Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto Brezno bude hospodáriť s najvyšším rozpočtom v histórii samosprávy

Zverejnené: 20.12.2021 10:25:43
obr: Mesto Brezno bude hospodáriť s najvyšším rozpočtom v histórii samosprávy

Mestskí poslanci rokovali prostredníctvom videokonferencie. Na programe mali viacero bodov, zásadným bolo schvaľovanie rozpočtu na roky 2022 – 2024. Okrem iného vzali na vedomie úpravu VZN v oblasti školstva, schválili žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Cykloprístrešky pri školských zariadeniach v Brezne a na zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na MPČĽ.

 

BREZNO. V poradí 35. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 15. decembra.

Ak novela nadobudne účinnosť, mesto súkromnej MŠ poskytne dotáciu

V úvode zasadnutia poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezno na rok 2022. Ako informovala vedúca odboru ekonomiky a financovania Ružena Šefranková, v NR SR bola schválená poslanecká novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, avšak účinnosť ešte nenadobudla. „Novela sa týka rovnakého financovania škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa, čiže v prípade mesta Brezno aj súkromnej Materskej školy EBG. Ak novela nadobudne účinnosť, mesto musí tejto MŠ poskytnúť dotáciu vo výške 13 000 eur. Zmena v tomto prípade bude vykonaná novelizáciou predkladaného VZN, zmenou rozpočtu a následne zmluvou o poskytnutí dotácie vo výške schválenej novely.“

Rozpočet mesta možno označiť za ambiciózny a progresívny

Po majetkových záležitostiach nasledovalo odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024, ktoré poslanci vzali na vedomie. Ako skonštatovala hlavná kontrolórka Ingrid Veverková, rozpočet na rok 2022 možno označiť za veľmi ambiciózny, optimistický a progresívny. Svedčí o tom najmä navýšenie zdrojov, čo sa týka príjmovej časti, takmer o 10 miliónov eur. „Na rozdiel od minulých období sa v kapitálovom rozpočte uvažuje aj s príjmami z dotácií a nenávratných finančných prostriedkov, z rozpočtov verejnej správy a Európskej únie.“

 V návrhu rozpočtu sa uvažuje s výrazným zvýšením výdavkov oproti schválenému rozpočtu roku 2021 aj očakávanej skutočnosti k 31.12. 2021. Nárast hlavne kapitálových výdavkov je z dôvodu plánovanej realizácie rozvojových investičných programov, najmä projektov podporených zo štátneho rozpočtu a EÚ, výstavby nájomných bytov podporených zo Štátneho fondu rozvoja bývania, na ktoré sú vyčlenené a zmluvou zabezpečené zdroje, a projektov podporených z Nórskeho finančného mechanizmu. V návrhu rozpočtu sa uvažuje s kapitálovými výdavkami vo výške 16 951 666 eur, v minulom roku to bolo 6 057 473 eur.

 „Rozpočet hodnotím ako zákonne zostavený, nám všetkým a mestu Brezno držím prsty, aby to vyšlo,“ dodala kontrolórka.

Mesto bude na rok hospodáriť so sumou viac ako 31 miliónov eur

Na rad prišlo schvaľovanie samotného rozpočtu na roky 2022 – 2024, ktoré po rozprave a diskusii poslanci jednohlasne schválili. Rozpočet mesta Brezno na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný, pričom radnica bude hospodáriť so sumou viac ako 31 miliónov eur. O tom, ako tento rozpočet naplniť, informoval primátor Tomáš Abel. „Áno, je to ambiciózny rozpočet a myslím, že je jeden z najvyšších, ktoré sme doposiaľ v histórii samosprávy mali. Snažili sme sa ho zostaviť tak, aby bol realistický a splniteľný. Treba povedať, že väčšina z aktivít a akcií sú už rozbehnuté veľké projekty, ktoré sú v podobe začatých stavieb. Našou ambíciou bude samozrejme ich riadne a včas dokončiť. V pláne máme aj ďalšie nové projekty, ktoré musíme nastaviť tak, aby sme ich z hľadiska personálnych kapacít dokázali zvládnuť. Rozpočet je pre mňa maximálne realistický a to aj z dôvodu, že sme sa snažili načasovanie a investície rozvrhnúť tak, aby stáli na reálnych základoch.“

Dotáciu schválili aj stolným tenistom

Program mestského zastupiteľstva pokračoval správou o stave a vývoji pohľadávok za tretí štvrťrok 2021, ktorú poslanci vzali na vedomie, ako aj správy hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezno, financovania škôl a školských zariadení a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2022.

 Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo poskytnutie dotácie vo výške 435 eur Stolnotenisovému oddielu Brezno, účelovo určené na prenájom nebytových priestorov.

Sociálna pomoc MRK vlani súvisela s pandemickou situáciou

Informácie o náročnej práci s marginalizovanou rómskou komunitou, úlohách a cieľoch mesta v tejto oblasti boli obsahom správy o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 2016-2022 za rok 2020. Ako uviedla vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, minulý rok bola situácia pri organizovaní aktivít sťažená pandemickou situáciou, preto sa samospráva zameriavala na pomoc MRK práve v tejto oblasti. Jednak v rámci prevencie distribúciou ochranných pomôcok, edukáciou, mapovaním dodržiavania karantény a poradenstvom najmä v spolupráci s organizáciou Zdravé regióny. „Realizáciou všetkých opatrení sa snažíme naplniť hlavný cieľ koncepcie, ktorým je zlepšenie kvality života príslušníkov rómskej komunity, zmiernenie napätia a zlepšenie vzťahov s majoritou.

Zelenú dostali ďalšie dva projekty

Poslanci sa dohodli na harmonograme a rámcovom programe zasadnutí mestského zastupiteľstva v prvom polroku 2022, rokovacím dňom ostane streda.

Jedným z bodov boli aj informácie o organizačných zmenách mestského úradu za rok 2021, pričom 13 nových pracovných miest vzniklo na odbore starostlivosti o obyvateľa, a to z dôvodu otvorenia nového zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka, ktoré spustí prevádzku od 1. 1. 2022.

 Do rozpravy sa dostali aj ďalšie návrhy, tentokrát išlo o oblasť projektov. Zelenú dostanú dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na vybudovanie cykloprístreškov pri školských zariadeniach v Brezne pri Základnej škole s materskou školou MPČĽ 35, Základnej umeleckej škole a pri Centre voľného času, ako aj na zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ MPČĽ v Brezne, čo je možné dosiahnuť stavebno-technickými úpravami. Bližšie o plánovaných projektoch mesta sa dočítate na stranách 6 a 9.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

05.12.2023 14:21:00 Mesto Brezno

Mestské lesy spustili predaj vianočných stromčekov 

Živý a najmä voňavý symbol Vianoc, ktorý špeciálne pre túto príležitosť vypestovali mestskí lesníci vo svojej ...

05.12.2023 14:20:12 Mesto Brezno

Chutný, voňavý a zasnežený. Aj taký bol Ondrejský jarmok s poradovým číslom 533

Neskorá jeseň už tradične prináša do centra Brezna viac života ako obvykle. Ondrejský jarmok a jeho ...

01.12.2023 10:49:34 Mesto Brezno

Úroda medu z breznianskych lesov opäť putovala do škôlok

Mesto už po druhýkrát zásobilo svoje materské školy lesným medom, ktorý počas tohto roka vyprodukovali štyri ...

01.12.2023 10:48:37 Kultúra a šport

Brezno hostilo európsky šampionát v mas wrestlingu

Na medzinárodnom podujatí, ktoré sa v posledný novembrový víkend konalo v centre Horehronia, sa zúčastnilo 80 ...

01.12.2023 10:45:02 Mesto Brezno

Vidieť a byť videný. Životne dôležité nielen pre vodičov, ale hlavne pre chodcov a cyklistov

Celoslovenská dopravno-preventívna akcia Reflex sa konala aj v Brezne. Štátna polícia v spolupráci s mestskou políciou ...

28.11.2023 15:02:16 Mesto Brezno

Doktor Ján Zachar už päťdesiat rokov hrá na organe v evanjelických chrámoch

Na organe hrá už polstoročie. S kráľovským nástrojom je spätý od útleho detstva celým srdcom a ...

28.11.2023 15:01:07 Kultúra a šport

V synagóge spomínali na Ľudovíta Petránskeho a do života uviedli knihu Samuela Brečku

Synagóga v piatok podvečer otvorila svoje brány veľkolepému podujatiu, venovanému významným osobnostiam, breznianskym rodákom. Sakrálna pamiatka ...

28.11.2023 13:35:47 Mesto Brezno

Mesto je na zimnú údržbu ciest a chodníkov pripravené. Cieľom je, aby boli bezpečné

Zimnú údržbu ciest v správe mesta každoročne zabezpečujú Technické služby. Cieľom je, aby cesty a chodníky ...

27.11.2023 13:12:58 Mesto Brezno

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská odkladá.

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská, ktorá sa mala realizovať tento týždeň odkladá. Vzhľadom ...

23.11.2023 15:19:24 Mesto Brezno

Kvitnúci cyklista aj 14 mestských lúk. Brezno reaguje na klimatickú zmenu

Menej hluku, prachu a slnečného žiarenia, viac vody, vlahy a rozmanitosti živočíšnych druhov. Centrum Horehronia sa ...

20.11.2023 12:04:53 Kultúra a šport

Brezno sa Mestom kultúry 2024 nestalo, no napriek tomu prinesie množstvo podujatí

    Je rozhodnuté. Titul Mesto kultúry 2024 získalo Humenné. Brezno napriek veľkej snahe s projektom Brány ...

20.11.2023 12:03:57 Mesto Brezno

Na Mazorníkove vysadili ovocné stromy

  BREZNO. Spojili príjemné s užitočným. Mesto Brezno v  spolupráci s neziskovou organizáciou Brezno pre občanov, Technickými službami, Lesmi ...

16.11.2023 12:03:45 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok už klope na dvere

Od konca 15. storočia sa v Brezne každý rok, okrem dvoch pandemických, koná tradičný Ondrejský jarmok. ...

16.11.2023 12:02:51 Mesto Brezno

Mesto realizuje projekt modernizácie osvetlenia

  V rámci projektu modernizácie osvetlenia breznianska samospráva upravuje viac ako 1600 lámp a osádza 50 nových ...

16.11.2023 12:01:49 Kultúra a šport

Profesionálni jednotlivci, ale aj dobrovoľní hasiči zo Slovenska a Čiech si zmerali sily na námestí

   V sobotu to na námestí v Brezne poriadne žilo. Tentokrát netradične, konal sa 4. ročník Horehronského ...