Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci schválili založenie novej obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier

Zverejnené: 27.02.2023 14:30:28
obr: Poslanci schválili založenie novej obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier

Mestskí poslanci sa stretli na svojom pravidelnom pracovnom zasadnutí. Na programe mali viacero bodov, okrem iného schválili úpravu troch VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v meste, založenie obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier, ako aj prijatie úveru na regeneráciu štyroch vnútroblokov zameranej na revitalizáciu zelenej infraštruktúry.

 

BREZNO. V poradí tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo vo štvrtok 23. februára.

Upravili podmienky troch VZN týkajúcich sa sociálnej oblasti

V úvode zasadnutia poslanci schválili úpravu troch všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa sociálnej oblasti mesta. V rámci prvého VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ďalších sociálnych služieb došlo k úprave úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby tak, že paušálna hodinová sadzba sa zmenila na úhradu za jednotlivé úkony na hodinu. Za sebaobslužné úkony, sociálne aktivity a dohľad si prijímatelia sociálnej služby zaplatia 1,80 eura/h, za úkony starostlivosti o domácnosť 2,50/h. Úhradu za požičanie pomôcky poslanci zaokrúhlili z 0,15 na 0,20 eura.

 V zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka upravili výšku racionálnej aj diabetickej stravy na základe zvýšenia sumy zo strany dodávateľa. Zároveň doplnili akceptáciu zmeny trvalého pobytu na mesto Brezno počas zaradenia žiadosti v poradovníku, ak bola iná v čase podania žiadosti do tohto zariadenia.

 Na základe odporúčania hlavnej kontrolórky mesta odhlasovali zmenu VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, kde presnejšie zadefinovali, kto môže preukázať splnenie podmienky na poskytnutie príspevku, čo sa považuje za splnenie podmienky zamestnania, alebo zárobkovej činnosti, ako aj obsah potvrdení vystavených zamestnávateľom. V súvislosti so znížením administratívnej záťaže v súlade s platnou legislatívou upravili žiadosť, ktorá je prílohou VZN a na zistenie záväzkov po lehote splatnosti rozšírili rozsah potvrdení.

V rámci dodatku Štatútu mesto Brezno zriadili poslanecké grémium

Z dôvodu zefektívnenia priebehu mestského zastupiteľstva poslanci pred jeho konaním rokujú na pracovnom stretnutí, kde podrobne rozoberajú jednotlivé body programu, ako aj riešia rôzne problémy a aktuálne otázky v meste. Na základe predloženého návrhu viceprimátora Andreja Barančoka v Štatúte mesta Brezno schválili dodatok, ktorým vymedzili jasné pravidlá fungovania, ako aj zriadenie poslaneckého grémia, ktoré je už bežnou súčasťou väčšiny samospráv na Slovensku.

Schválili vznik obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier, s. r. o.

Po majetkových záležitostiach primátor Tomáš Abel poslancom predložil návrh založenia obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Mestský hotel Ďumbier, ktorý jednohlasne schválili. Objekt mesto prevzalo v auguste minulého roka a odvtedy je zaradený pod činnosť príspevkovej organizácie Technické služby (TS), ktoré ho budú mať len v správe, nie v majetku. Ako informoval primátor, založením spoločnosti sa zefektívnia služby s plnou účasťou mesta, čo prinesie ďalšie prostriedky do rozpočtu samosprávy. Hotel bude vykonávať podnikateľské činnosti, ktoré majú dobré vyhliadky na úspešné fungovanie. Treba tiež dodať, že mesto vlani s Hotelovou a Obchodnou akadémiou v Brezne podpísalo memorandum o spolupráci.

 Na návrh primátora poslanci do funkcie prvého konateľa do výberového konania schválili riaditeľa TS Lukáša Jeremiáša s tým, že aj vzhľadom na prevádzku, ktorú zabezpečujú, treba vykonať prvotné úkony týkajúce sa založenia obchodnej spoločnosti. Do dozornej rady Mestského hotela Ďumbier zvolili zástupkyňu riaditeľky Hotelovej akadémie Evu Petríkovú a poslancov: Mateja Garaja, Martina Ridzoňa, Andreja Barančoka a Erika Duhana.

