Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Verejná výhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Róbert Pustaj

Zverejnené: 08.07.2024

Daňový subjekt: Róbert Pustaj
nar. 19.06.1983
bytom Lichardova 374/16, 977 01 Brezno

 

Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa 19.06.2024, e.č. 34978/2024, č. sp. MsU-2024/7336-4

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňová exekučná výzva zo dňa 19.06.2024, e.č. 34978/2024, č. sp. MsU-2024/7336-4 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za 
deň doručenia.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív