Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Verejná výhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Marcel Cencer

Zverejnené: 09.07.2024

Daňový subjekt: Marcel Cencer
Dr. Clementisa 1218/14, č.b. 13
977 01 Brezno
nar.: 14.07.1970
 
Písomnosť: Rozhodnutie č. 110821/2024 na daň z nehnuteľností za rok 2024 č. k. MsU-2024/6789-143 zo dňa 22.05.2024 


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno. Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna Rozhodnutie č. 110821/2024 na daň z nehnuteľností za rok 2024 č. k. MsU-2024/6789-
143 zo dňa 22.05.2024 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.  z. o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, odbor ekonomiky a financovania v kancelárii č. dverí 3 v úradných hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje 
za deň doručenia.


Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív