Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Koronavírus – aktualizované informácie

Zverejnené: 09.03.2020 12:59:48
obr: Koronavírus – aktualizované informácie

 

Rozhodnutie ministra z 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem:

 1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie,

 1. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, 
 2. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
 3. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti

- materských škôl podľa písmena a),

   - školských klubov detí podľa písmena b),

 1. špeciálnych výchovných zariadení.

 

Harmonogram návratu do škôl 2021 je uvedený v Prílohe č. 13 https://www.minedu.sk/data/att/18397.pdf , ktorý je v časti od 4. 1. 2021 do 17. 1. 2021 pre všetky školy a školské zariadenia záväzný. Ďalšie termíny stanovené v harmonograme sú len plánované postupy, ktoré budú upravené v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie

Platnosť a účinnosť COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR sa očakáva od 25. 1. 2021 (po zrušení aktuálneho zákazu vychádzania, ktorý platí do 24. 1. 2021). Podľa COVID AUTOMATU sa od 25. 1. 2021 majú uplatňovať tieto formy vzdelávania: 

 • materské školy vo všetkých stupňoch COVID AUTOMATU okrem IV. stupňa varovania pokračujú v prezenčnej forme bez obmedzení; 
 • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. stupni ostražitosti, potom sa žiaci základných a stredných škôl v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení; 
 • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v I. stupni varovania, potom sa žiaci v základnej škole v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení a žiaci strednej školy sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania vrátane končiacich ročníkov; 
 • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, potom sa žiaci v základnej škole vyučujú prezenčne na prvom stupni bez obmedzení a žiaci v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, vrátane špeciálnej základnej a strednej školy bez obmedzení. Ďalej v základných školách a stredných školách sa vyučuje prezenčne bez obmedzení v malých skupinách (najviac päť žiakov) pre žiakov, ktorí sa nevedia učiť dištančne + jeden učiteľ, ak podmienky neumožňujú žiakom prístup k dištančnému vzdelávaniu. Ostatní žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania vrátane končiacich ročníkov; 
 • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v IV. stupni varovania, potom sa v základnej škole vyučujú prezenčne len žiaci zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry“. Sú zatvorené aj materské školy, okrem tých, ktoré sa starajú o deti zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry,“ ostatné školy zotrvávajú v dištančnej forme vzdelávania. 
 • základné umelecké školy, jazykové školy, centrá voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie budú od 25. 01. 2021 postupovať v zmysle ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, následného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU. Do 25. 1. 2021 sa žiaci v týchto školách a školských zariadeniach vyučujú dištančne.

 

Zároveň je potrebné uviesť, že miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach, ktoré môžu mať vplyv na priebeh výchovnovzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

Všetky podrobné informácie nájdete na www.minedu.sk

 

OPATRENIA VLÁDY PLATNÉ OD 01.01.2021

 

Podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1.januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021.

Sprísnené preventívne opatrenia proti šíreniu  Covid-19. Od 1. januára vláda zakazuje:

 • prevádzku všetkých lyžiarskych stredísk
 • stretávanie ľudí mimo tých v spoločnej domácnosti
 • konzumácia jedla v exteriéri či v blízkosti prevádzok- jedlo si bude možné zobrať len so sebou
 • krsty, sobáše a pohreby, vrátane ich civilných verzií, možno organizovať len do počtu 6 osôb
 • otvorenie kostolov pre verejnosť - online prenos bohoslužieb je možný, prenosový tím môže tvoriť maximálne 6 osôb.

Aktuálne platné hygienické opatrenia: https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-jan/

 

Od 1. do 24. januára 2021 sa umožňujú tieto výnimky zo zákazu vychádzania:

 • cesta do a zo zamestnania zamestnancovktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cesta späť, a cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cesta späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahuza účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cesta späť,
 • cesta na poštu(vrátane výdajného miesta zásielkovní)cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop)cestu na výdajné miesto iných obchodov a cesta späť,
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivostivrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesta späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahuza účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cesta späť,
 • cesta na vykonanie RT-PCR testuna ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
 • cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
 • cesta osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliskaa cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
 • cesta späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
 • cesta za účelom vycestovania do zahraničiaa cestu späť pri návrate zo zahraničia a cesta späť,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cesta späť,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cesta späť,
 • cesta späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020,
 • cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča(prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
 • cesta osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
 • cesta za účelom sprevádzania dieťaťaalebo osoby podľa predchádzajúcich dvoch bodov a cesta späť,
 • osoba bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

 

Podrobnosti uvádza aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 77/2020.

Detailné informácie sú uvedené v uznesení vlády č. 808 z 31. decembra 2020.

 

    Prosíme, dodržujte zásady R. O. R.

 • Noste správne rúško (zakrytý nos aj ústa).
 • Dodržujte odstup od cudzích ľudí (približne 2 metre).
 • Umývajte, či dezinfikujte si často a dôkladne ruky.

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 807 z 29. decembra 2020

 

k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587

z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

 

Číslo materiálu:

27966/2020

Predkladateľ:

predseda vlády

 

Vláda

 1. schvaľuje
  • návrh na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

o bezpečnosti  štátu  v  čase  vojny,   vojnového   stavu,  výnimočného   stavu  a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

 

B. predlžuje

 • podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na obdobie 40 dní na postihnutom území Slovenskej republiky, ktorým je územie celej Slovenskej republiky, núdzový stav, vyhlásený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 ktorý bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie;

C. obmedzuje

 • podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 10. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
  1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť,
  2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
  3. cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
  4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
  5. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
  6. cestu na  vykonanie  RT-PCR   testu   na   ochorenie   COVID-19   alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
  7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
  8. cestu za účelom starostlivosti  o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je  na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
  9. cestu osoby  so  psom  alebo  mačkou  a  cestu  za  účelom  starostlivosti   o hospodárske zvieratá a cestu späť,
  10. cestu za účelom návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti a cestu späť,
  11. cestu za účelom vycestovania  do  zahraničia  a  cestu  späť  pri  návrate  zo zahraničia a cestu späť,
  12. cestu za účelom účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone a cestu späť,
  13. pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v prírode a cestu späť,
  14. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
  15. cestu za účelom rekreácie členmi domácnosti  do  nehnuteľnosti  určenej na rekreáciu alebo do jej časti, kde sa budú zdržiavať len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. tohto uznesenia,
  16. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 24 hodín, a to na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do zariadenia sociálnych služieb alebo zo zariadenia sociálnych služieb,
  17. cestu dieťaťa, rodiča dieťaťa, rodinného príslušníka alebo inej blízkej osoby dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu alebo na základe dohody do centra pre deti a rodiny alebo z centra  pre deti a rodiny, ak je dôvodom tejto cesty stretnutie s dieťaťom, pobyt dieťaťa u rodiča dieťaťa, príbuzného dieťaťa alebo inej blízkej osoby alebo odborná pomoc,
  18. cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
  19. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
  20. cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
  21. cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 19. alebo 20. tohto uznesenia a cestu spať,
  22. osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci;

D. ukladá

predsedovi vlády

 • zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

 

ministerke kultúry 

 

 • zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto  uznesenia  vlády vo  vysielaní  Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne

 

členom vlády

 • prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav a prijaté obmedzenia v čo najkratšom čase

priebežne

 

E. odporúča

hlavnému hygienikovi SR

 • prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením príslušných prevádzok, na ktorých návštevu sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania a zákazom podujatí, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania,

všetkým osobám na území Slovenskej republiky 

 • prežiť novoročné sviatky v malej bubline z najbližšej rodiny,
 • pred stretnutím s blízkymi príbuznými dodržiavať izoláciu aspoň 7 dní, alebo pred stretnutím s blízkymi príbuznými sa podrobiť testu na ochorenie  COVID- 19,
 • uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet),
 • umožniť  svojim   zamestnancom   vykonávať   prácu   formou   home    office v maximálnej možnej miere,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj    v exteriéri.

 

Vykonajú:     členovia vlády

 

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR

 

Dôležité linky:

Úrad verejného zdravotníctva SR: https://www.uvzsr.sk/

Ministerstvo zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/Titulka 

Ministerstvo vnútra SR: https://www.minv.sk/ 

Ministerstvo školstva SR: https://www.minedu.sk/ 

 

Vyhláška RUVZ BB č. 63: 

https://www.brezno.sk/data-files/brezno/download/ciastka_32_2020.pdf

Prognóza hospitalizácie: 

https://www.brezno.sk/data-files/brezno/download/prognoza-hospitalizacie-a-upv_201211.pdf

 

 


Novinkyviac

18.01.2021 12:34:04 Mesto Brezno

Napriek situácii Technické služby vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Nový rok je aj časom poobhliadnutia sa za predchádzajúcim obdobím a stanovenia si nových plánov. Minuloročnú jar ...

13.01.2021 14:23:10 Mesto Brezno

Občania nad 62 rokov o zníženie poplatku za komunálny odpad žiadať nemusia, zľavu majú automaticky

Poplatníci za komunálny odpad, pozor! Ak idete študovať, pracovať, bývať mimo Brezna, podajte si do konca ...

13.01.2021 14:03:59 Mesto Brezno

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Termín sa blíži. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je treba podať do konca januára   ...

13.01.2021 09:01:37 Mesto Brezno

Nová služba pre obyvateľov mesta Brezno

  Vážení obyvatelia mesta Brezno,  z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie na Slovensku a tiež v našom ...

12.01.2021 14:34:08 Mesto Brezno

V breznianskej nemocnici ako prvý prišiel na svet Samko

Na prvé dieťatko v novom roku si v breznianskej nemocnici museli počkať do 2. januára. V tento deň sa ...

12.01.2021 14:30:09 Mesto Brezno

Novoročný príhovor primátora mesta Brezno

Vážení spoluobčania, milí Brezňania,  obdobie sviatočných dní je za nami. Napriek tomu, že bolo iné ...

12.01.2021 14:26:13 Mesto Brezno

Mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu počítalo so všetkým, na čo boli obyvatelia doposiaľ zvyknutí

Breznianski poslanci okrem iného schválili úpravu piatich VZN, zrušili hazardné hry na území mesta, odsúhlasili prijatie ...

12.01.2021 14:25:02 Mesto Brezno

Mesto a obce podpísali Memorandum o spolupráci

Mesto Brezno a susediace obce sa spojili, aby zlepšovali podmienky pre život svojich obyvateľov. Pristúpili k vytvoreniu spoločného ...

17.12.2020 11:06:24 Mesto Brezno

Vďaka skvelému projektu seniori z domovov v Brezne a okolí budú mať krajšie Vianoce

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, ktoré sú aj o pomoci iným. Vďaka skvelému projektu a jeho ambasádorke za ...

17.12.2020 10:58:43 Mesto Brezno

Vianočný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Brezňania a Horehronci,   dovoľte mi prihovoriť sa Vám pred blížiacimi sa vianočnými ...

10.12.2020 09:42:29 Kultúra a šport

Mikuláš s pomocníkmi po Brezne putoval

Tohtoročné stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi bolo netradičné. Po Brezne a mestských častiach spoločne za deťmi putovali.   ...

10.12.2020 09:40:05 Mesto Brezno

V Brezne pribudli hnedé kontajnery na zelený bioodpad z domácností

Separovať už nebudeme iba plasty, papier či sklo. V Brezne pribudli hnedé kontajnery, ktoré sú určené na ...