Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 11.06.2019

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO

MAJETKU MESTA BREZNO

 

Mesto   Brezno,  zastúpené    JUDr. Tomášom   Abelom,  PhD., primátorom      mesta,   týmto      

 

zverejňuje zámer     

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • pozemok v k. ú. Pohronská Polhora - novovytvorená parcela reg. C-KN č. 1644/2 –trvalý trávny porast, o výmere 4 035 m2, IČO : 44563116,vytvorená geometrickým plánom č. 44563116-046/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť SGS Brezno, s.r.o.,  so sídlom : Lichardova  29,  977 01 Brezno,  odčlenením od pozemkov  :

parc. reg. E-KN  č. 15758/201 – lesný pozemok, o  výmere 582 234 m2

parc. reg.  E-KN č.  15760 – orná pôda, o výmere 4 945 m2,

 

obe  v k.ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 1818 v podiele 1/1 v prospech mesta Brezno

do vlastníctva :   obec Pohronská Polhora, IČO : 00313 700, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora,   

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta, v. r.