Rozhodli o odovzdaní výťažku a prijatí výhodného úveru

Výťažok z vyzbieraných vrchnákov v konštrukciách v tvare srdca umiestnených na nábreží Hrona a pri nemocnici mesto vždy venuje na charitatívne účely. Tentokrát získanú finančnú čiastku vo výške 286 eur po odhlasovaní zastupiteľstvom mesto daruje ťažko zdravotne postihnutému Slávkovi Flochovi na úhradu kúpeľnej liečby.

 Na vedomie vzali správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – úveru z Environmentálneho fondu. Schválili regeneráciu štyroch vnútroblokov v Brezne, a to na Mazorníkove – MPČĽ, 9. mája vstup, 9. mája stred, na ŠLN a prijatie úveru na každý vnútroblok samostatne, vo výške dovedna viac ako 193 000 eur. Predmetom projektov je celková regenerácia, revitalizácia a obnova vnútroblokových priestorov, zlepšenie kvality životného prostredia. Výhodou úveru, ktorý je poskytovaný prioritne na nehospodársku činnosť, je úroková sadzba vo výške 0,1 % p. a., splatnosť od 3 do 20 rokov a nezapočítava sa do dlhu mesta.

Zvolili členov do správnej rady neziskovky a nemocnice

Mestské zastupiteľstvo opätovne zvolilo za členov Správnej rady neziskovej organizácie Brezno pre občanov Tomáša Abela, Andreja Barančoka, Miroslava Fašanga, ďalších dvoch členov Petru Dzurmanovú, Martina Ridzoňa a do dozornej rady Daniela Struhára, Júliusa Obernauera a Ľubicu Štugnerovú.

 Z funkcie člena Správnej rady Nemocnice s poliklinikou Brezne odvolali Stefana Arina Ianecska z dôvodu, že už nie je poslancom mestského zastupiteľstva, a schválili nového člena Jána Králika.

 Na vedomie vzali správy hlavnej kontrolórky Ingrid Veverkovej o kontrolnej činnosti v roku 2022, o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, na základe ktorej navrhli úpravu tohto VZN, ako aj vzali na vedomie správu o výsledku kontrol vybavovania a prešetrovania petícií a sťažností za rok 2022, pričom kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

 Po otázkach a interpeláciách poslancov primátor tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

27.03.2023 11:38:20 Mesto Brezno

Starostlivosť o studničky uja Libiča

Mesto Brezno spoločne s Technickými službami a Lesmi mesta Brezno prevzalo štafetu starostlivosti o vzácne studničky, ktoré nám zanechal ...

27.03.2023 11:37:21 Mesto Brezno

Primátor privítal prvú Breznianku narodenú v roku 2023

BREZNO. V piatok 24. marca primátor Tomáš Abel na pôde mestského úradu privítal prvú Breznianku narodenú v tomto ...

27.03.2023 11:36:18 Mesto Brezno

Výživový poradca Michal Páleník: Neodporúčam úplne sa postiť viac ako dva dni

Michal Páleník – odborník na zdravú životosprávu, známy ako výživový expert z obľúbenej šou Extrémne premeny či ...

27.03.2023 11:35:22 Mesto Brezno

Sviatočnú atmosféru v Brezne obohatia Veľkonočné trhy

S blížiacimi sa sviatkami jari do Brezna opäť zavítajú Veľkonočné trhy. Podujatie na námestí spríjemní kultúrny ...

27.03.2023 11:33:36 Kultúra a šport

Základná umelecká škola oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska koncertom

Základná umelecká škola v Brezne oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska, ktoré slúži na vyučovanie literárno-dramatického a tanečného ...

27.03.2023 11:32:47 Mesto Brezno

Po zime opravujú cesty a čistia priepusty

BREZNO. Technické služby sa po zime pustili do opravy miestnych komunikácií v Brezne. Minulý týždeň práce realizovali ...

27.03.2023 11:32:03 Mesto Brezno

S príchodom jari Technické služby už tradične čistili vstupy do mesta

Technické služby Brezno sa minulý týždeň už tradične v tomto období venovali čisteniu vstupov do mesta. Popri ...

27.03.2023 11:30:58 Mesto Brezno

Odstránené stromy nahradia tisom

Mesto Brezno prostredníctvom Technických služieb zrealizovalo výrub na ŠLN, a to v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na ...

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...