Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na obsadenie pozície - Operátor kamerového systému – Chránená dielňa  

Zverejnené: 07.12.2023

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Operátor kamerového systému – Chránená dielňa

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Predpokladaný  termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  ihneď

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálna základná zložka mzdy je 700 Eur.

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Mestskú políciu Brezno.

Informácie o pracovnom mieste

 • obsluha kamerového systému a sledovanie verejného priestranstva v meste pomocou kamier mestského systému
 • zapisovanie zistených skutočností a priestupkov do knihy hlásení
 • oznamovanie zistených priestupkov službukonajúcemu policajtovi
 • spracovanie záznamov z kamerového systému

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie

 

Požiadavky:

 • znížená pracovná schopnosť min. 40 %
 • bez požiadaviek na odbornú prax
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť
 • spoľahlivosť
 • samostatnosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno                           alebo do podateľne úradu v termíne do 13. decembra 2023 s označením „Operátor kamerového systému“.

 

 

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony  

-          písomný súhlas so spracovaním osobných údaj

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Ladislav Majer, tel. 048/2858050, msp@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

V Brezne, 06.12.2023