Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti 23.10.2023

Zverejnené: 30.10.2023

Daňový subjekt: Ivan Duraj
nar. 14.06.1984
977 01 Brezno, Československej armády 26


Písomnosť:  Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov zo dňa 23.10.2023

 

Daňový subjekt: Peter Darovník
 nar. 15.03.1975
977 01 Brezno, Československej armády 29
Písomnosť:  Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov zo dňa 23.10.2023


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna –
Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov zo dňa 23.10.2023
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných
hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

 

 JUDr. Tomáš Abel, PhD