Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Marek Milko

Zverejnené: 12.04.2024

Daňový subjekt: Marek Milko
IČO: 47019981
nar.: 26.05.1980bytom Ochtiná 245, 049 35 Ochtiná


Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa 13.03.2024, e.č. 9488/2024,
sp.č. MsU-2024/6045-4


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, a hore uvedenú písomnosť doručovanú
prostredníctvom Slovenskej pošty si neprevzal, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Daňová exekučná výzva zo dňa 13.03.2024, e.č. 9488/2024, sp.č. MsU-2024/6045-4
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Odbor ekonomiky, financovania
a správy majetku v kancelárii č. dverí 32 v úradných hodinách.
Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív