Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno - parcela reg. E-KN č. 12803/2

Zverejnené: 14.06.2024

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, týmto zverejňuje zámer:

 

prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno predajom pre kupujúceho: Mgr. Marcela Dziadová, bytom Dolná 45183/41A Brezno spôsobom podľa § 9a ods. 15 písm. f) bod 1. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 28 ods. 1 písm. r) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno v platnom znení a to:


nehnuteľný majetok Mesta Brezno:

  • parcela reg. E-KN č. 12803/2 – orná pôda o výmere 307 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.13970 v podielovom spoluvlastníctve o spoluvlastníckom podiele: pod B7 4/36 a pod B8 4/36 v prospech mesta Brezna

 

všeobecná hodnota nehnuteľného majetku je: 30 EUR /m2

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív