Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno prevodom na kupujúceho - Občianske združenie Útulok Tuláčik

Zverejnené: 12.06.2024

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, týmto zverejňuje zámer:


prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno predajom pre kupujúceho: Občianske  združenie Útulok Tuláčik, Kuzmányho 352/12, Brezno 977 01, IČO: 45 027 200, v mene ktorého koná: JUDr. Jana Kokavcová, spôsobom podľa § 9a ods. 15 písm. f) bod 1. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 28 ods. 1 písm. i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno v platnom znení a to:


nehnuteľný majetok Mesta Brezno:

  • parcela reg. C-KN č. 836/98 – ostatná plocha o výmere 492 m2, v k. ú. Brezno, obec  Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na  liste vlastníctva č.2351 v prospech mesta Brezno, v podiele 1/1
  • parcela reg. C-KN č. 2277/14 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2949 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.2351 v prospech mesta Brezno, v podiele 1/1
  • parcela reg. C-KN č. 2276/21 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.2351 v prospech mesta Brezno, v podiele 1/1
  • parcela reg. C-KN č. 2277/9 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 264 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.2351 v prospech mesta Brezno, v podiele 1/1
  • parcela reg. C-KN č. 2277/8 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.2351 v prospech mesta Brezno, v podiele 1/1
  • parcela reg. C-KN č. 2277/7 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 227 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.2351 v prospech mesta Brezno, v podiele 1/1
  • Novovytvorená parcela C-KN č.2277/23 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2, vytvorená geometrickým plánom č.00634808-280/2024, vyhotoveným Siman a Jorčík spol. s.r.o. so sídlom: Židlovo 3, Brezno 977 01, IČO:00634808 vyhotoveným dňa 05.06.2024, oddelením od parc. reg. C-KN č. 2277/19, o výmere 246 m2 , druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.2351 v prospech mesta Brezno, v podiele 1/1
  • Stavba: Garáže, súpisné číslo: 2799, postavené na parc. C-KN č. 2277/8, 2277/9, 2276/21, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.2351 v prospech mesta Brezno, v podiele 1/1
  • Stavba: Príručný sklad, súpisné číslo: 2798, postavená na parcele C-KN č. 2277/7, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.2351 v prospech mesta Brezno, v podiele 1/1

všeobecná hodnota nehnuteľného majetku je: 218.000,00 EUR

 

V Brezne, dňa 11.06.2024 
JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív