Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový subjekt: Vladimír Libič nar. 02.03.1992 bytom 9. mája 2141/14, 977 01 Brezno Písomnosť: Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa 24.05.2024, e.č. 31895/2024, č. sp. MsU-20

Zverejnené: 24.05.2024

Daňový subjekt: Vladimír Libič
nar. 02.03.1992

bytom 9. mája 2141/14, 977 01 Brezno

 

Písomnosť: Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa
24.05.2024, e.č. 31895/2024, č. sp. MsU-2024/6561-10


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa 24.05.2024,
e.č. 31895/2024, č. sp. MsU-2024/6561-10 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných
hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív