Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno - Z. Srnková, Ing. J. Medveďová, P.Vigľašský

Zverejnené: 30.01.2024
Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, týmto zverejňuje zámer
 
A/ Previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
 1.  Pozemok v k. ú. Brezno, Ul. Baštová
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 5434/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, oddelená geometrickým plánom č. 44353391-106/2023,  od parc. reg. C-KN č. 5434, evidovanej v katastri nehnuteľností  na LV č. 5804, k. ú. Brezno,  v podiele 1/1 pre  vlastníka Mesto Brezno, všeobecná hodnota pozemku:  15.- € /m2, pre nadobúdateľa: Zuzana Srnková, Brezno
 2. Pozemok v k. ú. Brezno, Ul. Baštová
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 5434/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 5434/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 - oddelené geometrickým plánom č. 44353391-106/2023,  od parc. reg. C-KN č. 5434, evidovanej v katastri nehnuteľností  na LV č. 5804, k. ú. Brezno,  v podiele 1/1 pre  vlastníka Mesto Brezno všeobecná hodnota pozemkov:  15.- € /m2, pre nadobúdateľa: Ing. Jana Medveďová, Brezno
 3.  Pozemok v k. ú. Michalová
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 1697/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, oddelená geometrickým plánom č. 36041459-170/2023,  od parc. reg. E-KN č. 533/2, evidovanej v katastri nehnuteľností  na LV č.678, k. ú. Michalová,  v podiele 1/1 pre  vlastníka Mesto Brezno, všeobecná hodnota pozemku:  15.- € /m2, pre nadobúdateľa: Peter Vígľašský, Michalová
 
V  Brezne  dňa  30.01.2024      
                          
JUDr. Tomáš Abel, PhD.,
primátor mesta, v. r. 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív