Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU, PRENÁJMU, ZAŤAŽENIA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 20.03.2023

Technické služby Brezno, zastúpené Ing. Lukášom Jeremiášom - riaditeľom TS, zverejňujú zámer :

znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku meste spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

·  Nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe s. č. 2157 postavenej na pozemku - parcela reg. C - KN č. 689/18 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4731 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, nachádzajúce sa na Ul. SLN č. 34 - Aréna Brezno

pre nájomcu: Miroslav Balcar, IČO: 33 923 981, so sídlom : Fraňa Kráľa 4, 977 01 Brezno

 

V Brezne, 20.03.2023

Ing. Lukáš Jeremiáš riaditeľ

TS Brezno

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív