opatrenia vo forme väčšej efektivity práce, šetrenia na energiách, tovaroch a službách a mnohých ďalších. Ďakujem kolegom poslancom, ktorí sa zúčastňovali na pracovných stretnutiach, k zmene opatrení sme sa snažili pristupovať nielen konštruktívne, ale aj citlivo.“

 

Daň z pozemkov sa zvýši o 15 %

Po informáciách primátora poslanci pristúpili k jednotlivým návrhom VZN. Ako prvé na vedomie vzali vyhodnotenie pripomienkového konania k VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania za rok 2023. Podľa slov vedúcej odboru ekonomiky a financovania Ruženy Šefrankovej, finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane z príjmov, ktorý je mestu poukazovaný zo štátneho rozpočtu. Normatívy pre jednotlivé školské zariadenia mesto počítalo podľa skutočných reálnych výdavkov mesta s tým, že v upravenom VZN sú už zapracované a platné od 1. 1. 2023.

V rámci zmeny ďalšieho VZN sa zvýši daň z pozemkov o 15 %, a to na základe 15%-tnej inflácie v roku 2022, na druhej strane sa zníži úľava na dani vo výške 30 % na pozemky záhrad, ktorá sa bude týkať fyzických osôb (FO) v hmotnej núdzi a FO starších ako 65 rokov. Pri dani zo stavieb vzrastie sadzba o 15 %, okrem stavieb na bývanie a drobných stavieb, pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie o 15 % za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného.

Ročnú sadzbu dane za byt nachádzajúci sa v bytovom dome poslanci ustanovili vo výške 0,50 eura za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy bytu, a za nebytové priestory v bytovom dome bude ročná sadzba vyššia o 15 %. Daňovníkom pri stavbách na bývanie a byty vo vlastníctve FO v hmotnej núdzi a FO starších ako 65 rokov sa zníži o 30 %.

Na základe poslaneckého návrhu Martina Juhaniaka zastupiteľstvo schválilo jednotnú sadzbu dane 3,50 eura za nehnuteľnosti, ktoré sú využívané na podnikateľský účel. Majitelia psa chovaného v rodinnom dome a priľahlom pozemku zaplatia daň nižšiu o 75 %. Daň za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje sa pre rok 2023 nemení.

 

Vyhradené parkovacie miesto bude stáť cca 180 eur

Pri dani za užívanie verejného priestranstva poslanci odhlasovali zvýšenie o 15 % na každý aj začatý m2, v prípade umiestnenia prenosnej sklápacej garáže sa sadzba zvýši na 0,07 eura/m2/deň a pri trvalom parkovaní na 0,042 eura/m2/deň. Daň za ubytovanie zostáva na úrovni doposiaľ schváleného VZN.

 „Pre rok 2023 bude takéto vyhradené parkovacie miesto spoplatnené sumou cca 180 eur, čo je necelých 50 centov na deň. V okolitých mestách poplatky za tzv. parkovné sa pohybujú od 300 do 700 eur. Ak by tento poplatok mal byť pre niekoho likvidačný na rozdiel od iných daní a poplatkov, túto daň platiť nemusí (pozn. autora: teda si o vyhradené parkovacie miesto nepožiada, resp. ho zruší). Tak, ako v iných mestách na Slovensku, ide o nadštandardnú službu pre obyvateľov mesta, no nie je nutná,“ povedal primátor.

 

Za komunálny odpad FO zaplatia poplatok 32,85 eura/osoba/rok

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa Brezňanom zvýši v rozmedzí 15 až 20 %. Ako uviedol predseda finančnej komisie Martin Juhaniak, v zmysle nariadenia vlády nedošlo zo strany mesta v minulosti k úprave sadzby, týkajúcej sa hlavne poplatku za uloženie odpadu na skládke – táto sa nenavyšovala. Poslanci odhlasovali, že FO za komunálne odpady (KO) zaplatia 0,09 eura za osobu a kalendárny deň, za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,025 eura za kg, sadzba pre právnické osoby a podnikateľov pri 70, 110 a 1100-litrovej zbernej nádobe 0,025 eura za 1 liter KO, pri veľkoobjemovom kontajneri 0,020 eura za 1 kg KO, za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,025 za 1 kg.

 V rámci úprav VZN vzhľadom na rastúce náklady na prevádzku jednotlivých školských zariadení a zvyšovanie cien energií poslanci odhlasovali zmenu výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom a upravili VZN o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu, vo vlastníctve mesta.

