Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali poslednýkrát pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami

Zverejnené: 27.09.2022 13:39:12
obr: Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali poslednýkrát pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami

Mestskí poslanci sa stretli na poslednom pracovnom zasadnutí pred októbrovými voľbami do orgánov samosprávy obcí, preto sa poďakovaniami nešetrilo. Okrem iného schválili úpravu piatich všeobecne záväzných nariadení, dotáciu kultúrnym a športovým telesám, oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie podala správu o činnosti za vlaňajšok ako aj Technické služby za prvý polrok tohto roka.

 

BREZNO. V úvode rokovania sa primátor Tomáš Abel poďakoval poslancom za konštruktívnu 4-ročnú spoluprácu, za všetko, čo sa v meste mohlo zrealizovať pre obyvateľov mesta, zároveň všetkým, ktorí sa zapájali aj do nových aktivít počas dvoch ťažkých pandemických rokov, kedy osobne pomáhali. Zároveň poďakoval hlavnej kontrolórke, prednostke mestského úradu, vedúcim odborov, všetkým zamestnancom, predstaviteľom a riaditeľom organizácií, nemocnice, škôl, občianskym združeniam, všetkým, ktorí s mestom spolupracovali.

Schválili úpravu VZN o pyrotechnike, ako i poskytovaní služieb v Boženke

V poradí 43. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 21. septembra. Medzi prvými bodmi poslanci odhlasovali úpravu VZN o verejnom poriadku a o pyrotechnických výrobkoch, kde išlo o zosúladenie niektorých pojmov s ich aktuálnym znením v príslušných predpisoch. Po tomto VZN prišlo na rad ďalšie, a to o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka. Na základe schválenej úpravy, v prípade, že budúci prijímateľ sociálnej služby v zariadení má trvalý pobyt mimo mesta Brezno, podmienkou na poskytnutie sociálnej služby je zmena trvalého pobytu na adresu zariadenia. Upravila sa tiež výška úhrady za ubytovanie na dvojnásobok, ak je dvojlôžková izba obsadená z objektívnych príčin len jednou osobou. Súčasťou doplneného VZN je aj úhrada za iné činnosti, ktoré skvalitňujú poskytovanie sociálnych služieb, a to rekondično-rekreačné aktivity vykonávané individuálne fyzioterapeutom a úhrada pre samoplatcu, ktorý požiada o sociálnu službu v zariadení bez posúdenia, na základe vlastného rozhodnutia.

Reč bola aj o hazardných hrách a Územnom pláne mesta

Zastupiteľstvo na vedomie vzalo vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN o obmedzení hazardných hier na území mesta Brezno v roku 2023. V zmysle zákona sa prevádzkovanie hazardných hier zakazuje vykonávať počas 12 dní v kalendárnom roku, ustanovených VZN, okrem toho je zakázané prevádzkovať hazardné hry aj na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.

 Poslanci tiež schválili zmeny a doplnky v Územnom pláne mesta Brezno, ktoré riešia dve lokality. Ide o kasárne a Banisko juh, pričom v oboch prípadoch sa mení zastavanosť územia max. do výšky 80 % a podlažnosť budov do výšky šiestich podlaží.

Odhlasovali dotácie kultúrnym a športovým telesám

Po majetkových záležitostiach poslanci vzali na vedomie plnenie rozpočtu mesta Brezno za I. polrok 2022, správu o stave a vývoji pohľadávok za II. štvrťrok 2022 a správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 6. do 31. 8. 2022.

 Odhlasovali dotáciu Dychovému orchestru Brezno vo výške 1300 eur na slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia založenia DH Mostárenka a 70. výročia založenia Dychového orchestra Brezno a zmenu účelu 500-eurovej dotácie pre Horehronské múzeum, ktoré financie použije na dotlač Omaľovánky Bomburove záhady. Dotáciu dostanú aj športovci, a to na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku. Ice Skating Team – Brezno 389,87 eura a Športový klub plávania 2278,08 eura.

Vývoj Technických služieb je veľmi dobrý

Poslanci vzali na vedomie správy hlavnej kontrolórky o výsledku vykonávania základnej finančnej kontroly v základných školách, Centre voľného času a o výsledku kontroly čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v Technických službách (TS), na ktorých činnosť zareagoval aj primátor Tomáš Abel. Ako uviedol, v roku 2015 bolo v TS množstvo problémov, ktoré sa týkali nielen personálnych vecí, ale aj vybavenia. „Dnes sú TS v porovnaní s inými mestami nadštandardne vybavené. Techniku, ktorú sme získali za posledné roky, rátame v miliónoch eur. Samozrejme, chceme sa v tomto zlepšovať aj ďalej a vytvárať čo najlepšie prostredie pre našich zamestnancov, keďže od nich očakávame kvalitnú prácu, musia mať vytvorené aj kvalitné podmienky. Čo sa týka odborného personálneho obsadenia, aj tu sme dopĺňali zamestnancov na rôzne profesie, no máme veľakrát problém nájsť ľudí so špecializáciou, odbornosťou. A to sa týka nielen TS, ale aj mestského úradu či ďalších organizácií. Do budúcna TS majú potenciál ďalej fungovať, chceme ich udržať, ale už dnes sa musíme zaoberať tým, že máme mnoho ľudí v preddôchodkovom veku. Je nutné počítať s tým, že musí nastúpiť akoby ďalšia generácia a učiť sa popri ľuďoch, ktorí tam sú. Toto všetko bude mesto čakať.“ Ako dodal na záver, vývoj TS je veľmi dobrý, robia práce, ktoré v minulosti nerobili.

