Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Torben Nodžák

Zverejnené: 10.05.2024
o oznámení miesta uloženia písomnosti
nar. 02.10.1978
bytom Kôšikovo 737/2, 977 01 Brezno
 
Písomnosť: Daňový exekučný príkaz zo dňa 
10.05.2024, e.č. 16105/2024, č. sp. MsU-2024/6589-6
 
je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno. Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňový exekučný príkaz zo dňa 10.05.2024, e.č. 16105/2024, č. sp. MsU-2024/6589-6 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných hodinách.
 
Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za 
deň doručenia.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív