Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto ponúka na predaj pozemky pod zbúraným domom hrôzy

Zverejnené: 15.11.2021 11:39:17
obr: Mesto ponúka na predaj pozemky pod zbúraným domom hrôzy

Dohodli sa na tom breznianski poslanci na 34. pracovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

 

Rokovanie sa vzhľadom na mimoriadne nepriaznivú epidemickú situáciu konalo formou videokonferencie.

Mesto chce predať prebytočný majetok

Hneď v úvode sa plénum zaoberalo najrozsiahlejším bodom programu, v ktorom rozhodovalo o predaji, kúpe, zámene alebo prenájme majetku mesta. Vzhľadom na doterajšie nemalé investície do rozvoja cyklistickej infraštruktúry v Brezne poslanci schválili odkúpenie štyroch pozemkov v miestnej časti Mazorníkovo, ktoré majú byť súčasťou plánovanej cyklotrasy spájajúcej najväčšie breznianske sídlisko s centrom mesta.

Volení zástupcovia odobrili aj podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku v areáli futbalového štadióna na Ulici ŠLN. Mesto chce na predmetnom pozemku umiestniť a prevádzkovať zmrzlinový stánok spolu s priľahlým detským ihriskom, čo je aj podmienkou dlhodobého nájmu. Rovnako si počínali pri schvaľovaní ďalšej verejnej súťaže, tentokrát o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Predné Halny. Ide o nehnuteľný majetok mesta, na ktorom sa v minulosti nachádzal dom hrôzy, a keďže samospráva nemá na predmetných pozemkoch žiadny investičný zámer, rozhodla sa ich predať.

Vysporiadali pozemky pod rozhľadňou

Po odsúhlasení poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie vo vlastníctve mesta nasledoval bod, v ktorom sa poslanci v záujme majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod vyhliadkovou vežou stotožnili s návrhom na ich odkúpenie od Slovenského pozemkového fondu.

Rokovanie pokračovalo správami hlavnej kontrolórky o výsledku kontrol dodržiavania infozákona v príspevkovej organizácii Technické služby Brezno, ako aj plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva. Plénum si následne vypočulo ďalšie správy, tentoraz o výchovno-vzdelávacej činnosti všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za uplynulý školský rok.  

Poznáme mená nových ocenených

Na novembrovej schôdzi poslanci diskutovali aj o návrhoch na ocenenia za rok 2021. Cenu mesta Brezna sa rozhodli udeliť Ing. Milanovi Kováčikovi PhD. za jeho celoživotnú prácu v prospech občanov Brezna pri príležitosti jeho 80. narodenín, matrikárkam Viere Makovej a Marte Michalíkovej za dlhodobú a neoceniteľnú prácu pre mesto, a Gabrielovi Obernauerovi za celoživotný prínos v oblasti kultúry. Titul Čestného občana získa rodák z Brezna doc. RNDr. Vavrinec Böhm CSc., ktorý sa svojou významnou činnosťou v oblasti hydrogeológie a vzdelávania mládeže pričinil o šírenie dobrého mena mesta a rozvoj poznatkov o území, v ktorom žijeme. Cena primátora zostáva nateraz otvorená.

Zastupiteľský zbor v závere rokovania schválil aj poskytnutie dotácií pre účely kultúry a športu určené na krytie nákladov spojených s výpožičkou nebytových priestorov v mestskom dome kultúry pre Dychový orchester Brezno a Detský folklórny súbor Šťastné detstvo, a rovnako aj ľadovej plochy v Aréne pre Hokejový klub Brezno a Ice Skating Team. Túto formu podpory poslanci odsúhlasili aj pre plavcov z ŠK Flipper a Florbalový klub Brezno. Všetky spomínané kultúrne a športové subjekty spĺňali podmienky na poskytnutie pomoci, pričom mesto o ňu oficiálne požiadali.

 

autor článku : Eva Šipošová | foto: GOOGLE MAPS


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...