Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy: 10/LMB/2019
Zmluvná strana: LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 36027537
Zmluvná strana 2: Mgr. Andrea Katrenčíková
Zmluvná strana 2 IČO:
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. 10/LMB/2019 - pozemok Hlinka
PDF: kupna-zmluva-c.-10-lmb-2019-hlinka-.pdf
Predmet:

Predávajúci vyhlasuje, že je  vlastníkom nehnuteľnosti a to :

 pozemok :

  • C-KN č. 8121/2  - trvalé trávne porasty  o výmere 862 m2   , v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5506 v prospech spoločnosti LESY MESTA BREZNO, s.r.o., spoluvlastnícky podiel 1/1 (ďalej len „predmet kúpy“).
  • Predávajúci ako vlastník predmetu kúpy podľa ods. 1 tohto článku, týmto prevádza na Kupujúceho predmet kúpy, ktorý ho kupuje do svojho výlučného vlastníctva v celosti, t. j. v podiele 1/1.
  • Prevod vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Brezno č. 101/2018 zo dňa 27.06.2018.
Cena vrátane DPH: 42.065,60 EUR
Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.11.2019
Dátum účinnosti zmluvy: 23.11.2019
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Ján Lukáč
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: konateľ
Poznámka: