Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov Široká - Jarabá

Zverejnené: 09.10.2018

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Široká,  v   k. ú. Jarabá

 

Predmet súťaže:

 

pozemky

 • parcela reg. C-KN č. 428/3, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 265 m2
 • parcela reg. C-KN č. 428/4, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 375 m2
 • parcela reg. C-KN č. 428/5, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 448 m2
 • parcela reg. C-KN č. 428/6, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 444 m2
 • parcela reg. C-KN č. 428/8, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 896 m2     

všetky  v  k.ú. Jarabá, obec Jarabá, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 136 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno zo dňa  14.02.2017;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby.

 

Osoby vylúčené zo súťaže:

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna.

 

 

 

A/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu:

            Mesto Brezno -Mestský úrad Brezno, odbor služieb občanom a vnútornej správy, 

            Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

           s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo

           spoločnosti/miesto podnikania) na obálke,

 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že predmetom jedného súťažného návrhu môže byť len jeden  pozemok, pričom predkladatelia môžu podať aj viac súťažných návrhov na rôzne pozemky, kt. sú predmetom tejto súťaže, ale každý súťažný návrh musí byť v osobitnej obálke (t. j. ak podáva navrhovateľ napr. tri súťažné návrhy na tri pozemky, doručí tri zalepené  a označené obálky),
 • ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov na ten istý pozemok, budú všetky jeho súťažné návrhy  zo súťaže vylúčené
 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 07.11.2018 do     14 00 hod.,
 • obálku viditeľne označiť textom: „Neotvárať SÚŤAŽ –  pozemky Široká“; ponuky budú vyhodnotené komisiou na otváranie obálok do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách v kancelárii č.d. 25, I. posch.;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je predložiť riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky (meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod.), uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ je predložiť riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť obchodné meno,  titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača -právnická osoba je predložiť riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť obchodné meno, sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu -titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť  čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zverejnené na www. brezno.sk
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

 

B/ Stanovenie minimálnej ceny

Minimálna kúpna cena pre jednotlivé pozemky požadovaná vyhlasovateľom je  25  eur/m².

 

C/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov

 • uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 500,00 EUR  (slovom päťsto eur), a to na bankový účet mesta Brezna, číslo účtu : 2002795045/5600, s povinnosťou uviesť variabilný symbol (uchádzač - fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba uvedie IČO, fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie rodné číslo) IBAN : SK34 5600 0000 0020 0279 5045  vedeného v Prima banke Slovensko a. s. najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov;
 • Doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému návrhu (výpis z bankového účtu – internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový účet a pod.)
 • ak predkladateľ podá viac súťažných návrhov na rôzne pozemky kt. sú predmetom tejto súťaže, je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 500,00 EUR ku každému súťažnému návrhu
 • finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do celkovej kúpnej ceny,
 • finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili podmienky ako aj neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená do 30 pracovných dní odo dňa zasadnutia komisie na vyhodnotenie  súťažných ponúk,
 • celá zložená finančná zábezpeka spolu s príslušenstvom prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, pričom momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s uchádzačom v poradí nasledujúcom, podľa kritéria uvedeného v bode D.

 

D/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená navrhovateľom za nehnuteľnosti,  ktoré sú predmetom predaja podľa týchto súťažných podmienok;
 • najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosť bude pridelené poradie č.1, ďalšej v poradí ako druhej najvýhodnejšej poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín podania návrhu;

 

E/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania ponuky uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom, ktorá je prílohou č. 1 týchto súťažných podmienok;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy,
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu kúpnej zmluvy;
 • vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny;
 • správne poplatky spojené s návrhom na vklad znáša v plnom rozsahu navrhovateľ, kupujúci;
 • vyhlasovateľ si vyhradzuje predkupné právo v prípade ak by úspešný uchádzač vysúťažený stavebný pozemok predával
 • kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.

 

F/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu ktorá je prílohou č. 1 týchto súťažných podmienok v lehote do 30 dní od doručenia písomnej akceptácie ponuky  primátorom mesta,
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže vyhlasovateľ predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote;
 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola obchodná verejná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).

 

G/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky /víťazných ponúk/ bude o výbere ponuky informovaný  do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 • vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi /víťazoch/ obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;

 

H/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
 • materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú

 

I/ Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Brezne – odbor služieb občanom a vnútornej správy (kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048 6306 262, alebo e-mailom na adrese vladimir.siska@brezno.sk; 

 

 

 

 

                         

V Brezne 08.10.2018

 

 

 

 

 

                                                                                                  .....................................................

                                                                                                       JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

                                                                                                              primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

 

 

 

Kúpna zmluva č. ........./2018 - OSOVS-I-KZ

uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

                                                                                        

Predávajúci :

 

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno

v zastúpení : JUDr. Tomáš Abel, PhD., – primátor mesta

IČO:  00 313 319

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.

Č.ú. :  2002791001/5600

IBAN: SK97 5600 0000 0020 0279 1001

(ďalej len „Predávajúci“)

               

                                         

 a

 

 

Kupujúci :

 

Meno a priezvisko : 

Narodený :

Rodné číslo :

Trvale bytom :

Štátny občan :

(ďalej len „Kupujúci “)

 

 

 

 

(ďalej spoločne označovaní ako „Účastníci zmluvy“ alebo „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

 

 

 

Čl. I.

Predmet prevodu vlastníctva a vyhlásenie Predávajúceho

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti a to :

 

pozemok

 • parcela reg. C-KN č. ................, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere ......... m2

v  k.ú. Jarabá, obec Jarabá, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 136 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1 (ďalej len „predmet kúpy“).

 

 1. Predávajúci ako vlastník predmetu kúpy podľa ods. 1 tohto článku, týmto prevádza na Kupujúceho predmet kúpy, ktorý ho kupuje do vlastníctva .................................. .

 

 1. Prevod vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Brezno č. 28/2018 zo dňa 14.02.2018.

 

 

 

Čl. II.

Kúpna cena a platobné podmienky

 

 1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa tejto zmluvy je určená vo výške ................,..... Eur (slovom: ......................................... eur), čo predstavuje sumu ........,...... Eur za 1 m²  pozemku. Zmluvné strany berú na vedomie, že Kupujúci už zaplatil Predávajúcemu  finančnú zábezpeku vo výške 500,00 Eur, ktorá sa započíta do kúpnej ceny v zmysle súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Široká,  v  k. ú. Jarabá.  Kupujúci teda uhradí Predávajúcemu len zostatok kúpnej ceny vo výške ..........,........ Eur.

 

 1. Kúpnu cenu podľa odseku 1 tohto článku zmluvy zaplatí Kupujúci Predávajúcemu do 15 dní odo dňa  účinnosti tejto zmluvy a to bezhotovostne, poukázaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho, vedený v Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK 97 5600 0000 0020 0279 1001, s povinnosťou uviesť variabilný symbol VS ..........................

 

 1. V prípade, ak Kupujúci neuhradí kúpnu cenu v dohodnutej výške a v dohodnutých lehotách splatnosti, vyhradzuje si Predávajúci právo na odstúpenie od tejto zmluvy, s čím Kupujúci výslovne súhlasí. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy musí Predávajúci uskutočniť písomne.

 

 

Čl. III.

Ostatné dojednania a ustanovenia

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu kúpy podľa tejto zmluvy a že predmet prevodu nie je predmetom inej kúpnej zmluvy, alebo iného zmluvného záväzku Predávajúceho, ani predmetom exekučného alebo konkurzného konania.

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že predmetná nehnuteľnosť nie je predmetom žiadneho súdneho, daňového alebo správneho konania, podpisom tejto Zmluvy neporuší žiadny svoj existujúci záväzok a obsah tejto Zmluvy nie je v rozpore so žiadnym iným záväzkom Predávajúceho.

 

 1. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu kúpy z obhliadky na mieste samom. Zároveň vyhlasuje, že predmet kúpy je v stave spôsobilom na riadne užívanie a že ho kupuje v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy.

 

 

 

Čl. IV.

Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

 

 1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho a  vecnoprávne účinky vkladom do katastra nehnuteľností vedeného Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom.

 

 1. Návrh na vklad vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľnosti podá Predávajúci do 15-ich pracovných dní odo dňa uhradenia kúpnej ceny Kupujúcim.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že správne poplatky za podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností znáša v plnom rozsahu Kupujúci.

 

 

 

Čl. V.

Splnomocnenie a poskytnutie súčinnosti

 

 1. Zmluvné strany sú si povinné poskytnúť primeranú súčinnosť, najmä v prípade prerušenia vkladu do katastra nehnuteľností z dôvodu chýb v písaní, počítaní, alebo iných zrejmých nesprávností, pre ktoré je táto zmluva nezrozumiteľná alebo neurčitá, aby tak vykonali bezodkladne opravu v tejto zmluve formou doložky alebo dodatku k tejto zmluve v súčinnosti s  Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom.

 

 1. Pokiaľ však napriek vyššie uvedenému nedôjde k  prevodu vlastníctva na podklade tejto zmluvy z dôvodu zamietnutia vkladu zo strany Okresného úradu Brezno, Katastrálneho odboru, sú účastníci tejto zmluvy povinní si vrátiť všetko, čo si boli povinní plniť podľa tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.

 

 

 

                                                                        Čl. VI.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 

 1. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

 

 1. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, že zmluva je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

 

 1. Táto zmluva je vyhotovená v 6-ich rovnopisoch, z ktorých každý rovnopis má platnosť originálu, s určením jedno vyhotovenie pre Kupujúceho, tri vyhotovenia pre Predávajúceho a dve vyhotovenia sa priložia ako príloha k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

 

 1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho.

 

 

 

 

V Brezne  dňa ...................                                                        V Brezne dňa ...................

 

 

 

 

     Kupujúci:                                                                                    Predávajúci :

 

 

 

.......................................                                                                  .......................................       

                                                                                                         JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

                                                                                                                  primátor mesta

 

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív