Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 06.02.2023

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto   Brezno,  zastúpené    JUDr. Tomášom   Abelom,  PhD., primátorom      mesta,   týmto      

zverejňuje zámer :   

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

pozemok  v k. ú. Brezno, lokalita Sídlisko Západ a Stred – hromadné garáže ŠLN/Fraňa Kráľa - parcela reg. C-KN č. 714, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 21 m2,

 

v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351  v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1

 

 

do vlastníctva :  Marty Vetrákovej, bytom Vránskeho 230/53, 977 01 Brezno  

 

 

V Brezne  dňa 07. 02. 2023                

                         

 JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta