Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 30.08.2023

Daňový subjekt: Oľga Pušková
nar. 07.09.1950
bytom Predné Hálny1880/41, 977 01 Brezno
Písomnosť: Daňová exekučná výzva e.č. 41839/2023 zo dňa 25.08.2023, č. sp. MsU-2023/7249-3

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Daňová exekučná výzva e.č. 41839/2023 zo dňa 25.08.2023, č. sp. MsU-2023/7249-3 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta


Potvrdenie mesta Brezno o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Mestského úradu Brezn

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív