Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 30.04.2019

       

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO

MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

a to :

 

  • stavba č. súp. 106 - budova lesného hospodárstva - Bachláč, postavená  na   parc.  reg. C-KN č. 406/4, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 279, k. ú. Jarabá, pre Mesto Brezno v podiele 1/1.

         

 

            Kupujúci:   LESY MESTA BREZNO, s.r.o,  Švermova 1027/7,  977 01 Brezno,

                                 IČO: 36 027 537

 

 

V Brezne, 30.04.2019

 

                                              

                                                           JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                           primátor mesta, v. r.

    

 

 

 

 

 

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív