Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Verejná výhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Vladimír Bartoš

Zverejnené: 01.07.2024

Daňový subjekt: Vladimír Bartoš
nar. 21.12.1954
bytom Brezno, 977 01 Brezno


Písomnosť: Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa  01.07.2024, e.č. 35930/2024, č. sp. MsU-2024/5659-10


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa 01.07.2024, e.č. 35930/2024, č. sp. MsU-2024/5659-10 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona 
č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za 
deň doručenia.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív