Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Jarné vypaľovanie tráv

Zverejnené: 15.03.2024 10:00:07
obr: Jarné vypaľovanie tráv

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiaru a jeho rozšírenie. 
S jarným obdobím je spojené „jarné upratovanie“, kedy väčšina z nás dôkladne poupratuje všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a prebytočný, väčšinou horľavý materiál. Snažíme sa, aby okolie našich domov, dvorov i záhrad bolo dokonale vyčistené. Odpad potom likvidujeme čo najjednoduchším spôsobom, čiže spálením. Pri tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a  zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur, alebo do 100 eur v blokovom konaní. 

 


Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo vzniku nežiaducich požiarov, rozšírenia  požiarov na susedné objekty napr. rodinné domy, hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty a iné, pri ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale dochádza aj k ohrozeniu zdravia a života občanov.

 

Zákon nezakazuje fyzickým osobám – občanom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne. Ak horľavé látky, rastlinné zvyšky a organický odpad zo záhrady, nie je možné spáliť v palivových spotrebičoch alebo ináč zhodnotiť, je možné ich spáliť na voľnom priestranstve a fyzická osoba – občan dodržiava tieto opatrenia:
a) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
b) ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
c) zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
d) vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
e) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.


Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov, čím zamedzíme vzniku nežiaducich požiarov.

 

 

 

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov február 2024
PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Viackrát do roka sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu.
Na jar je to suchá tráva či kroviny a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov,
ktoré často spaľujú neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Tento spôsob,
ako sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým spôsobom poškodzuje
zdravie a v mnohých prípadoch sa končí zásahom hasičov.
Splodiny horenia vznikajúce spaľovaním (lístia, suchej trávy, konárov...) obsahujú oxid
uhoľnatý, uhľovodíky, oxid dusný, dechtové látky a nebezpečné dioxíny. Sú to prevažne
syntetické látky s vážnymi trvalými negatívnymi účinkami na živočíšne druhy, ekosystémy
a ľudské zdravie. U človeka môžu vyvolať poškodenie imunitného či nervového systému
a dokonca majú aj rakovinotvorné účinky. Keďže nič sa nestratí bez stopy, všetky mikročastice,
ktoré sa dostanú do atmosféry, sa vo forme dažďa, snehu či hmly opäť vrátia
do pôdy.
Okrem uvedených rizík spôsobuje spaľovanie (lístia, suchej trávy, konárov...)
aj likvidáciu užitočného hmyzu a pôdotvorných mikroorganizmov, čím sa ničí úrodná vrstva
pôdy. Navyše, spaľovaním organického materiálu vypúšťame do ovzdušia vynikajúce hnojivo,
ktoré môžeme získať kompostovaním.
POŽIARE ZAPRÍČINENÉ VYPAĽOVANÍM TRÁVY A SUCHÝCH PORASTOV
Požiare, ktorých príčinou bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov v období rokov 2010-2023:
• tvorili cca 18,7 % z celkového počtu požiarov (25 728 požiarov z celkového počtu 137 921 požiarov),
• spôsobili škody za 2 569 220 €,
• pripravili o život 6 osôb,
• zranili 34 osôb.
Porovnanie celkového počtu požiarov a počtu požiarov
zapríčinených vypaľovaním trávy a suchých porastov v rokoch 2010-2023:


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY
Oblasť vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a spaľovania horľavých látok
na voľnom priestranstve je z pohľadu ochrany pred požiarmi upravená vo všeobecne
záväzných právnych predpisoch - v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a vo vyhláške MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov.
Pre právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a aj pre fyzické osoby
je jednoznačne zakázané vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov.
rok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 spolu
počet požiarov

9 851 13 677 14 413 9 898 9 011 10 970 8 407 10 312 8 973 9 304 8 356 7 710 10 729 6 310 137 921
vypaľovanie porastov

2 066 4 062 4 736 1 534 1 516 2 064 1 017 1 861 980 1 677 1 123 732 2 033 327 25 728

Pre činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve
sú upravené povinnosti plnenia opatrení na účely predchádzania vzniku požiarov vo vyššie
spomenutých všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Pamätajme, že zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
jednoznačne zakazuje vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov:
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ:
• § 8 písm. a): Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Fyzická osoba:
• § 14 ods. 2 písm. b): Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
V prípade porušenia tohto zákazu hrozí sankcia:
• § 59 ods. 2 písm. j) zákona č. 314/2001 Z. z.:
Krajské alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže uložiť pokutu do
16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť
ustanovenú v tomto zákone tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá
oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
• § 61 ods. 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z.:
Okresné riaditeľstvo HaZZ môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť
pokarhanie alebo pokutu do 331 eur fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku
ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň
v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
Pre spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve zo všeobecne záväzných právnych
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi platí:
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ:
• § 4 písm. b): na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná zabezpečiť plnenie
opatrení na ochranu pred požiarmi pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vznikupožiaru.
• § 8 písm. b) a c):
 nesmú zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku
požiaru,nesmú spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
• § 13 ods. 1 písm. b): zriaďujú protipožiarnu hliadku pri činnostiach spojených
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Fyzická osoba:
• § 14: je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru.
 nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:
• § 1 ods. 1 písm. f): Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti,
ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní
alebo pri skladovaní horľavých látok. K týmto činnostiam patrí spaľovanie horľavých látok
na voľnom priestranstve.
• § 2: Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia
okresu. Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä
 suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo
 zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe
nasledujúcich dní, alebo
 ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké
požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva
v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
Ak tieto dôvody zaniknú, vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru odvolá.
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ:
• § 3: Opatrenia pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru:
Štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný
zástupca vydáva písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre činnosti so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Ak sa právnická osoba člení na organizačné
zložky, písomný pokyn vydá vedúci tejto organizačnej zložky.
 V pokyne na zabezpečenie ochrany pred požiarmi sa určujú najmä:
- podmienky protipožiarnej bezpečnosti, za ktorých sa môže činnosť vykonávať,
- zloženie a vybavenie protipožiarnych asistenčných hliadok,
- zabezpečenie prostriedkov na zdolávanie požiaru,
- osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení a podmienok protipožiarnej bezpečnosti,
- obsah a rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky
na zabezpečenie predmetnej činnosti,
- obsah a rozsah školenia o podmienkach protipožiarnej bezpečnosti osôb, ktoré sa podieľajú na činnosti,
- spôsob a časový rozsah vykonávania kontroly dodržiavania podmienok protipožiarnej bezpečnosti určených pre jednotlivé činnosti.
• § 7: Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve
vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ tieto opatrenia:
 určuje konkrétne podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre každé spaľovanie
v závislosti od druhu a množstva spaľovaných horľavých látok, poveternostných
podmienok a miesta a plochy spaľovania vrátane okolností, keď je spaľovanie zakázané,
a určuje zodpovednú osobu za ich dodržiavanie,
 ukladá horľavé látky pred začatím spaľovania do upravených hromád mimo požiarne
nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených
horľavých materiálov,
 zabezpečuje potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovného náradia
a spojovacích prostriedkov,
 vykonáva kontrolu stavu spaľovacieho miesta a priľahlých priestorov v priebehu
spaľovania a po jeho skončení na účely zistenia intenzity dohorievania; určuje dobu,
počas ktorej sa po skončení spaľovania bude vykonávať ich kontrola,
 pred začatím spaľovania oznamuje na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania
a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní
horľavých látok.
Fyzická osoba:
• § 31e: Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve,
fyzická osoba sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia
sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované
alebo uložené horľavé materiály ani porasty,zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie
na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskejjednotky,
 vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celéhospaľovania,
 po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.


V SÚVISLOSTI SO SPAĽOVANÍM UVÁDZAME
V súčasnosti sú v platnosti všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vypaľovanie trávy,
porastov bylín a kríkov ako aj spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad
a domácnosti zakazujú.
Okrem iných sú to:
• zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje
spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach,
• vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
• zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, ktorý určuje okrem iného
prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia a úlohy obce pri prenesenom výkone štátnej
správy,
• predpisy vydané územným samosprávnym celkom (obec, mesto alebo samosprávny kraj) pri
výkone štátnej správy, ktoré upravujú nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom.


ZÁVER
Vypaľovanie suchej trávy, suchých porastov, bylín a kríkov neprospieva ekosystémom.
Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť
a zem rýchlejšie vysychá. Vypaľovanie trávy napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych
druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne
ovplyvňuje potravinovú základňu vyšších živočíchov. Plošným vypaľovaním môže dôjsť
k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov.


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...