Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - pozemky v lokalite Vagnár

Zverejnené: 13.08.2019

MESTO BREZNO

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov v lokalite Vagnár, k. ú. Brezno   

 

Predmet súťaže:

 

pozemky, parc. reg.  C-KN:

 • č. 5725/11, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  795  m2
 • č. 5725/12, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  800  m2
 • č. 5725/13, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  800  m2
 • č. 5725/14, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  799  m2
 • č. 5725/15, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 1025 m2 
 • č. 5725/16, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere   702 m2

 

evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny,  na liste vlastníctva 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže predkladáme na stiahnutie v priloženom súbore č. 1.

 

Súbory na stiahnutie:

 1. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
 2. Tlačivo „Cenová ponuka - Vagnár“ – súťažný návrh pre fyzickú osobu
 3. Tlačivo „Cenová ponuka - Vagnár“ – súťažný návrh pre fyzickú osobu-podnikateľa
 4. Tlačivo „Cenová ponuka - Vagnár“ – súťažný návrh pre právnickú osobu
 5. Tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“

                                                                     

 

Súbory na stiahnutie

2019_08_16_ovs_vagnar zip 10.84 MB