Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Preventívne opatrenia na ničenie živočíšnych škodcov (myšovitých hlodavcov) - jarná deratizácia - výzva

Zverejnené: 09.04.2024

V záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu života, v zmysle § 4 ods. 3 písm. g, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto vyzývame v prípade výskytu hlodavcov vo Vašich objektoch a Vám prislúchajúcich priestoroch a prípojkách kanalizácii na vykonanie deratizačného zásahu oprávnenou osobou, o realizačných opatreniach nás prosím informujte písomne alebo e-mailom.

 

V prípade zistenia zvýšeného výskytu živočíšnych škodcov (hlodavcov) na verejných priestranstvách, nahláste miesto výskytu na MsÚ, odbor životného prostredia a stavebného poriadku: telefonicky na číslo telefónu 048/6306281 alebo na e-mail:
eva.dekretova@brezno.sk.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta
Ing. Peter Tichý, vedúci odboru ŽPSP
na základe poverenia

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív