Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 23.11.2023

Daňový subjekt: Katarína Špaleková
nar. 29.07.1952

bytom Československej armády 71/41, 977 01 Brezno

 

Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa 26.10.2023, e.č. 47142/2023, č. sp. MsU-2023/7848-3


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,

Daňová exekučná výzva zo dňa 26.10.2023, e.č. 47142/2023, č. sp. MsU-2023/7848-3
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia naMestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných
hodinách.
Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.