Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Daňová exekučná výzva

Zverejnené: 02.10.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsU-2019/12280-4

                                                                                                                                                                                                                                           

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

Daňový subjekt: Helena Pustajová

nar.  20.10.1941

bytom  Brezno, 977 01 Brezno       

                       

Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa     

01.10.2019, č. sp. MsU-2019/12280-3

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňová exekučná výzva zo dňa 01.10.2019, č. sp. MsU-2019/12280-3  verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 28 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

 

                                                                                              JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                                     primátor mesta

 

Potvrdenie mesta Brezno o dobe vyvesenia:

Táto vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Mestského úradu Brezno