 

Schválili prijatie úveru, rozpočet na roky 2023 – 2025, ako aj dotácie

Po majetkových záležitostiach poslanci odsúhlasili prijatie návratných zdrojov financovania z Environmentálneho fondu, čo ešte mesto doposiaľ nikdy nevyužilo. Úver 5 363 153 eur mesto použije na vykrytie kapitálových výdavkov, pričom 5 304 647 eur samospráva použije na realizovanie investičných akcií v roku 2023 a z 58 506 eur bude žiadať refundovať výdavky, ktoré boli už čiastočne realizované v roku 2022, avšak pokračujú aj v roku 2023.

 Na rad prišiel jeden z najdôležitejších bodov zastupiteľstva, a to rozpočet na roky 2023 – 2025, ktorý poslanci schválili (podrobný článok o rozpočte prinášame na strane 5).

 Odhlasovali tiež návrh poradovníka na byty, na vedomie vzali správu o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2022 a správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 9. 2022 do 31. 10. 2022.

 Na pokrytie nákladov spojených s dočasným užívaním majetku odobrili dotácie športovým telesám, a to ŠK Flipper 1653,35 eura, Športovému klubu plávania 1261,08 eura, Ice Skating team Brezno 490,93 eura, HK Brezno 6320,77 eura, ako aj kultúrnemu telesu DFS Šťastné detstvo vo výške 1669,99 eura či dotáciu na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste na rok 2023 vo výške 24 000 eur.

 

Odsúhlasili nový Komunitný plán na roky 2023 – 2027

Poslanci schválili správu o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky za rok 2021. Ako informovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, mesto splnilo väčšinu opatrení, pričom sa rieši predovšetkým oblasť bývania, vzdelávania, zamestnanosti. Na vedomie vzali správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta za rok 2021 a schválili nový Komunitný plán sociálnych služieb mesta na roky 2023 – 2027, ktorý pripravila firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti spracovania strategických dokumentov pre samosprávy v spolupráci so zamestnancami mestského úradu, organizáciami a obyvateľmi. „Realizovaný bol integrovaným systémom, aby nebola vylúčená žiadna z komunít na území mesta, pretože táto oblasť zahŕňa aj vzdelávanie, bývanie, bezpečnosť, šport. Všetky uvedené politiky, ktoré sú obsiahnuté v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Brezno, sú integrálnou súčasťou príslušných prenesených a originálnych kompetencií, synergicky vplývajú na zvyšovanie kvality života jednotlivca a v konečnom dôsledku celej komunity.“

 

Výsledok kontroly NKÚ ukázal, že mesto nemalo žiadne porušenia ani zistenia

Hlavná kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023, ktorý poslanci schválili, zároveň vzali na vedomie správu o výsledku dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem subjektu územnej samosprávy pri hospodárení s majetkom mesta – s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta, kde nebolo zistené nezákonné prideľovanie bytov, ako aj správu o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2021, pričom kontrolovaným subjektom bola Základná umelecká škola v Brezne.

Nasledovala správa o výsledku kontroly NKÚ, príjmov obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie. Ako informovala prednostka Zuzana Ďurišová, kontrolovaným obdobím bol rok 2020 a z kontroly je vypracovaný záznam o výsledku. „Som veľmi rada, že tak, ako v minulom období pri kontrolách NKÚ, ani tentokrát sme nemali žiadne porušenia, zistenia, čo je výborný výsledok. Ďakujem všetkým zamestnanom odboru vnútornej správy, odboru ekonomiky a financovania za skvele odvedenú právu v období pandémie, kde sa mesto veľakrát muselo spoliehať len na vlastnú správnosť postupov, ktoré si určilo.“

 Poslanci na vedomie vzali správu o činnosti mestskej polície. Pri tejto príležitosti sa primátor mestským policajtom verejne poďakoval za ich prácu, s ktorou vyjadril aj spokojnosť. Na vedomie vzali správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022, ktorú podali riaditelia škôl a školských zariadení. Zastupiteľstvo taktiež poďakovalo vedeniu škôl a zamestnancom za náročnú a dobre odvedenú prácu.

 

Schválili mená jednotlivcov a kolektívov na ocenenia mesta za rok 2022

Blíži sa slávnostné mestské zastupiteľstvo, ktoré je tradične spojené s oceňovaním osobností. Na základe schválenia poslancami Cenu mesta Brezna udelia týmto jednotlivcom a kolektívom: PhDr. Miroslav Glembek, Záchranná zdravotná služba. Cenu primátora mesta Brezna si odnesie Dychový orchester mesta Brezno – 70. výročie vzniku, MUDr. Lucia Gorduličová, Spevácka skupina Senior pri Dennom centre Prameň, MUDr. Anna Dibáková, OOCR Horehronie a titul Čestný občan mesta Brezna získa doc. Ing. Milan Fiľo PhD., Dr. h. c.

Zároveň delegovali zástupcov do Rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a do Mestskej školskej rady, prísediacich Okresného súdu v Brezne na volebné obdobie 2023 – 2026, doplnili poslanca mestského zastupiteľstva na výkon sobášiaceho.

