Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie k ohlásenie stavebných prác - 12440-Brezno - Pestovateľská - Rekonštrukcia NNS

Zverejnené: 06.05.2019

Mesto Brezno – Stavebný úrad

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo

Pre investora:

Stredoslovenská Distribučná, a.s.,

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina

 

MsÚ-2019/10481-02

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

Oznámenie k ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - vyjadrenie

 

Vami oznámené stavebné úpravy a  udržiavacie práce pre investora Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, pre stavbu:

„12440-Brezno – Pestovateľská – Rekonštrukcia NNS“ na par. č. KNC 5936/3, 5936/4, 5936/1, 5926/9, KNE 13420/2, 3185/1 v k. ú. Brezno,  uvádzame, že stavebné úpravy a udržiavacie práce uvedeného charakteru nepodliehajú v zmysle § 56   písm. g) zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) ohláseniu a tunajší stavebný úrad proti ich realizácii nemá námietky.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce budú vykonané podľa projektovej dokumentácie, z 04/2019, ktorú vypracoval projektant: Ing. Patrik Mikušiak, zodpovedný projektant: Martin Šimurda, elektrotechnik špecialista, certifikát číslo 042/4/2016 EZ-P-E1-A.

 

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov, vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné Slovenské technické normy.

 

Odpad vzniknutý pri udržiavacích prácach ste povinný likvidovať v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Brezno.

 

                                                                                              JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                                      primátor mesta

                                                                              Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

                                                                                                 na základe poverenia

Príloha: 1xPD

Súbory na stiahnutie

2019_5_6_skm_c224e19050313200 PDF - dokument 578.61 kB