Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Vedúci odboru právneho

Zverejnené: 20.05.2024

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD. oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto Vedúci odboru právneho

 

Počet obsadzovaných miest: 1
Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.07.2024
Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 2000,00 Eur, dohoda možná (závisí od riadiacej praxe a skúseností)

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru právneho. 


Informácie o pracovnom mieste:

 • Riadenie odboru právneho
 • Zodpovednosť za zabezpečovanie právnej agendy mesta.
 • Právne zastupovanie mesta v súdnych sporoch
 • Poskytovanie právnej pomoci ostatným organizačným útvarom mesta
 • Vypracováva stanoviská a posudzuje zmluvy.
 • Spravuje majetok mesta, ktoré mesto nevyužíva na svoju činnosť - predaj, prenájom, kúpa, vysporiadanie vlastníctva k majetku mesta, správa a údržba            

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor právny
 • prax v odbore a riadení minimálne 3 roky
 • prax v samospráve výhodou
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady: 

 • schopnosť pracovať v tíme
 • zodpovednosť, precíznosť, dôslednosť
 • komunikatívnosť a príjemné vystupovanie
 • schopnosť pracovať pod stresom

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 09. júna 2024 s označením „Vedúci odboru právneho - NEOTVÁRAŤ“. 

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenia do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho odboru právneho
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. 

 

V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi faxom alebo 
e-mailom.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:


Mgr. Zuzana Ďurišová, tel. 048/2856200, zuzana.durisova@brezno.sk 
Ing. Monika Auxtová, tel. 048/2856214, monika.auxtova@brezno.sk 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív