Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - pozemky Mlynná

Zverejnené: 01.10.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno (pozemky v lokalite Mlynná dolina v k.ú. Brezno)   a to :  

 

pozemky

  • parcela reg. C-KN č. 8097/32, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 863 m2
  • parcela reg. C-KN č. 8097/36, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 582 m2
  • parcela reg. C-KN č. 8097/38, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 667 m2

 

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

a novovytvorené parcely, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou MACO - D, s.r.o., Židlovo 414/31 Brezno, č. 46001336-361/19  z parcely 8097/1 lesný pozemok o výmere 1 058 596 m2 a  z parcely 8097/2,  lesný pozemok o výmere 2387 m2, obe  v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastníckypodiel 1/1.

Súbory na stiahnutie