Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu počítalo so všetkým, na čo boli obyvatelia doposiaľ zvyknutí

Zverejnené: 12.01.2021 14:26:13
obr: Mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu počítalo so všetkým, na čo boli obyvatelia doposiaľ zvyknutí

Breznianski poslanci okrem iného schválili úpravu piatich VZN, zrušili hazardné hry na území mesta, odsúhlasili prijatie kontokorentného úveru a rozpočet na roky 2021 – 2023.

 

BREZNO. Dvadsiate šieste rokovanie mestského zastupiteľstva sa konalo 15. decembra.

 

Znížili daň za ostatné stavby z 3 na 1,50 eura

Úvod mestského zastupiteľstva patril úprave všeobecne záväzných nariadení mesta. Prvé sa týkalo VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje. Brezno tak, ako väčšina slovenských miest a obcí, vlani v januári schválilo zvýšenie dani z nehnuteľností, pričom najviac sa to prejavilo pri ostatných stavbách, keď pôvodná sadzba v roku 2020 vzrástla z 0,740 €/m2 na 3,000 €/ m2. Poslanci odhlasovali túto sadzbu znížiť na polovicu, t. j. na 1,50 €/m2.

 

Odsúhlasili tiež výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského zariadenia, v zariadeniach školského  stravovania  na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta na rok 2021, pričom pri určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku boli zohľadňované aj príjmy škôl a školských zariadení získané od rodičov, alebo iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť alebo od žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi.

 

Zrušili hazardné hry na území mesta

Poslanci schválili dodatok VZN o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome na Ulici Štvrť Ladislava Novomeského, ako aj úpravu VZN o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta v platnom znení.

   Zastupiteľstvo tiež odsúhlasilo VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín, hazardných hier na území Brezna. „Splnili sme sľub, ktorý sme dali obyvateľom nášho mesta. Herňu ani kasíno už nie je možné zriadiť v budovách hotelov, motelov a penziónov, v budovách pre obchod a služby, pre kultúru a verejnú zábavu a ani v bytových domoch. V účinnosti budú ešte licencie, ktoré sme udelili týmto zariadeniam a končia v auguste  2024,“ uviedol primátor Tomáš Abel. Dozor a kontrolu dodržiavania VZN sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci mesta a príslušníci mestskej polície.

 

Schválili rozpočet mesta na roky 2021 - 2023

Po majetkových záležitostiach prišiel na rad jeden z dôležitých bodov zasadnutia, a to schválenie rozpočtu na roky 2021 - 2023. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu počítalo so všetkým, na čo boli obyvatelia doposiaľ zvyknutí. „Týka sa to hlavne sociálnych služieb, naďalej poskytneme poukážky pre seniorov, príspevok pri narodení dieťaťa, opatrovateľskú službu, sociálny taxík, MHD zadarmo, podporíme mladé talenty, ako aj činnosť kultúrnych a športových telies, občianskych združení a ďalšie služby, ktoré nie sú štandardom v každom meste. Napriek tomu, že sme v období celospoločenskej krízy, pokračovať budeme aj  v rozvojových a investičných projektoch. Počítame s výstavbou cyklistickej infraštruktúry, spevnených plôch, obnovou ciest a chodníkov vo všetkých častiach mesta,  sociálnych zariadení v ZŠ K. Rapoša či ďalšieho bloku v MŠ Mazorníkovo, materských škôl na uliciach Hradby a B. Nemcovej.“

 

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné prostriedky určené na výstavbu bytov, dobudovanie teplovodných prípojok či dopracovanie viacerých projektových príprav, a to na kanalizačné a vodovodné siete, riešenie relaxačno- oddychových zón, parkov, detských ihrísk a športovísk na Mazorníkove, ŠLN, F. Kráľa a iných, na kruhovú križovatku pri Bille, obnovu nového cintorína, renováciu zvonice a hrobov J. Chalupku a K. Kuzmányho. Samospráva tiež v prípade schválenia projektov podporí oblasť odpadového hospodárstva, bioodpadu a rozumných riešení (kamerový systém, parkovanie, bezpečnosť a verejné osvetlenie).

 

Odsúhlasili prijatie úveru

Prvýkrát za šesť rokov mesto využije komerčný úver. Vlani končilo s mierou zadĺženia 20 % a tento rok to bude 22 %, čo je pod priemerom  zadĺženia miest a obcí Slovenska (zo zákona môže byť až 60 %).  Poslanci schválili prijatie kontokorentného úveru vo výške 900 000 eur, ktorý mesto splatí do konca roka 2021, a investičného úveru 2 000 000 eur, ktorý bude čerpaný na financovanie investičných akcií v roku 2021.

 

Odsúhlasili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Vodozádržné opatrenia – lokalita Fraňa Kráľa/ČSA, Brezno vo výške viac ako 120 000 eur. Cieľom projektu je zníženie rizika vytvárania lokálnych zamokrení ako aj pretekanie kanalizácie v dôsledku jej preťaženia počas výdatných zrážok. Zároveň je snahou navrhnúť také vodozádržné opatrenia, ktoré budú spájať estetickú funkciu s funkciou zlepšovania kvality vsakovanej vody. Celková výška výdavkov na projekt je 122 406,76 eura, z toho výška spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta predstavuje sumu  6120,34 eura.

 

Cena za vodné a stočné v Podkoreňovej sa zvýši

Poslanci tiež schválili informatívnu správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 8. 2020 do 31.10. 2020, o výsledku kontroly plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva či hospodárenia s finančnými prostriedkami

sociálneho fondu, plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2021, všetky správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2019/2020 či návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí mestského zastupiteľstva v prvom polroku 2021.

 

Odsúhlasili návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2020 športovým klubom HK klub Brezno, športový klub Fliper a zmenu uznesenia č. 141/2012 zo dňa 20. 7. 2012, zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, za odvádzanie a čistenie odpadových vôd v Podkoreňovej, stočné porastie aj na Hlavine.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ

 


Novinkyviac

29.11.2022 10:49:41 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok si zapísal už 532. ročník

Remeselníci zblízka i z ďaleka, chutné špeciality, vôňa vareného vína, medoviny, množstvo spotrebného tovaru, pestrý kultúrny program či ...

29.11.2022 10:48:52 Mesto Brezno

Mikuláš zavíta aj do Brezna

Na Slovensku sa zachoval zvyk, podľa ktorého putuje Mikuláš so sprievodom, nechýba čert či anjel. Do ...

29.11.2022 10:47:56 Mesto Brezno

Na námestí zapálili prvú adventnú sviečku

Kresťania na Slovensku i vo svete slávili prvú adventnú nedeľu, ktorou sa začína obdobie duchovnej prípravy na ...

29.11.2022 10:47:01 Kultúra a šport

Umelci z partnerských miest majú skutočne veľký talent

Mestský dom kultúry v Brezne ožil aj minulú sobotu, kedy sa o skvelú atmosféru postarali finalisti súťaže Česko ...

29.11.2022 10:46:08 Kultúra a šport

Školička korčuľovania naďalej pokračuje. Pre veľký úspech realizáciu projektu finančne podporilo mesto

Prváci a druháci základných škôl v Brezne sa zábavnou a zároveň poučnou formou učia korčuľovať zadarmo. Vďaka finančnej podpore ...

29.11.2022 10:43:34 Kultúra a šport

Výstava seniorov v Prameni

Seniori z Prameňa sú aktívni a mimoriadne zruční. Svedčí o tom aj výstava ich výrobkov, ktoré si verejnosť mohla ...

24.11.2022 08:49:21

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Boženka podporené z dotácie BBSK

Osobný automobil, altánok či klimatizácia je vybavenie, ktoré mesto Brezno zakúpilo do zariadenia pre seniorov z dotácie ...

22.11.2022 14:48:27 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok začína už tento štvrtok. Prvýkrát ho otvorí sprievod

Ondrejský jarmok mal voľakedy inú podobu, stále však ostal nevšednou spoločenskou udalosťou a zachoval si svoju neopakovateľnú ...

22.11.2022 14:47:40 Mesto Brezno

Prvú adventnú sviečku rozsvietia túto nedeľu aj na námestí v Brezne

Vianoce sa blížia a s nimi i rôzne podujatia, ktoré nám čoraz viac navodzujú sviatočnú atmosféru. Jedno z nich sa ...

22.11.2022 14:46:19 Kultúra a šport

Nenechajte si ujsť hviezdny galaprogram Partnerské mestá majú talent

Po úspešnom spoločnom galaprograme dvoch partnerských miest skvelý projekt z Nového Bydžova prichádza do Brezna. Jedinečné vystúpenie ...

22.11.2022 14:45:22 Mesto Brezno

Pri hrobke rodu Lehotských je už umiestnená aj informačná tabuľka

Jedna z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne sa už vyníma v celej svojej kráse. Návštevníci sa viac o Hrobke ...

22.11.2022 14:44:35 Mesto Brezno

Predstaviteľom samospráv sa poďakovali za náročné štvorročné obdobie

V obradnej sieni mestského úradu predsedníčka Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia Tatiana Čontofalská poďakovala primátorovi a starostom ...