Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam - Zákaz využívania lesov verejnosťou

Zverejnené: 16.07.2019

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO
pozemkový a lesný odbor
Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 BreznoVec
Zákaz využívania lesov verejnosťou
Okresnému úradu Brezno, pozemkovému a lesnému odboru (ďalej len „OÚ Brezno, PLO“) ako orgánu štátnej správy lesného hospodárstva príslušnému na konanie podľa § 56 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), bola doručená žiadosť od obhospodarovateľa lesa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš, Beňuš 455, 976 64 Beňuš (ďalej len „LESY SR, š.p., OZ Beňuš“), zo dňa 09.07.2019 o vydanie zákazu využívania lesov verejnosťou.
OÚ Brezno, PLO podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch


I. zakazuje
využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch v obhospodarovaní LESOV SR, š. p., OZ Beňuš nachádzajúcich sa v Nízkotatranskej časti na Lesnom celku (ďalej len ,,LC“) Beňuš, LC Polomka, LC Pohorelá, LC Červená Skala a LC Telgárt v pôsobnosti OÚ Brezno, PLO z dôvodu zamedzenia rizika založenia lesného požiaru v suchom letnom počasí, následnej ochrany mladých lesných kultúr na zalesnených kalamitných plochách a tým možného narušovania lesného prostredia pri získavaní a využívaní ostatných lesných produktov z lesa verejnosťou.
Uvedený zákaz sa netýka značených turistických chodníkov a cyklistických trás.
Vydaný zákaz platí od 12.07.2019 do 31.08.2019.
Vydanie zákazu využívania lesov verejnosťou neplatí pre vlastníkov, správcov, obhospodarovateľov lesných pozemkov a ich zamestnancov, ktorí svojimi činnosťami zabezpečujú lesnú výrobu, užívateľov poľovných revírov pri výkone práva poľovníctva, štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti, pracovníkov a strážcov ochrany prírody, iné osoby, ktorým vstup vyplýva zo zákonných predpisov.
OÚ Brezno, PLO na zabezpečenie vykonateľnosti zákazu využívania lesov verejnosťou


II. ukladá
a) obhospodarovateľovi LESY SR, š. p., OZ Beňuš zabezpečiť zreteľné označenie priestoru v teréne, v ktorom je vydaný zákaz využívania lesov verejnosťou,
b) Mestskému úradu v Brezne a dotknutým obecným úradom zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu spôsobom v mieste obvyklým (vývesné informačné tabule, cez obecný rozhlas),
c) členom lesnej stráže ustanovených pre LESY SR, š.p., OZ Beňuš vykonávať kontrolu tohto zákazu.
Tento zákaz bude vyvesený po celú dobu trvania na úradnej tabuli správneho orgánu, na úradných tabuliach Mesta Brezno a dotknutých obcí, zverejnený na internetovej stránke Okresného úradu Brezno, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.


III. upozorňuje
a) všetkých občanov, že vzhľadom k vyhláseniu ,,času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ dňa 01.07.2019 Okresným riaditeľstvo HaZZ v Brezne je zakázané podľa § 31 ods. 1 písm. l) zákona o lesoch fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety. Porušenie tohto zákazu sa podľa § 63 ods. 4 zákona o lesoch posudzuje ako priestupok na úseku lesného hospodárstva a previnilcovi môže byť uložená pokuta až do výšky 1000 eur.
b) všetkých občanov, že neplnenie a porušenie tohto zákazu bude považované za priestupok na úseku lesného hospodárstva podľa § 63 ods. 2 zákona o lesoch a správny orgán môže previnilcovi uložiť pokutu podľa § 63 ods. 5 zákona o lesoch do výšky 3 320 eur.
Na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív