Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Juraj Vais

Zverejnené: 09.11.2023

Daňový subjekt: Juraj Vais nar. 31.08.1958
bytom Brezno, 977 01 Brezno


Písomnosť: Daňový exekučný príkaz zo dňa
09.11.2023, e.č. 48300/2023, č. sp. MsU-2023/7602-7


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,

 

Daňový exekučný príkaz zo dňa 09.11.2023, e.č. 48300/2023, č. sp. MsU-2023/7602-7

 

verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív