Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 07.10.2019

 Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU  NÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO

MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 a to :

 

  • nebytové priestory v budove  na Nám. M. R. Štefánika č. 3 v Brezne,

 o výmere 26  m2

 

Nájomca:    Detské centrum PLAY , sídlo: 976 64 Beňuš 73,   IČO: 52 559 497

 

 

V Brezne, 26.09.2019

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív