Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Vladimír Libič, Matej Šramko

Zverejnené: 20.05.2024

Daňový subjekt: Vladimír Libič
nar. 02.03.1992

 

bytom 9. mája 2141/14, 977 01 Brezno
Písomnosť: Daňový exekučný príkaz zo dňa
20.05.2024, e.č. 22903/2024, č. sp. MsU-2024/6561-6


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Daňový exekučný príkaz zo dňa 20.05.2024, e.č. 22903/2024, č. sp. MsU-2024/6561-6
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Daňový subjekt: Ing. Matej Šramko
nar.: 19.10.1983


bytom Brezno, 977 01 Brezno
Písomnosť: Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa 20.05.2024,
e.č. 22452/2024, sp.č. MsU-2024/6646-6


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa 20.05.2024, e.č.
22452/2024, sp.č. MsU-2024/6646-6 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona
č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných
hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív