Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v Pohronskej Polhore, Ul.  Rohozná

Zverejnené: 18.06.2024

MESTO BREZNO

 Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

 

obchodnÚ verejnÚ súťaž

 

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v Pohronskej Polhore, Ul.  Rohozná

 

 

Predmet súťaže:

 

pozemok,  parc. reg. E-KN č. 16906/1 – orná pôda o výmere 508 m2,

evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 1818, k. ú. Pohronská Polhora, pre Mesto Brezno v podiele 1/1. 

 

 

Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 17.07.2024 o 12.00 hodine.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Brezno  na webovom sídle mesta, v sekcii „Úradná tabuľa“ a Centrálnej úradnej tabuli od 18.06.2024.

 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže predkladáme na stiahnutie v priloženom súbore č. 1.

 

Súbory na stiahnutie:

1.       Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

2.       Formulár  „Návrh kúpnej zmluvy“

3.       Formulár  „Súhlas so spracovaním osobných údajov“

                                                                     

 

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív