Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu počítalo so všetkým, na čo boli obyvatelia doposiaľ zvyknutí

Zverejnené: 12.01.2021 14:26:13
obr: Mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu počítalo so všetkým, na čo boli obyvatelia doposiaľ zvyknutí

Breznianski poslanci okrem iného schválili úpravu piatich VZN, zrušili hazardné hry na území mesta, odsúhlasili prijatie kontokorentného úveru a rozpočet na roky 2021 – 2023.

 

BREZNO. Dvadsiate šieste rokovanie mestského zastupiteľstva sa konalo 15. decembra.

 

Znížili daň za ostatné stavby z 3 na 1,50 eura

Úvod mestského zastupiteľstva patril úprave všeobecne záväzných nariadení mesta. Prvé sa týkalo VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje. Brezno tak, ako väčšina slovenských miest a obcí, vlani v januári schválilo zvýšenie dani z nehnuteľností, pričom najviac sa to prejavilo pri ostatných stavbách, keď pôvodná sadzba v roku 2020 vzrástla z 0,740 €/m2 na 3,000 €/ m2. Poslanci odhlasovali túto sadzbu znížiť na polovicu, t. j. na 1,50 €/m2.

 

Odsúhlasili tiež výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského zariadenia, v zariadeniach školského  stravovania  na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta na rok 2021, pričom pri určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku boli zohľadňované aj príjmy škôl a školských zariadení získané od rodičov, alebo iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť alebo od žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi.

 

Zrušili hazardné hry na území mesta

Poslanci schválili dodatok VZN o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome na Ulici Štvrť Ladislava Novomeského, ako aj úpravu VZN o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta v platnom znení.

   Zastupiteľstvo tiež odsúhlasilo VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín, hazardných hier na území Brezna. „Splnili sme sľub, ktorý sme dali obyvateľom nášho mesta. Herňu ani kasíno už nie je možné zriadiť v budovách hotelov, motelov a penziónov, v budovách pre obchod a služby, pre kultúru a verejnú zábavu a ani v bytových domoch. V účinnosti budú ešte licencie, ktoré sme udelili týmto zariadeniam a končia v auguste  2024,“ uviedol primátor Tomáš Abel. Dozor a kontrolu dodržiavania VZN sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci mesta a príslušníci mestskej polície.

 

Schválili rozpočet mesta na roky 2021 - 2023

Po majetkových záležitostiach prišiel na rad jeden z dôležitých bodov zasadnutia, a to schválenie rozpočtu na roky 2021 - 2023. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu počítalo so všetkým, na čo boli obyvatelia doposiaľ zvyknutí. „Týka sa to hlavne sociálnych služieb, naďalej poskytneme poukážky pre seniorov, príspevok pri narodení dieťaťa, opatrovateľskú službu, sociálny taxík, MHD zadarmo, podporíme mladé talenty, ako aj činnosť kultúrnych a športových telies, občianskych združení a ďalšie služby, ktoré nie sú štandardom v každom meste. Napriek tomu, že sme v období celospoločenskej krízy, pokračovať budeme aj  v rozvojových a investičných projektoch. Počítame s výstavbou cyklistickej infraštruktúry, spevnených plôch, obnovou ciest a chodníkov vo všetkých častiach mesta,  sociálnych zariadení v ZŠ K. Rapoša či ďalšieho bloku v MŠ Mazorníkovo, materských škôl na uliciach Hradby a B. Nemcovej.“

 

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné prostriedky určené na výstavbu bytov, dobudovanie teplovodných prípojok či dopracovanie viacerých projektových príprav, a to na kanalizačné a vodovodné siete, riešenie relaxačno- oddychových zón, parkov, detských ihrísk a športovísk na Mazorníkove, ŠLN, F. Kráľa a iných, na kruhovú križovatku pri Bille, obnovu nového cintorína, renováciu zvonice a hrobov J. Chalupku a K. Kuzmányho. Samospráva tiež v prípade schválenia projektov podporí oblasť odpadového hospodárstva, bioodpadu a rozumných riešení (kamerový systém, parkovanie, bezpečnosť a verejné osvetlenie).

 

Odsúhlasili prijatie úveru

Prvýkrát za šesť rokov mesto využije komerčný úver. Vlani končilo s mierou zadĺženia 20 % a tento rok to bude 22 %, čo je pod priemerom  zadĺženia miest a obcí Slovenska (zo zákona môže byť až 60 %).  Poslanci schválili prijatie kontokorentného úveru vo výške 900 000 eur, ktorý mesto splatí do konca roka 2021, a investičného úveru 2 000 000 eur, ktorý bude čerpaný na financovanie investičných akcií v roku 2021.

 

Odsúhlasili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Vodozádržné opatrenia – lokalita Fraňa Kráľa/ČSA, Brezno vo výške viac ako 120 000 eur. Cieľom projektu je zníženie rizika vytvárania lokálnych zamokrení ako aj pretekanie kanalizácie v dôsledku jej preťaženia počas výdatných zrážok. Zároveň je snahou navrhnúť také vodozádržné opatrenia, ktoré budú spájať estetickú funkciu s funkciou zlepšovania kvality vsakovanej vody. Celková výška výdavkov na projekt je 122 406,76 eura, z toho výška spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta predstavuje sumu  6120,34 eura.

 

Cena za vodné a stočné v Podkoreňovej sa zvýši

Poslanci tiež schválili informatívnu správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 8. 2020 do 31.10. 2020, o výsledku kontroly plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva či hospodárenia s finančnými prostriedkami

sociálneho fondu, plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2021, všetky správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2019/2020 či návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí mestského zastupiteľstva v prvom polroku 2021.

 

Odsúhlasili návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2020 športovým klubom HK klub Brezno, športový klub Fliper a zmenu uznesenia č. 141/2012 zo dňa 20. 7. 2012, zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, za odvádzanie a čistenie odpadových vôd v Podkoreňovej, stočné porastie aj na Hlavine.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ

 


Novinkyviac

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...

05.09.2023 10:06:18 Mesto Brezno

Prioritou mestskej polície aj naďalej bude, aby sa obyvatelia cítili bezpečne

Od augusta do funkcie náčelníka Mestskej polície v Brezne nastúpil Ladislav Majer s dlhoročnými skúsenosťami z ...

04.09.2023 14:46:22 Mesto Brezno

Kvalita ovzdušia v Brezne je už pod drobnohľadom Slovenského hydrometeorologického ústavu

  Mesto Brezno v spolupráci so Smart Cities klubom a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa rozhodlo na námestí umiestniť ...

30.08.2023 23:16:31 Mesto Brezno

Vodičov čaká povinná VÝMENA dokladu

Upozorňujeme občanov na výmenu vodičského preukazu podľa zákona č. č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej ...

28.08.2023 13:43:12 Kultúra a šport

Štvordňový festival jedla a hudby zavítal aj do Brezna

Historické repliky áut prispôsobené na podávanie jedál a nápojov v nevídanom, ale zato unikátnom štýle street ...