Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto Brezno bude hospodáriť s najvyšším rozpočtom v histórii samosprávy

Zverejnené: 20.12.2021 10:25:43
obr: Mesto Brezno bude hospodáriť s najvyšším rozpočtom v histórii samosprávy

Mestskí poslanci rokovali prostredníctvom videokonferencie. Na programe mali viacero bodov, zásadným bolo schvaľovanie rozpočtu na roky 2022 – 2024. Okrem iného vzali na vedomie úpravu VZN v oblasti školstva, schválili žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Cykloprístrešky pri školských zariadeniach v Brezne a na zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na MPČĽ.

 

BREZNO. V poradí 35. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 15. decembra.

Ak novela nadobudne účinnosť, mesto súkromnej MŠ poskytne dotáciu

V úvode zasadnutia poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezno na rok 2022. Ako informovala vedúca odboru ekonomiky a financovania Ružena Šefranková, v NR SR bola schválená poslanecká novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, avšak účinnosť ešte nenadobudla. „Novela sa týka rovnakého financovania škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa, čiže v prípade mesta Brezno aj súkromnej Materskej školy EBG. Ak novela nadobudne účinnosť, mesto musí tejto MŠ poskytnúť dotáciu vo výške 13 000 eur. Zmena v tomto prípade bude vykonaná novelizáciou predkladaného VZN, zmenou rozpočtu a následne zmluvou o poskytnutí dotácie vo výške schválenej novely.“

Rozpočet mesta možno označiť za ambiciózny a progresívny

Po majetkových záležitostiach nasledovalo odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024, ktoré poslanci vzali na vedomie. Ako skonštatovala hlavná kontrolórka Ingrid Veverková, rozpočet na rok 2022 možno označiť za veľmi ambiciózny, optimistický a progresívny. Svedčí o tom najmä navýšenie zdrojov, čo sa týka príjmovej časti, takmer o 10 miliónov eur. „Na rozdiel od minulých období sa v kapitálovom rozpočte uvažuje aj s príjmami z dotácií a nenávratných finančných prostriedkov, z rozpočtov verejnej správy a Európskej únie.“

 V návrhu rozpočtu sa uvažuje s výrazným zvýšením výdavkov oproti schválenému rozpočtu roku 2021 aj očakávanej skutočnosti k 31.12. 2021. Nárast hlavne kapitálových výdavkov je z dôvodu plánovanej realizácie rozvojových investičných programov, najmä projektov podporených zo štátneho rozpočtu a EÚ, výstavby nájomných bytov podporených zo Štátneho fondu rozvoja bývania, na ktoré sú vyčlenené a zmluvou zabezpečené zdroje, a projektov podporených z Nórskeho finančného mechanizmu. V návrhu rozpočtu sa uvažuje s kapitálovými výdavkami vo výške 16 951 666 eur, v minulom roku to bolo 6 057 473 eur.

 „Rozpočet hodnotím ako zákonne zostavený, nám všetkým a mestu Brezno držím prsty, aby to vyšlo,“ dodala kontrolórka.

Mesto bude na rok hospodáriť so sumou viac ako 31 miliónov eur

Na rad prišlo schvaľovanie samotného rozpočtu na roky 2022 – 2024, ktoré po rozprave a diskusii poslanci jednohlasne schválili. Rozpočet mesta Brezno na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný, pričom radnica bude hospodáriť so sumou viac ako 31 miliónov eur. O tom, ako tento rozpočet naplniť, informoval primátor Tomáš Abel. „Áno, je to ambiciózny rozpočet a myslím, že je jeden z najvyšších, ktoré sme doposiaľ v histórii samosprávy mali. Snažili sme sa ho zostaviť tak, aby bol realistický a splniteľný. Treba povedať, že väčšina z aktivít a akcií sú už rozbehnuté veľké projekty, ktoré sú v podobe začatých stavieb. Našou ambíciou bude samozrejme ich riadne a včas dokončiť. V pláne máme aj ďalšie nové projekty, ktoré musíme nastaviť tak, aby sme ich z hľadiska personálnych kapacít dokázali zvládnuť. Rozpočet je pre mňa maximálne realistický a to aj z dôvodu, že sme sa snažili načasovanie a investície rozvrhnúť tak, aby stáli na reálnych základoch.“

Dotáciu schválili aj stolným tenistom

Program mestského zastupiteľstva pokračoval správou o stave a vývoji pohľadávok za tretí štvrťrok 2021, ktorú poslanci vzali na vedomie, ako aj správy hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezno, financovania škôl a školských zariadení a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2022.

 Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo poskytnutie dotácie vo výške 435 eur Stolnotenisovému oddielu Brezno, účelovo určené na prenájom nebytových priestorov.

Sociálna pomoc MRK vlani súvisela s pandemickou situáciou

Informácie o náročnej práci s marginalizovanou rómskou komunitou, úlohách a cieľoch mesta v tejto oblasti boli obsahom správy o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 2016-2022 za rok 2020. Ako uviedla vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, minulý rok bola situácia pri organizovaní aktivít sťažená pandemickou situáciou, preto sa samospráva zameriavala na pomoc MRK práve v tejto oblasti. Jednak v rámci prevencie distribúciou ochranných pomôcok, edukáciou, mapovaním dodržiavania karantény a poradenstvom najmä v spolupráci s organizáciou Zdravé regióny. „Realizáciou všetkých opatrení sa snažíme naplniť hlavný cieľ koncepcie, ktorým je zlepšenie kvality života príslušníkov rómskej komunity, zmiernenie napätia a zlepšenie vzťahov s majoritou.

