Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 11.06.2019

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO

MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • novovytvorených pozemkov - parcela registra C-KN parc. č. 5057/5 vodná plocha o výmere 744 m2, parcela registra C-KN parc. č. 5058/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 290 m2, parcela registra C-KN parc. č. 5058/22 trvalý trávny porast o výmere 1782 m2 a parcela registra C-KN parc. č. 5059/2 ostatná plocha o výmere 456 m2, ktoré vznikli podľa geometrického plánu č. 44388446-37-1/18 vyhotoveného spoločnosťou IGEO s.r.o., so sídlom Bernolákova 27, 034 01 Ružomberok, úradne overeného dňa 12.07.2018 pod č. 327/2018, odčlenením z pozemkov - parcela registra E-KN parc. č. 16/1 trvalý trávny porast o výmere 2044 m2, parcela registra E-KN parc. č. 16/2 trvalý trávny porast o výmere 20 m2, parcela registra E-KN parc. č. 16/4 trvalý trávny porast o výmere 569 m2, parcela registra E-KN parc. č. 16/5 trvalý trávny porast o výmere 2728 m2, parcela registra E-KN parc. č. 28 trvalý trávny porast o výmere 483 m2, parcela registra E-KN parc. č. 433/2 ostatná plocha o výmere 597 m2 a parcela registra E-KN parc. č. 433/4 ostatná plocha o výmere 308 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 5804 v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno v prospech Mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1;

 

  • novovytvorených pozemkov - parcela registra C-KN parc. č. 5073/4 vodná plocha o výmere 486 m2 a parcela registra C-KN parc. č. 7463/30 lesný pozemok o výmere 30 m2, ktoré vznikli podľa geometrického plánu č. 44388446-37-2/18 vyhotoveného spoločnosťou iGEO s.r.o., so sídlom Bernolákova 27, 034 01 Ružomberok, úradne overeného dňa 12.07.2018 pod č. 328/2018, odčlenením z pozemku - parcela registra E-KN parc. č. 432/1 ostatná plocha o výmere 531 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 5804 v k .ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno v prospech Mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1;

 

Do vlastníctva spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r. o., IČO 36 618 675, Padličkovo 3, 977 01 Brezno

 

 

  • pozemok parc. č. C-KN parc. č. 249/4 ostatná plocha o výmere 471 m2, pozemok 5813/312 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, pozemok 5813/312 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2

 

Do vlastníctva Miroslava Zibrína, Moyzesova 25, Brezno

 

 

 

 

  • časť stavby súp č. 1649 postavenej na novovytvorenom pozemku č. C-KN 1724/4, novovytvorené pozemky - pozemok parc. č. C-KN 1724/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  706 m2, pozemok parc. č. C-KN 1724/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  1513 m2 a spoluvlastnícky podiel k vo veľkosti  ½ k pozemku parc. č. C-KN 1724/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  103, ktoré boli odčlenené z pozemku parc. č. C-KN 1724/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  5067 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 2351 v k .ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno v prospech Mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1

 

Do vlastníctva Ivan Vrbovský – BORKA, Potočná 9, 977 01 Brezno, IČO: 37 636 979

 

 

  • stavba súp č. 2586 postavená na pozemku C-KN 6784/3, súp. č. 2587 postavená na pozemku C-KN 6784/4, súp č. 2580 postavená na pozemku C-KN 6784/2, súp . č.  2581 postavená na pozemku C-KN 6784/5, súp. č. 2588 postavená na pozemku  6784/10, súp. č. 2589  postavená na pozemku C-KN  6784/11, súp. č. 2590 postavená na pozemku  C-KN 6784/12, súp. č. 2591 postavená na pozemku C-KN 6784/13 a pozemky parc. reg.  C-KN 6784/3   zastavaná plocha a nádvorie o výmere  798 m2,  C-KN 6784/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 376 m2, C-KN 6784/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15m2, C-KN 6784/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2, C-KN 6784/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1m2 , C-KN 6784/10  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  566 m2, C-KN 6784/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  562 m2,  C-KN 6784/12  zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 393 m2, C-KN 6784/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere   798 m2 a novovytorená parcela reg. C-KN  6784/17, ktorá bude odčlenená z parcely reg. C-KN 6784/1  ostatná plocha o výmere 245796 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2351 v k .ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno v prospech Mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1

 

 

Do vlastníctva LESY MESTA BREZNO s.r.o., Švermova   1027/7, Brezno 977 01, IČO: 36 027 537 

 

 

 

 

V Brezne, 11.06.2019

 

                                                                                                      JUDr. Tomáš Abel, PhD. v. r .

                                                                                                               primátor mesta