Predĺžili tiež platnosť strategického rozvojového dokumentu Program rozvoja mesta 2016 – 2022 do doby schválenia nového Programu rozvoja mesta Brezna na roky 2023 – 2032, t. j. do 30. 6. 2023.

V závere prednostka informovala o organizačných zmenách mestského úradu, pričom k nim došlo hlavne z dôvodu, že zamestnanci odchádzajú do dôchodku alebo na materskú dovolenku.

Po rozsiahlom rokovaní primátor kolegom poslancom poďakoval za schválenie rozpočtu na zložitý budúci rok a ukončil prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

19.02.2024 10:38:14 Mesto Brezno

Na starom cintoríne rozširujú hrobové miesta

 V prvej etape výstavby na starom cintoríne pribudne štyridsať hrobových miest. S prácami by mali Technické ...

19.02.2024 10:37:27 Mesto Brezno

Technické služby sa popri iných činnostiach venujú aj oprave ciest

Od začiatku roka sa techničiari venujú aj oprave ciest a chodníkov. Začali na hlavných ťahoch, ktoré ...

19.02.2024 10:36:28 Kultúra a šport

V Brezne počas jarných prázdnin môžete s deťmi zavítať na športoviská alebo do kina

  V termíne od 19. do 25. februára si jarné prázdniny budú užívať aj deti v Brezne. ...

19.02.2024 10:34:08 Mesto Brezno

Na regionálnom združení miest a obcí Horehronia rezonovali témy zamerané na sociálnu oblasť

  V stredu 7. februára sa v hoteli Ďumbier uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí ...

15.02.2024 08:19:51 Mesto Brezno

Energia zo slnka už osvetľuje vnútrobloky aj v noci

V rámci rozsiahleho environmentálneho projektu, na ktorý Brezno získalo prostriedky z Nórskych grantov, vlani vo vybraných ...

14.02.2024 11:23:50 Mesto Brezno

V meste začali s opodstatneným výrubom drevín

Technické služby sa venujú aj orezávaniu a výrubu drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych ...

12.02.2024 08:04:08 Mesto Brezno

Novinkou na Ulici Boženy Němcovej je nové verejné osvetlenie

Vlani v lete mesto začalo s realizáciou výstavby prvej etapy Cyklodoprava v meste Brezno – Ulica ...

12.02.2024 08:02:11 Mesto Brezno

Študenti Strednej odbornej školy techniky a služieb si prevzali certifikáty o ukončení mobility Erasmus plus

Certifikáty pri príležitosti úspešného ukončenia vzdelávacej mobility Erasmus plus si študenti Strednej odbornej školy techniky a ...

01.02.2024 11:57:22 Kultúra a šport

Spravujú najvyššie položenú bežkársku trať na Slovensku. Len údržba ratraku ich stojí desaťtisíce eur

Lesné cesty v okolí horského sedla Čertovica sa v zime menia na raj pre bežkárov. Lesy ...

30.01.2024 12:06:39 Kultúra a šport

Dubček sa stal ľudskou tvárou socializmu. Na jeho počesť v Brezne otvoria výstavu

Od prvého februára si návštevníci breznianskej synagógy budú môcť pozrieť unikátnu výstavu venovanú vedúcej osobnosti Pražskej ...

29.01.2024 16:36:05 Kultúra a šport

Školičku korčuľovania majú prváci a druháci za sebou

Prváci a druháci všetkých základných škôl v Brezne sa učili korčuľovať a zdokonaľovať korčuliarske zručnosti. Hlavným ...

29.01.2024 16:35:26 Mesto Brezno

Vďaka odstráneným vrakom v Brezne sa uvoľnilo osem parkovacích miest

Mestská polícia rieši situáciu s vozidlami, ktoré sú dlhodobo odparkované na odstavných miestach, verejných priestranstvách mesta, ...

26.01.2024 13:17:53 Mesto Brezno

Slávnosť odovzdávania ocenení osobnostiam mesta spestrí vystúpenie sólistky orchestra Gustava Broma

 Pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Brezno sa v piatok 26. januára uskutočnia spomienkové oslavy. Tradične ...

22.01.2024 14:15:10 Mesto Brezno

Na radnici diskutovali so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity ako aj ministrom investícií

V Brezne privítali dve vzácne návštevy – vo štvrtok splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra ...

22.01.2024 14:13:35 Mesto Brezno

Epidemiologická situácia v okrese je nepriaznivá. Návštevy na oddeleniach nemocnice zakázali

Nemocnica s poliklinikou v Brezne zakázala návštevy pacientov. K opatreniu pristúpila pre zhoršenú epidemiologickú situáciu vo ...