Zelenú dostali ďalšie dva projekty

Poslanci sa dohodli na harmonograme a rámcovom programe zasadnutí mestského zastupiteľstva v prvom polroku 2022, rokovacím dňom ostane streda.

Jedným z bodov boli aj informácie o organizačných zmenách mestského úradu za rok 2021, pričom 13 nových pracovných miest vzniklo na odbore starostlivosti o obyvateľa, a to z dôvodu otvorenia nového zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka, ktoré spustí prevádzku od 1. 1. 2022.

 Do rozpravy sa dostali aj ďalšie návrhy, tentokrát išlo o oblasť projektov. Zelenú dostanú dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na vybudovanie cykloprístreškov pri školských zariadeniach v Brezne pri Základnej škole s materskou školou MPČĽ 35, Základnej umeleckej škole a pri Centre voľného času, ako aj na zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ MPČĽ v Brezne, čo je možné dosiahnuť stavebno-technickými úpravami. Bližšie o plánovaných projektoch mesta sa dočítate na stranách 6 a 9.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

14.05.2024 15:40:18 Kultúra a šport

Do Bomburovej šable sa zapojilo viac ako osemdesiat autorov

Medzinárodná súťaž kresleného humoru a satiry má v Brezne dlhoročnú tradíciu. Už po dvadsiaty siedmy raz ...

13.05.2024 17:47:25 Mesto Brezno

Pri príležitosti Dňa matiek mesto pripravilo na námestí pestrý kultúrno-zábavný program

Za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť sa mamičkám poďakovali aj v Brezne. Mesto v sobotu pred ...

13.05.2024 17:46:27 Mesto Brezno

Deň víťazstva nad fašizmom si aj v Brezne pripomenuli spomienkovými oslavami

Brezno si pripomenulo ukončenie vojnových útrap. Uplynulý utorok patril spomienke na tých, ktorí v druhej svetovej ...

09.05.2024 10:47:54 Kultúra a šport

Vicemajsterka sveta v naturálnej kulturistike z roku 2016 Ivana Belková  sa opäť postavila na súťažné pódium

 Cvičenie a fitness sú pre Ivanu Belkovú z Brezna životným štýlom, preto pripraviť sa na súťaž ...

07.05.2024 14:35:23 Mesto Brezno

Na legendárnej Štefáničke spomínali na Milana Rastislava Štefánika

Ikonická chata na hrebeni Nízkych Tatier sa už po ôsmykrát stala cieľom turistického výstupu breznianskych stredoškolákov, ...

06.05.2024 14:09:02 Kultúra a šport

Futbalová udalosť roka v Brezne sa blíži

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť stretnúť sa s najväčšími legendami slovenského futbalu. Pri príležitosti 30. výročia ...

06.05.2024 14:07:13 Kultúra a šport

Festival dychových hudieb Mladé talenty opäť ukázal, že tento žáner je obľúbený nielen u staršej generácie

V Brezne zažili úžasnú atmosféru plnú hudby, tanca a zábavy. Ponúkol ju festival dychových hudieb Mladé ...

02.05.2024 08:24:38 Mesto Brezno

Mestská tržnica je otvorená

Rôzne druhy kvetov, byliniek, jarných priesad, zelenina aj ovocie. To všetko ponúka mestská tržnica, kde na ...

02.05.2024 08:20:35 Mesto Brezno

Technické služby opravili lavicu ponad železničné priecestie

Prioritou bolo vymeniť niekoľko poškodených drevených dosiek. Lavica uzavretá nebola, prechádzať po nej sa dalo s ...

26.04.2024 13:15:00 Kultúra a šport

Legendárny futbalový zápas prídu do Brezna osláviť aj bývalí slovenskí reprezentanti

V stredu 8. mája sa na breznianskom futbalovom štadióne bude vo veľkom spomínať na pamätné finále ...

24.04.2024 20:11:26 Kultúra a šport

Už budúcu sobotu na námestí mladé talenty predvedú umenie dychovej hudby  

Milovníci dychovej hudby, potešíme vás skvelou správou. V sobotu 4. mája sa uskutoční tretí ročník festivalu ...

22.04.2024 12:00:09 Mesto Brezno

Deň narcisov. Hlavným spoluorganizátorom zbierky v  Brezne bol miestny odbor Živena

 Mestá a obce na Slovensku minulý štvrtok ožili žltým kvetom narcisu. Do zbierky na pomoc onkologickým ...

22.04.2024 11:59:00 Kultúra a šport

Mladí chalupkovci s muzikálom Dievčatko so zápalkami žnú úspechy na divadelnej scéne

Poriadne to vzali do svojich rúk a teraz sa tešia z úspechov. Muzikál Dievčatko so zápalkami ...

22.04.2024 11:57:10 Kultúra a šport

Po Stavaní mája v Brezne slávnostne otvoria expozíciu zo života socializmu s názvom Nostalgia

Mesto Brezno prináša ďalšiu veľkú novinku. V utorok 30. apríla pozýva širokú verejnosť na Stavanie mája ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...