Záver rokovania patril mnohým poďakovaniam

Riaditeľka OOCR Región Horehronie a združenia cestovného ruchu Klaster Horehronie predložila informatívnu správu o činnosti a hospodárenia za rok 2021 a riaditeľ Technických služieb za prvý polrok 2022. Zástupcom oboch organizácií a ich zamestnancom primátor ako i poslanci poďakovali za činnosť a za kvalitne odvedenú prácu.

 V závere do Rady školského zariadenia pri Centre voľného času schválili zástupcov mesta: Martina Juhaniaka, Miroslava Barana a Roberta Schmidta.

 Poslanci ako i predsedovia komisií mestského zastupiteľstva sa poďakovali za spoluprácu v ostatnom volebnom období, za enormnú prácu vedenia mesta a všetkých organizácií, ktoré prispeli k rozvoju Brezna na všetkých úrovniach. Dlhoročná poslankyňa Eva Skačanová, ktorá sa už v najbližších voľbách nebude uchádzať o hlasy voličov, sa poďakovala primátorovi za to, s akou vervou a elánom riadi mesto, ako aj kolegom poslancom, za roky prežité v zastupiteľstve, čo ju obohatilo nielen profesijne, ale aj ľudsky. Vďakou kolegyni nešetril ani primátor a celý poslanecký zbor, ktorý rokoval poslednýkrát pred komunálnymi voľbami 2022. Najbližšie sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezne na konci novembra.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

30.01.2023 14:27:48 Mesto Brezno

Technické služby aj vlani zrealizovali veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov

Technické služby Brezno bilancujú. Vlani zvládli zrealizovať všetky stanovené výzvy, ako i plnohodnotne poskytnúť služby obyvateľom mesta. ...

30.01.2023 14:27:07 Mesto Brezno

Spomienkovými oslavami si uctili pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu

Tridsiaty prvý január 1945 sa stal pamätným a dôležitým dátumom pre obyvateľov Brezna, ktorí s radosťou vítali slobodu ...

30.01.2023 14:26:09 Mesto Brezno

V Brezne ocenili osobnosti mesta za rok 2022

Primátor Brezna ocenil osobnosti mesta za rok 2022. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela ...

30.01.2023 14:25:05 Mesto Brezno

V hoteli Ďumbier kompletne renovujú izby

Mesto Brezno pokračuje v rekonštrukcii hotela Ďumbier. Po obnove fasády, strechy, žľabov, výmene okien, prišla na rad ...

30.01.2023 14:23:47 Mesto Brezno

Michaela Padúchová zo Športového streleckého klubu Brezno dosiahla nový slovenský rekord

Veľkolepý úspech zaznamenala v Holíči pretekárka Športového streleckého klubu Brezno Michaela Padúchová. S výkonom 424,4 bodu v disciplíne vzduchová ...

30.01.2023 14:20:04 Mesto Brezno

Mestský dom kultúry má dostať nový šat. Do užšieho kola súťaže postúpili štyri architektonické návrhy

Mesto Brezno vlani na konci roka vyhlásilo súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie mestského domu kultúry. ...

25.01.2023 10:26:39 Mesto Brezno

Sabína Špániková: Baví ma posúvanie vlastných limitov

Má iba 15 rokov a už je slovenskou juniorskou šampiónkou v plávaní. Počas Európskeho olympijského festivalu mládeže ...

23.01.2023 10:35:33 Mesto Brezno

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej ...

23.01.2023 10:34:34 Mesto Brezno

Referendum o zmene Ústavy SR je neplatné. V okrese Brezno bola účasť voličov necelých 32 percent

Na Slovensku sa v sobotu 21. januára konalo deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Týkalo sa zmeny ...

23.01.2023 10:33:38 Mesto Brezno

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Mesto Brezno upozorňuje občanov, že do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, ...

23.01.2023 10:32:26 Mesto Brezno

Podporte petíciu za záchranu nemocnice v Brezne a jej zaradenie do II. úrovne

Tento týždeň v Brezne spúšťajú petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o., v celom jej doterajšom rozsahu ...

23.01.2023 10:31:31 Mesto Brezno

Prevádzka klziska na námestí už skončila

Radosť do Brezna prinieslo klzisko na námestí, ktoré fungovalo od polovice decembra. Jeho prevádzka už skončila, ...