Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Informatik Mestského úradu

Zverejnené: 17.01.2024

Mesto Brezno , zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto:  Informatik Mestského úradu Brezno

 

Počet obsadzovaných miest: 1
Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  ihneď
Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1550,00 Eur + odmeny

 

Informácie o pracovnom mieste:

 • vykonáva administráciu všetkých informačných systémov samospráv, zabezpečuje ich  dodávateľmi týchto systémov pri riešení požiadaviek užívateľov.
 • technicky a metodicky zabezpečuje chod elektronizácie v zmysle zákona č. 305/2013 Zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente) , zabezpečuje obstaranie a implementáciu potrebných certifikátov do informačných systémov samospráv, metodicky usmerňuje užívateľov, rieši vzniknuté konflikty.
 • zabezpečuje výber, nákup, rozvoj a udržateľnosť hardvérového vybavenia pre servery, klientske počítače a ostatné IT zariadenia.
 • zabezpečuje chod a rozvoj počítačovej siete (fyzická a logická topológia).
 • inštaluje, konfiguruje a inovuje serverové operačné systémy, operačné systémy klientskych PC.
 • inštaluje, konfiguruje a inovuje potrebné aplikačné programové vybavenie.
 • vykonáva základný manažment virtualizovaného prostredia vo VMware.
 • zabezpečuje manažment zálohovania, obnovy a archivácie dát serverov, informačných systémov a klientskych PC.
 • zabezpečuje, riadi a monitoruje bezpečnosť celej infraštruktúry vrátane Firewallu, Antivírových systémov, SIEM a pod. a v prípade vzniknutých incidentov aktívne prijíma potrebné nápravné opatrenia.
 • zabezpečuje prípravu, priebeh a následný export výstupov z mestského zastupiteľstva vedeného prezentačnou, alebo online formou.
 • zabezpečuje nákup, konfiguráciu a opravy telefónne ústredne, pripravuje na vyžiadanie príslušné reporty hovorov, zabezpečuje nákup telefónnych aparátov.
 • zabezpečuje objednávanie, výmeny a reklamácie tonerov.
 • spravuje a prideľuje kódy zabezpečovacích zariadení.
 • vedie evidencie príslušného hardvéru, softvéru a ich licenčných kľúčov, evidencie nastavení informačných systémov, evidencie výmeny tonerov a pod.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • prax v odbore 2 roky - výhodou
 • prax v samospráve výhodou
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady:

 • analytické myslenie, schopnosť nájsť a operatívne vyriešiť problémy
 • zmysel pre chápanie podnikových procesov, ich vzájomnej previazanosti a závislostí na iných procesov, aplikovanie týchto poznatkov do informačných systémov
 • webdeveloping - Min. základná znalosť programovania
 • schopnosť pracovať v tíme, ale aj samostatne
 • vnútorná stabilita a schopnosť zvládať nepredvídateľné a návalové práce
 • spoľahlivosť a zodpovednosť
 • vôľa a chuť sa neustále vzdelávať (školenia, konferencie, metodické dni, samoštúdium)
 • korektnosť, lojálnosť, vytrvalosť, nekonfliktnosť.

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 17. februára 2024 s označením „Informatik“. 
Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov


Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. 

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Zuzana Ďurišová, tel. 048/63 06 220, zuzana.durisova@brezno.sk 
Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk 

 

V Brezne, 17.01.2024