Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Cyklotrasa Brezno - Valaská

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu:         Cyklotrasa Brezno - Valaská

 

Operačný program:   Integrovaný regionálny operačný program.

 

Prioritná os:              1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

 

Investičná priorita:   1.2. Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov

                                     v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

 

Špecifický cieľ:        1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy                                                  / predovšetkým cyklistickej dopravy / na celkovom počte prepravených osôb. 

 

Hlavným cieľom projektu je podpora nemotorovej dopravy, predovšetkým zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy, upokojenie dopravy a posilnenie regionálnej mobility.

 

Aktivity projektu:

  • Vybudovanie Cyklotrasy a prepojenie Brezna s Valaskou.
  • Vybudovaná budú cestička pre cyklistov, cyklistické pruhy, lávky pre cyklistov, stojany na bicykle a prístrešky pre bicykle.
  • Prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cyklistickej dopravy.

 

Výsledky projektu:

  • Realizáciou projektu dôjde k celkovému upokojeniu dopravy.
  • Prispeje k rozvoju nemotorovej dopravy v okrese Brezno a regióne Horehronia.
  • Cyklistická doprava sa stane plnohodnotným spôsobom prepravy.
  • Pre zvýšený komfortu cyklistov budú osadené prístrešky pre bicykle a stojany na bicykle.

 

Dĺžka realizácie projektu:

12 mesiacov

 

 Celkové oprávnené výdavky:

1 415 027,33 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

1 344 275,96 EUR